بررسی رفتار و دوام‌ یخ زدگی بتن سنگین دارای ژل نانو سیلیس و پودر ایلمنیت در نسبت‌های مختلف حجمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد سپیدان، فارس، ‌ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌‌واحد سپیدان، فارس، ‌ایران

3 مربی، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد مرکز میمند، میمند، ایران

چکیده

اساساً بتن با وزن مخصوص حدود 5/1 تا 5/2 برابر بتن معمولی بتن سنگین تلقی می‌شود. برای ساخت بتن سنگین از مصالحی با وزن مخصوص بالا به جای بخشی از سنگدانه در بتن استفاده می‌شود. بتن سنگین به عنوان سپر محافظ در مقابل تشعشعات به کار مى‌رود و اصولاً در سازه‌ تاسیسات اتمى و‌ یا بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایلمنیت یک نوع ماده معدنی است که بعنوان زباله معدنی هم از آن یاد می‌شود. ایلمنیت بطور مستقیم از معدن تیتانیوم استخراج می‌گردد و به وفور در ایران ‌یافت می‌شود. در این تحقیق برای ساخت بتن سنگین از ایلمنیت در نسبت‌های مختلف حجمی ‌10%، 20%، 30%، 40% به جای ماسه استفاده شده است. همچنین جهت افزایش کیفیت و دوام بتن در برابر چرخه ذوب و انجماد از ژل نانو سیلیس به میزان 1% وزنی سیمان استفاده شده است. آزمایشات انجام شده در این تحقیق شامل مقاومت فشاری، مقاومت کششی، جذب آب اولیه و ثانویه، تعیین دوام ذوب و انجماد مطابق با استاندارد ASTM-C666 می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که حداقل افزودن 20% ایلمنیت به جای ماسه در بتن، باعث قرار گیری وزن مخصوص بتن سنگین در زمره ضوابط آیین نامه‌ای خواهد شد. همچنین افزودن 30% حجمی ایلمنیت به جای ماسه، تا 33% میزان مقاومت فشاری نهایی (90روزه) را افزایش خواهد داد. در نهایت افزودن ژل نانو سیلیس در ترکیب بتن سنگین باعث گردید تا رفتار بتن در برابر چرخه ذوب و انجماد از پایداری مطلوبی برخوردار گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Behavior and the Freezing Endurance of Heavy Concrete with Nano-Silica Gel and Ilmenite Powder in Different Volume Ratios

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Homayoun 1
 • Roozbeh Aghamajidi 2
 • Amirhossein Bazaee 3
 • babak mansouri 4
1 Master of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Sepidan Unit, Fars, Iran
2 Assistant Professor, Faculty Of Engineering, Islamic Azad University, Sepidan Unit, Fars, Iran
3 Instructor, Department Of Civil Engineering, Technical And Vocational University (TVU), Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Faculty Of Civil Engineering, Islamic Azad University, Firoozabad Branch, Meymand Center, Meymand, Iran
چکیده [English]

