خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: خرداد 1395

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 8

تعداد شماره: 16

تعداد مقاله ها: 160

درصد پذیرش: %43

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 142

تعداد مشاهده مقاله ها: 110,010

میانگین مشاهده هر مقاله: 687.56

تعداد دانلود مقاله ها: 66,801

میانگین دانلود هر مقاله: 417.51

تعداد نویسندگان: 313

تعداد داوران: 130

تعداد پایگاه های نمایه شده: 7

مجوز نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی به صاحب امتیازی انجمن علمی بتن ایران، طی نامه شماره 3/18/71141 به تاریخ 1395/4/8، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردیده است.

این نشریه موفق به کسب رتبه "ب"، در ارزیابی سال 99 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، آبان 1402 

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر دانه‌بندی سیمان بر مشخصات بتن و ملات استاندارد

صفحه 1-12

10.30478/jcsm.2023.368826.1298

علی اکبر کفاش بازاری؛ محمد وطنی؛ زیور نیک فال


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان