خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: خرداد 1395

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 7

تعداد شماره: 14

تعداد مقاله ها: 145

درصد پذیرش: %42

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 138

تعداد مشاهده مقاله ها: 93,806

میانگین مشاهده هر مقاله: 646.94

تعداد دانلود مقاله ها: 62,038

میانگین دانلود هر مقاله: 427.85

تعداد نویسندگان: 290

تعداد داوران: 124

تعداد پایگاه های نمایه شده: 7

مجوز نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی به صاحب امتیازی انجمن علمی بتن ایران، طی نامه شماره 3/18/71141 به تاریخ 1395/4/8، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردیده است.

این نشریه موفق به کسب رتبه "ب"، در ارزیابی سال 99 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

شماره جاری: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، دی 1401 

بررسی ظرفیت تغییرشکل جانبی ستون‌های بتن‌آرمه به کمک محاسبات نرم

صفحه 20-50

10.30478/jcsm.2022.353833.1287

محمد علی هندویان؛ سید روح الله حسینی واعظ؛ محمدجواد حاجی‌مزدارانی


تأثیر دمای بتن بر خواص رئولوژی و پمپ‌پذیری

صفحه 51-69

10.30478/jcsm.2022.362120.1293

دانیال قاسمی؛ علیرضا باقری؛ امیرحسین عبدلی


تأثیر کاهش دمای بتن توسط یخ بر مقدار فوق روان‌کننده و خواص بتن تازه و سخت‌شده خودتراکم

صفحه 142-158

10.30478/jcsm.2023.376184.1308

بابک احمدی؛ فرهاد عواطفی هویدا؛ امیرهمایون ثابتی مطلق؛ محمد جواد محمدی؛ محسن فرخی؛ ابوالفضل وثوقی؛ بابک فروتن مهر


بهینه یابی روش تقویتی ستون کوتاه بتنی با ورق فولادی در الگوهای شکلی مختلف به روش اجزاء محدود

صفحه 159-187

10.30478/jcsm.2023.349519.1279

امیرحسین بازایی؛ حیدر علی دادی طسوجی؛ محمودرضا گلشن؛ روزبه آقامجیدی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان