دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، دی 1401 

مقاله پژوهشی

تأثیر کاهش دمای بتن توسط یخ بر مقدار فوق روان‌کننده و خواص بتن تازه و سخت‌شده خودتراکم

صفحه 5-18

10.30478/jcsm.2023.376184.1308

بابک احمدی؛ فرهاد عواطفی هویدا؛ امیرهمایون ثابتی مطلق؛ محمد جواد محمدی؛ محسن فرخی؛ ابوالفضل وثوقی؛ بابک فروتن مهر


بررسی ظرفیت تغییرشکل جانبی ستون‌های بتن‌آرمه به کمک محاسبات نرم

صفحه 37-61

10.30478/jcsm.2022.353833.1287

محمد علی هندویان؛ سید روح الله حسینی واعظ؛ محمدجواد حاجی‌مزدارانی