خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: خرداد 1395

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 5

تعداد شماره: 10

تعداد مقاله ها: 93

درصد پذیرش: %44

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 141

تعداد مشاهده مقاله ها: 46,968

میانگین مشاهده هر مقاله: 505.03

تعداد دانلود مقاله ها: 44,422

میانگین دانلود هر مقاله: 477.66

تعداد نویسندگان: 196

تعداد داوران: 95

تعداد پایگاه های نمایه شده: 7

مجوز نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی به صاحب امتیازی انجمن علمی بتن ایران، طی نامه شماره 3/18/71141 به تاریخ 1395/4/8، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردیده است.

این نشریه موفق به کسب رتبه "ب" با 760 امتیاز از 1000، در ارزیابی سال 98 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-150 

4. مقاومت فشاری بتن الیافی حاوی خرده لاستیک تحت آتش

صفحه 41-54

10.30478/jcsm.2020.231220.1157

شایان فخریان؛ شایان مشهدی؛ حمید بهبهانی


12. بررسی آزمایشگاهی عملکرد پلی اتیلن گلیکول به عنوان ماده کاهنده جمع‌شدگی بتن (SRA)

صفحه 189-208

علیرضا باقری؛ محمد حسین نورمحمد بیک؛ سید حسین کاشیان؛ حامد زنگانه


شناسنامه نشریه

ابر واژگان