ارزیابی تاب آوری لرزه ای زیرساخت های شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

برای غلبه بر اثرات منفی یک فاجعه، ساختمان ها و زیر ساخت ها و به طور کلی تر جوامع، باید رفتاری ارتجاعی داشته باشند. به عنوان تجسمی از مفهوم تاب آوری، تاب آوری لرزه ای به توانایی یک سیستم برای کاهش شانس لرزش، جذب این لرزش و ریکاوری سریع سازه بعد از آن گفته می شود. تاب آوری سازه ها، رویکرد اولیه اش را از یک مفهوم عمومی تر و وسیع تر بدست آورده است و در ادامه آن مسائل مهندسی فرموله شده اند. کمی سازی فیزیکی تاب آوری در زیر ساخت ها شامل احتمال تجاوز شتاب طبقه یا دریفت درون طبقه ای از یک حد مشخص است. برای این منظور از پاسخ های غیر خطی سازه استفاده می شود و همچنین اثر بهسازی و تعمیر و اثر مدت زمان لازم برای ریکاوری سازه و در ادامه جوامع، مد نظر قرار می گیرد. این چهارچوب پیشنهادی تابع احتمال و شکست و تاب آوری را به صورت یک رویکرد پیوسته به هم ربط می دهد. در این مقاله سعی بر معرفی مشخصه ای با نام شاخص تاب آوری جوامع است که بوسیله آن عملکرد جوامع مختلف توسط چهارچوب POEPLES محاسبه و مقایسه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Seismic Resilience of Urban Infrastructure

نویسندگان [English]

  • Negar Rajabpour 1
  • Hosein Naderpour 2
  • Pouyan Fakharian 3
1 M.Sc. Student, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 Ph.D. Candidate, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In order to overcome the negative effects of the disasters, buildings, infrastructures and more generally, communities, are better to react resiliently. As an illustration of the concept of resilience, seismic resilience is referred to as the ability of a system to reduce the chance of a shock, to absorb such a shock and to recover the system after the disaster as soon as possible. The resilience of structures has gained its initial approach from a more general and broader definition, and due to that, further engineering concepts have been formulated. Physical quantification of the resilience involves the probability of exceedance of the floor acceleration or drift from a certain limit. For this purpose, nonlinear response of the structures as well as the effect of rehabilitation, repair and recovery time of the structure, and following to that communities, are used. This proposed framework relates the probability function, failure and resilience as a continuous approach. In this paper, we try to introduce a characteristic called the communities resilience index, by which the performance of various communities is calculated and compared by the PEOPLES framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic Resilience
  • Infrastructures
  • Communities
  • Recovery
  • Evaluation
[1]     Bruneau M, Chang SE, Eguchi RT, Lee GC, O’Rourke TD, Reinhorn AM, et al. A Framework to Quantitatively Assess and Enhance the Seismic Resilience of Communities. Earthq Spectra 2003;19:733–52. doi:10.1193/1.1623497.
[2]     Effects S. Retrofit of Structures: Strength Reduction with Damping Enhancement by Andrei M. Reinhorn 1 , Stefania Viti 2 and GianPaolo Cimellaro 3 2005.
[3]     Cimellaro GP, Reinhorn AM, Bruneau M. Quantification of Seismic Resilience. 8th US Natl Conf Earthq Eng 2006.
[4]     Renschler CS, Frazier AE, Arendt LA, Cimellaro G-P, Reinhorn AM, Bruneau M. A Framework for Defining and Measuring Resilience at the Community scale: The PEOPLES Resilience Framework. Tech Rep MCEER-10-0006 2010:59. doi:10.1016/j.engstruct.2010.08.008.
[5]     Renschler CS, Frazier AE, Arendt L, Cimellaro GP, Reinhorn AM, Bruneau M. Developing the “Peoples” Resili Ence Framework for Defining and Measuring Disaster Resilience At the Community Scale. 10th Can Conf Earthq Eng 2010. doi:10.13140/RG.2.1.1563.4323.
[6]     Cornell CA, Krawinkler H. Progress and Challenges in Seismic Performance Assessment. PEER Cent News 2000;3:1–4.
[7]     Yang TY, Moehle J, Stojadinovic B, Kiureghian A Der. Seismic Performance Evaluation of Facilities: Methodology and Implementation. J Struct Eng 2009;135:1146–54. doi:10.1061/_ASCE_0733-9445_2009_135:10_1146.
[8]     Ricci P, de Luca F, Verderame GM. 6th April 2009 L’Aquila earthquake, Italy: Reinforced concrete building performance. Bull Earthq Eng 2011;9:285–305. doi:10.1007/s10518-010-9204-8.
[9]     Cimellaro GP, Reinhorn A, Bruneau M. Seismic Resilience of a Health care facility n.d.
[10]    Cimellaro GP, Reinhorn AM, Bruneau M. Seismic resilience of a hospital system. Struct Infrastruct Eng 2010;6:127–44. doi:10.1080/15732470802663847.
[11]    Cimellaro GP, Reinhorn AM, Bruneau M. Framework for analytical quantification of disaster resilience. Eng Struct 2010;32:3639–49. doi:10.1016/j.engstruct.2010.08.008.
[12]    Frazier AE. Developing the “ PEOPLES ” resilience framework for defining and measuring disaster resilience at the community scale 2015. doi:10.13140/RG.2.1.1563.4323.
[13]    Bruneau M, Reinhorn A. Exploring the concept of seismic resilience for acute care facilities. Earthq Spectra 2007;23:41–62. doi:10.1193/1.2431396.
[14]    Pettorelli N, Vik JO, Mysterud A, Gaillard JM, Tucker CJ, Stenseth NC. Using the satellite-derived NDVI to assess ecological responses to environmental change. Trends Ecol Evol 2005;20:503–10. doi:10.1016/j.tree.2005.05.011.
[15]    Olofsson P, Eklundh L, Lagergren F, Jönsson P, Lindroth A. Estimating net primary production for Scandinavian forests using data from Terra/MODIS. Adv Sp Res 2007;39:125–30. doi:10.1016/j.asr.2006.02.031.