Basically, heavy concrete has the specific weight of about 1.5 to 2.5 times of the normal concrete. Materials with high specific weight are employed as a part of used aggregate to make heavy concrete. Heavy concrete is utilized as a protective shield against radiation. Heavy concrete is applied in the structure of nuclear infrastructures or hospitals. Ilmenite is a type of mineral that is also considered as mineral waste. Ilmenite is extracted directly from titanium mine and is found plentifully in Iran. In this study, Ilmenite is used in different volume ratios of 10%, 20%, 30%, and 40% instead of sand to make heavy concrete. Moreover, nano-silica gel, is used at the rate of 1% by weight of cement, to increase the quality and durability of concrete against the cycle of melting and freezing. The tests performed in this research include compressive strength test, tensile strength test, defining the primary and secondary water absorption rate and determination of concrete melting and freezing durability, according to ASTM-C666 standard. Results depicted that, the specific weight of heavy concrete would meet the regulations, by adding at least 20% of ilmenite instead of sand in concrete mixture. Also, adding 30% by volume of ilmenite, instead of sand, will increase the final compressive strength (90 days) by 33%. Finally, applying nano-silica gel in the heavy concrete mixture, makes the concrete stable against the melting and freezing cycles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heavy Concrete
 • Durability Freezing
 • Ilmenite
 • Titanium Oxide
 • Nano Silica Gel
 • Farzad Lohrasbi, Amir Hossein Bazaee, Mohammad Mehdi Jabbari "Investigation Of The Effect Of Chloride Ion Penetration By Rcmt Method In Heavy Concrete Containing Ilmenite Powder" Civil And Project Monthly, Volume 3, Number 9, 1400.
 • Javad Baranjian, Omid Lotfi, Hamidreza Asadi "Laboratory Study Of Mechanical Properties And Attenuation Of Heavy Concrete Used To Protect Against Nuclear Radiation" 22nd National Festival And Annual Conference Of The International Concrete Scientific Association (Aci) Iran Branch And Annual National Conference Earthquake, 1398.
 • Basira Madanloo, Morteza Hossein Ali Beigi, Bahram Navainia "Durability Of Heavy Concrete Made With Magnetite With Different Percentages Of Microsilica Against Glacial And Melting Cycles" Third International Conference On Civil Engineering, Architecture And Urban Design, 1397.
 • Sakra, E. El-Hakim, Atomic Energy Authority, Hot Laboratory Center, Radiation Protection Department, P.O. Box135759, Kalubiuah, Cairo-A.R.E., Egypt B Metallurgy Department–Nuclear Research Center, Atomic Energy Authority, Cairo, Egypt, “Effect Of High Temperature Or Fire On Heavy Weight Concrete Properties” 2006.
 • Manuel Contreras Llanes1 & Manuel Jesús Gázquez González2 & Silvia María Pérez Moreno1 & Juan Pedro Bolívar Raya , “Recovery Of Ilmenite Mud As An Additive In Commercial Portland Cements” 2018
 • Mohammed A. Khalaf, Cheah Chee Ban, Mahyuddin Ramli , School Of Housing, Building And Planning, Universiti Sains Malaysia, 11800 Usm, Malaysia, “The Constituents, Properties And Application Of Heavyweight Concrete: A Review” 2019
 • Misagh Goldoost Rezaei, Hadi Tarvirdizadeh Sangari, "Study Of The Advantages And Disadvantages Of Light And Heavy Structural Concretes" Fourteenth International Congress Of Civil Engineering - Tehran, Iran , 2016 (Persian)
 • Ali Yadollahi, Ali Mohammad Ajrlou, Ahmad Reza Zolfaghari ,"Protection Against Gamma Rays Using Heavy Concrete Containing Lead Slag" Journal Of Engineering Geology, Volume 9, Number 4 Winter 2015 (Persian)
 • Farnaz Rathi, Mansour Razavi, Iman Mobasherpour, "The Effect Of Temperature On The Behavior Of Iron-Titanium Carbide Composite Prepared From Ilmenite Mineral By Spark Plasma Center" Quarterly Journal Of Advanced Materials And Technologies, Volume 8, Number 3 , Fall 2018, Pp. 37-3 (Persian)
 • Shahriar Ghamami, Amir Kazemi, Nastrin Bagheri, "Extraction And Purification Of Titanium Dioxide Nanoparticles With Titanium Tetrachloride From Ilmenite Concentrate Of Kahnooj Mine In Kerman" Journal Of Applied Chemistry, Year 15, Issue Summer 2016 (Persian)
 • Alireza Habibi, Yaser Rahmani, Sarkoot Saeedpour, "Optimization Of Heavy Concrete Mixing Design Based On Laboratory Results" Journal Of Civil Engineering Modares, Volume 18, Number 6, 2016 (Persian)
