بهینه یابی روش تقویتی ستون کوتاه بتنی با ورق فولادی در الگوهای شکلی مختلف به روش اجزاء محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مهندسی عمران ، دانشکده مهندسی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌‌ واحد سپیدان، فارس،‌ ایران

3 مربی، گروه مهندسی عمران ، دانشکده مهندسی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌‌واحد سپیدان، فارس، ‌ایران

چکیده

ستون‌های کوتاه در مقایسه با ستون‌های معمولی به دلیل سختی بیشتر، نیروی زلزله بیشتری را جذب می‌کنند. به همین دلیل ستون‌های کوتاه در هنگام وقوع زلزله آسیب جدی می‌بینند و بعضاً باعث تخریب کل سازه خواهند شد. وقتی ستون‌های کوتاه به اندازه ستون‌های بلند در معرض جابجایی قرار می‌گیرند، بدلیل جذب انرژی بیشتر شکست برشی و مفصلی در آن‌ها روی می‌دهد. در این تحقیق با بهره‌گیری از نتایج آزمایشگاهی یک ستون کوتاه که تحت اثر بارهای رفت و برگشتی جانبی قرار گرفته، تلاش گردید تا با کمک ورق‌های فولادی در پوشش الگوهای شکلی مختلف، بهینه‌ترین حالت آن انتخاب گردد. بدین منظور برای تعیین اثر مقاوم سازی بر روی ستون کوتاه نیز از شش حالت مختلف نصب کاور فولادی پیشنهادی در نرم افزار آباکوس برای تحلیل اجزا محدود استفاده شد. در ادامه ستون کوتاه مورد مطالعه، تحت بارگذاری چرخه‌ای رفت و برگشتی مطابق با الگوی استاندارد قرار گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تقویت ستون کوتاه با ورق فولادی یکپارچه قادر است تا 49% مقاومت لرزه‌ای ستون را افزایش دهد اما بهینه‌ترین روش مقاوم‌سازی از نظر مقاومت و حجم فولاد مصرفی، روش تقویتی با الگوی نصب Model-2 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization Of The Reinforcement Method Of Short Concrete Column With Steel Sheet In Different Shape Patterns By Finite Element Method

نویسندگان [English]

 • Amirhossein Bazaee 1
 • Heydar Alidadi Tassoji 2
 • Mahmoud Reza Golshan 3
 • Roozbeh Aghamajidi 4
1 Instructor, Department Of Civil Engineering, Technical And Vocational University (TVU), Tehran, Iran
2 M.Sc. In Civil Engineering, Faculty Of Engineering, Islamic Azad University, Sepidan Unit, Fars, Iran
3 Instructor, Department Of Civil Engineering, Technical And Vocational University (TVU), Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Faculty Of Engineering, Islamic Azad University, Sepidan Unit, Fars, Iran
چکیده [English]


Compared to regular columns, short columns absorb more earthquake force due to their greater stiffness. For this reason, short columns are seriously damaged during an earthquake and sometimes cause the destruction of the entire structure. When short columns are displaced as much as long columns, shear and joint failure occurs in them due to the absorption of more energy. In this research, by using the laboratory results of a short column subjected to lateral reciprocating loads, an attempt was made to select the most optimal state with the help of steel sheets covered with different shape patterns. For this purpose, to determine the effect of retrofitting on the short column, six different installation modes of the proposed steel cover were used in abaqus software for finite element analysis. Next, the studied short column was subjected to reciprocating cyclic loading according to the standard pattern. The results of this research show that retrofitting a short column with an integrated steel sheet is able to increase the seismic resistance of the column by 49%, but the most optimal retrofitting method in terms of strength and volume of steel used is the retrofitting method with model-2 installation pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Retrofitting
 • Short Column
 • Steel Cover
 • Hysteresis
 • Seismic Behavior
 1. Liu Ming, Yin Shiping, And Chen Wenjie “Seismic Behaviour Of Trc-Strengthened Rc Columns Under Different Constraint Conditions” Jiangsu Key Laboratory Of Environmental Impact And Structural Safety In Engineering, China University Of Mining Andtechnology, Xuzhou 221116, China-2019

