بررسی لنگر خمشی ترک خوردگی در تیرهای بتن آرمه با میلگردهای کامپوزیت GFRP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

در این مقاله تاثیر استفاده از میلگردهای کامپوزیت FRP بر ترک خوردگی تیر بتن آرمه مورد مطالعه قرار گرفته است. به دلیل خوردگی میلگردهای فولادی در شرایط خاص، استفاده از میلگردهای کامپوزیت FRP در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به منظور بررسی رفتار ترک خوردگی، پانزده تیر بتن آرمه با میلگردهای فولادی و میلگردهای کامپوزیت شیشه (GFRP) با درصدهای مختلف آرماتور در نرم افزار ABAQUS مورد تحلیل قرار گرفت. برای صحت سنجی از مدل آزمایشگاهی آل سونا و همکاران که تیری با ابعاد 250×150 میلی‌متر مربع به طول 2550 میلی‌متر می‌باشد، استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که استفاده از میلگردهای GFRP به دلیل رفتار الاستیک خطی آن باعث کاهش لنگر خمشی ترک خوردگی می‌گردند و در تیرهای بتن آرمه با میلگردهای GFRP با افزایش پوشش بتن، میزان لنگر خمشی ترک خوردگی به میزان 1تا 5 درصد کاهش می‌یابد. همچنین در تیرهای بتن آرمه با میلگرد GFRP، افزایش تعداد لایه‌های میلگرد GFRP با ثابت بودن درصد میلگرد، سبب کاهش 1 تا 5 درصدی و افزایش مقاومت بتن موجب افزایش 15 تا 25 درصدی لنگر خمشی ترک خوردگی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of cracking moment in RC beams with FRP bars

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Maleki 1
  • Ali Kheyroddin 2
1 MSc, Department of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University
چکیده [English]

In this paper, has been studied the effect of using FRP bars on the cracking of reinforced concrete (RC) beams. Due to the corrosion of steel bars in the certain condition, the use of FRP bars has been widely considered in recent years. In order to investigate the cracking behavior, fifteen RC beams with steel bars and glass fiber reinforced polymer (GFRP) with different reinforcement ratio were analyzed in ABAQUS software. the experimental results of Al-Sunna et al. have been used For validation, that specimen beam has 2550 mm length with rectangular cross section of 250 × 150 mm. The simulation results showed that the use of GFRP bars due to its linear elastic behavior reduces cracking moment and in RC beams with GFRP bars with increasing concrete cover, cracking moment decrease about 1% -5%. In RC beams with GFRP rebars, the increase in the number of bars layer with a constant reinforcement ratio, cacking moment reduces about 1%- 5% and with concrete strength increase that cracking moment increasing about 15% to 25%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced concrete beam
  • FRP bar
  • Cracking
  • Finite element method
[1]   Tighiouart, B., Benmokrane, B., & Gao, D. (1998). “Investigation of bond in concrete member with fiber reinforced polymer (FRP) bars. Construction and building materials”, Vol. 12(8), pp 453-462.
[2]   خیرالدین، ع.، شربتدار، م.ک. (1395). " مقاوم‌سازی سازه‌های بتن آرمه به کمک ورق و پروفیل فولادی و کامپوزیت‌های FRP". چاپ اول، انتشارات دانشگاه سمنان.
[3]   Bischoff, P. H. (2005). “Reevaluation of deflection prediction concrete beams reinforced with steel and fiber reinforced polymer bars”. Journal of Structural Engineering, Vol. 131(5), pp 752-767.
[4]   Japan Society of Civil Engineers. (1997). “Recommendation for Design and Construction of Concrete Structures Using Continuous Fiber Reinforcing Materials”. Concrete Engineering Series No. 23, 325 pp.
[5]   Gergely, P., and Lutz, L. A., (1968), “Maximum Crack Width in Reinforced Concrete Flexural Members”. Causes, Mechanism, and Control of Cracking in Concrete, SP-20, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, pp. 87-117.
[6]   Frosch, R. J. (1999). “Another look at cracking and crack control in reinforced concrete”. Structural Journal, Vol. 96(3), pp 437-442.
[7]   Bakis, C. E., Ospina, C. E., Bradberry, T. E., Benmokrane, B., Gross, S. P., Newhook, J., Thiagarajan, G. (2006). “Evaluation of crack widths in concrete flexural members reinforced with FRP bars”. Third International Conference on FRP Composites in Civil Engineering, pp 307-310.
[8]   ACI Committee. (2015). “Guide for the design and construction of structural concrete reinforced with FRP bars”. 440.1 R. American Concrete Institute, Farmington Hills, Mich.
[9]   Bakis, C. E., & Boothby, T. E. (2004). “Evaluation of crack width and bond strength in GFRP reinforced beams subjected to sustained loads”. Proc. ACMBS-IV, Vol. 171.
[10] Gribniak, V., Caldentey, A. P., Kaklauskas, G., Rimkus, A., & Sokolov, A. (2016). “Effect of arrangement of tensile reinforcement on flexural stiffness and cracking”. Engineering Structures, Vol. 124, pp 418-428.
[11] Imjai, T., Guadagnini, M., Garcia, R., & Pilakoutas, K. (2016). A practical method for determining shear crack induced deformation in FRP RC beams”. Engineering Structures, Vol.126, pp 353-364.
[12] Hong, Z., Zhiqiang, D., Gang, W., & Zhishen, W. (2015). “Experimental study and theoretical calculation on the flexural stiffness of concrete beams reinforced with FRP bars”. China Civil Engineering Journal, Vol. 11, pp 7.
[13] صیادمنش، م.، خیرالدین، ع.، کریمی،م.س.، (1395). "تقویت تیرهای بتن آرمه به روش ترکیبی EBR و NSM". هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، 15 مهر
[14] مرادی، ا.، ایلخانی، م.ح.، نادرپور، ح.، خیرالدین، ع.، (1395). "ارائه مدل شبکه عصبی برای تخمین ظرفیت برشی تیر بتنی مقاوم‌سازی شده با FRP". اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، 31 شهریور تا 1 مهر.
[15] Al-Sunna, R., Pilakoutas, K., Hajirasouliha, I., & Guadagnini, M. (2012). “Deflection behavior of FRP reinforced concrete beams and slabs: an experimental investigation”. Composites Part B: Engineering, Vol. 43(5), pp. 2125-2134.