دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، دی 1401 
بررسی ظرفیت تغییرشکل جانبی ستون‌های بتن‌آرمه به کمک محاسبات نرم

صفحه 20-50

10.30478/jcsm.2022.353833.1287

محمد علی هندویان؛ سید روح الله حسینی واعظ؛ محمدجواد حاجی‌مزدارانی


تأثیر دمای بتن بر خواص رئولوژی و پمپ‌پذیری

صفحه 51-69

10.30478/jcsm.2022.362120.1293

دانیال قاسمی؛ علیرضا باقری؛ امیرحسین عبدلی


تأثیر کاهش دمای بتن توسط یخ بر مقدار فوق روان‌کننده و خواص بتن تازه و سخت‌شده خودتراکم

صفحه 142-158

10.30478/jcsm.2023.376184.1308

بابک احمدی؛ فرهاد عواطفی هویدا؛ امیرهمایون ثابتی مطلق؛ محمد جواد محمدی؛ محسن فرخی؛ ابوالفضل وثوقی؛ بابک فروتن مهر


بهینه یابی روش تقویتی ستون کوتاه بتنی با ورق فولادی در الگوهای شکلی مختلف به روش اجزاء محدود

صفحه 159-187

10.30478/jcsm.2023.349519.1279

امیرحسین بازایی؛ حیدر علی دادی طسوجی؛ محمودرضا گلشن؛ روزبه آقامجیدی