  1. Mohamad Ghannam, “Numerical Investigation For The Behaviour Of Stiffened Circular Concrete Filled Double Tube Columns”, Structural Engineering Department, Faculty Of Engineering, Mansoura University, Mansoura, Dakahlia 35516, Egypt, 2020
  2. Jianwei Zhang, “Seismic Behavior Of High-Strength Concrete Columns Reinforced With Highstrength Steel Bars” College Of Architecture And Civil Engineering, Beijing University Of Technology, Beijing, China, 2020
  3. Asghar Habibnejad Koraim, Hamid Moharremi, Ali Mazrouei "Study Of The Effect Of Column Stiffness On The Behavior Of Thin-Walled Steel Shear Walls" Journal Of Civil Engineering And Surveying, University Of Tehran, Volume 45, Number 2 - Serial Number 527535, Summer 2011, Pp. 169-178
  4. Mojtaba Dehghani Mohammadabadi "Study Of The Effect Of Connecting Concrete And Steel Jacket In Improving The Bearing Capacity Of Reinforced Concrete Columns", Civil Engineering Thesis Master Of Structural Engineering, Islamic Azad University, Yazd Branch, Summer 2014 (Persian)
  5. Saeed Radmanesh, Amir Hossein Bazaee, Roozbeh Aghamajidi "Optimization Of Reinforced Concrete Beams Reinforced With Rebars And Frp Sheets In Different Installation Methods By Finite Element Method", Journal Of Civil Engineering And Project, Volume 3, Number 2 - Serial Number 24, May 1400, Page 32-47 (Persian)
  6. Jianwei Zhang, “Seismic Behavior Of High-Strength Concrete Columns Reinforced With Highstrength Steel Bars” College Of Architecture And Civil Engineering, Beijing University Of Technology, Beijing, China, 2020
  7. Rafid Saeed Atea, “A Case Study On Concrete Column Strength Improvement With Different Steel Fibers And Polypropylene Fibers” Jabir Ibn Hayyan Medical University, Najaf, Iraq, 2019
  8. Ali Raza,“Efficiency Of Gfrp Bars And Hoops In Recycled Aggregate Concrete Columns: Experimental And Numerical Study”, Department Of Civil Engineering, Pakistan Institute Of Engineering And Technology, Multan 66000, Pakistan, 2021
  9. Mohamed Ghannam, “Numerical Investigation For The Behaviour Of Stiffened Circular Concrete Filled Double Tube Columns”, Structural Engineering Department, Faculty Of Engineering, Mansoura University, Mansoura, Dakahlia 35516, Egypt, 2020
  10. Yao Li, “Numerical Investigation On The Influences Of Different Factors On The Seismic Performance Of Trc-Strengthened Rc Columns”, State Key Laboratory For Geomechanics & Deep Underground Engineering, China University Of Mining And Technology, Xuzhou, 221116, China, 2020
  11. Mohammad Esmaeilnia Omran And Somayeh Mollaei,“Investigation Of Axial Strengthened Reinforced Concrete Columns Under Lateral Blast Loading”, Department Of Civil Engineering, University Of Kurdistan, Sanandaj, Iran, 2017
  12. Mahmoud F. Belal,“Behavior Of Reinforced Concrete Columns Strengthened By Steel Jacket”, Higher Technological Institute, 10th Of Ramadan City, Egypt, 2014
  13. Xiaoluo Cao,“Behaviour Of Steel-Reinforced Concrete Columns Under Combined Torsion Based On Abaqus Fea”, Department Of Architecture And Civil Engineering, Shazhou Professional Institute Of Technology, Zhangjiagang, China, 2020
  14. Yin Chi, “Finite Element Modeling Of Steel-Polypropylene Hybrid Fiber Reinforced Concrete Using Modified Concrete Damaged Plasticity”, School Of Civil Engineering, Wuhan University, 430072, China, 2017
  15. Chellapandian, , “Effect Of Cyclic Damage On The Performance Of Rc Square Columns Strengthened Using Hybrid Frp Composites Under Axial Compression” , Department Of Civil Engineering, Iit Hyderabad, Sangareddy-502285, India; Ce15resch11005@Iith.Ac.In, 2019