 • Saeed Lisani, Ali Sadr Mumtazi "Effect Of Acid Corrosive Environments On The Performance Of Lightweight Concrete Containers Containing Silica Soot" M.Sc. Thesis In Civil Engineering, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Faculty Of Engineering, 2016 (Persian)
 • Abbas Partovi Deilami, Mirahmad Leshteh Nashaei, Mir Abdolhamid Mehrdad "Study Of The Effect Of Using Sea Salt Water Instead Of Drinking Water On The Mechanical Behavior Of Concrete" Master Thesis In Civil Engineering, University Of Guilan, University Campus, 2015 (Persian)
 • Mehdi Gholipour Feizi, Alireza Mojtahedi, Mohammad Ali Lotf Elahi (2016) "Testing And Evaluation Of Mechanical Properties Of Heavy Concrete Prepared From Barite Aggregates" Quarterly Journal Of Structural Analysis - Earthquake Volume 12, Number 1, Spring 2015. (Persian)
 • Ahmad Reza Pilvar, Ali Akbar Ramezanianpour, Hossein Rajaei (2016) "Laboratory Study Of Accelerated Electrical Methods For Measuring The Chloride Permeability Of Concrete" Concrete Research Year 9, Issue 2, Fall And Winter 2016. (Persian)
 • Ali Delnavaz, Ali Akbar Ramezanianpour (1398) "Determination Of Chloride Ion Penetration Coefficient In Carbonated Concretes Containing Microsilica" Amirkabir Civil Engineering Journal, Volume 51, Number 2, 1398, Pages 3 To 367. (Persian)
 • Alireza Bagheri, Hamed Zanganeh (2013) "Study Of Resistance And Durability Properties Against Chloride Penetration Of Three-Component High-Strength Solids Containing Smelting Furnace Slag And Silica Fume" Journal Of Civil Engineering, Volume 2, Number 4, Pp. 127-136, Technical Note. (Persian)
 • Allah Dad Shababi, Mahmoud Payeh Ghadr (2012) "Rutile Concentration From Kahnooj Ilmenite Concentrate" Article 9 Of The National Building Regulations Of Iran (2013 Edition)
 • Iranian Concrete Standard "Aba" (Persian)
 • Gaurav Tyagi, Anupam Singhal, Srikanta Routroy, (2020) “A Review On Sustainable Utilization Of Industrial Wastes In Radiation Shielding Concrete” Available Online 8 April 2020, Version Of Record 4 November 2020.
 • Sargunana.Venkata Raob. Alex Rajeshc, "Experimental Investigations Of The Mechanical Strength Of Heavy Concrete Using Hematite And Ilmenite", International Conference On Emerging Trends In Material Science And Technology-(2022) 143-160
 • Mahmoud Naderi, Alireza Kaboudan, "The Effect Of Resistance, Time And Amount Of Water Pressure For Concreting Heavy Concrete On The Permeability Of Concrete", Amirkabir Civil Engineering Journal (2020) 1-19 (In Persian)
 • Kiachehr Behfarnia, Niloofar Salemi, "The Effects Of Lead Powder And Magnetite On The Resistance Of Heavy Concrete Against Frost", Construction And Building Materials 48 (2013) 580–584
 • Scott Muzenski, Ismael Flores-Vivian, Konstantin Sobolev, "Examining The Durability Of Heavy Concrete Containing Ilmenite, Dolomite And Hematite On The Durability Of Concrete Against Different Temperatures", Construction And Building Materials 220 (2019) 177–186
 • Mohsen Kalvandi, Mahla Rezaei, Mohammad Kalvandi, "The Effect Of Iron Nanoparticles, Iron Oxide, Titanium And Silica Particles On The Properties And Durability Of Heavy Concrete", 2nd National Congress Of Civil Engineering And Construction Projects (2015) 20-31
 • Polder, W.Peelen, W.Courage, "Investigation And Comparison Of Compressive Strength, Tensile Strength And Specific Weight Of Heavy Concrete Containing Dolomite, Hematite, Ilmenite, Magnetite, Steel Particles", Materials And Corrosion, (2012) 1147-1153.
 • Pillai, R.Gettu, M.Santhanam, S.Rengaraju, Y.Dhandapani, S.Rathnarajan, A.S. Basavaraj, "Evaluation Of Service Life And Life Cycle Of Heavy Concrete Systems Reinforced With Hematite And Ilmenite", Cement And Concrete Research, (2019) 111-119.
 • Standard Practice For Selecting Proportions For Normal, Heavyweight, And Mass Concrete (Aci 211.1-91)
 • Farsnov.Ir To Inquire About Cement Specifications.
 • Madanpowder.Com Delijan Industrial Powder Production And Distribution Company, Markazi-Delijan-5 Km Isfahan Road Delijan Industrial Town South Talashgaran St.-Sarvestan St. 2-Sarv Alley 2.
 • Astm C109/C109m-20, Standard Test Method For Compressive Strength Of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-In. Or [100-Mm] Cube Specimens) Astm.Org
 • Astm C779/C779m-12, Standard Test Method For Abrasion Resistance Of Horizontal Concrete Surfaces, Astm.Org
 • Astm C666-B, Standard Test Method For Resistance Of Concrete To Rapid Freezing And Thawing, Astm.Org
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 14 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 13 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 13 دی 1401