  16. Bo Feng, “Shear Performance Of Horizontal Joints In Short Precast Concrete Columns With Sleeve Grouted Connections Under Cyclic Loading”, College Of Architecture & Environment, Sichuan University, Chengdu, Sichuan Province, China, 2016
  17. Chul-Goo Kim, “Cyclic Load Test And Shear Strength Degradation Model For Columns With Limited Ductility Tie Details”, 2018
  18. Gia Toai Truong, “Seismic Performance Of Reinforced Concrete Columns Retrofitted By Various Methods” , School Of Architecture, Soongsil Univ., 369 Sangdo-Ro, Dongjak-Gu, Seoul 06978, South Korea, 2017
  19. Jianwei Zhang “Seismic Behavior Of High-Strength Concrete Columns Reinforced With Highstrength Steel Bars” College Of Architecture And Civil Engineering, Beijing University Of Technology, Beijing, China, 2020
  20. Liu Ming, Yin Shiping, And Chen Wenjie “Seismic Behaviour Of Trc-Strengthened Rc Columns Under Different Constraint Conditions” Jiangsu Key Laboratory Of Environmental Impact And Structural Safety In Engineering, China University Of Mining And Technology, Xuzhou 221116, China-2019.
  21. A, Estekanch.H “Damage Estimation Of Steel Moment-Resisting Frames By Endurance Time Method Using Damage-Based Target Time. Journal Of Earthquake Engineering” 2018; 22 (10): 1806-1835. (Persian)
  22. A, Ah,Ahmadi.T“Efficiency Of Gfrp Bars And Hoops In Recycled Aggregate Concrete Columns: Experimental And Numerical Study”, Department Of Civil Engineering, Pakistan Institute Of Engineering And Technology, Multan 660, Iran, 2021 (Persian)
  23. Mirfarhadi Sa, Estekanchi He “Value Based Seismic Design Of Structures Using Performance Assessment By The Endurance Time Method” Structure And Infrastructure Engineering. 2020; 16 (10): 1397-1415.
  24. Article 10 Of The National Building Regulations, Published In 1392 Sh. (Persian)
  25. Iranian Concrete Standard "Aba" (Persian)
  26. Karsan ,I.D.And Jirsa,J.O., “Behaviour Of Concrete Under Compressive Loading”,Journal Of The Structural Division , ASCE,V.95,No.12,1969, 2543-2563.
  27. S “A Numerical Approach To The Complete Stress-Strain Curve Of Concrete ”,Cement And Concrete Research,V.3,No.5,1973, 583-599.
  28. Thorenfeldt .E, Tamaszemicz. A, And Jenson.J “ Mechanical Properties Of High Strength Concrete And Application In Design” Proceedings Of The Symposiumon Utilization Of High Strength Concrete , Tahir , Trandheim , 1987, 149-159.
  29. Azadi Kakavand.M.R, Sezen.H, Taciroglu.E "Data-Driven Models For Predicting The Shear Strength Of Rectangular And Circular Reinforced Concrete Columns" Journal Of Structural Engineering. Doi: 147.1 (2021): 04020301.
  30. Azadi Kakavand, M. R., & Allahvirdizadeh, R. (2019). Enhanced empirical models for predicting the drift capacity of less ductile RC columns with flexural, shear, or axial failure modes. Frontiers of Structural and Civil Engineering, 13(5), 1251-1270.
  31. Azadi Kakavand, M. R., & Taciroglu, E. (2020). An enhanced damage plasticity model for predicting the cyclic behavior of plain concrete under multiaxial loading conditions. Frontiers of Structural and Civil Engineering, 14(6), 1531-1544.
  32. Azadi Kakavand, M. R., Neuner, M., Schreter, M., & Hofstetter, G. (2018). A 3D continuum FE-model for predicting the nonlinear response and failure modes of RC frames in pushover analyses. Bulletin of Earthquake Engineering, 16(10), 4893-4917.
  33. Belarbi, A and Hsu, T.T.C. “ Constitutive laws of concrete in tension and reinforcing bars stiffened by concrete” Structural Journal of the American Concrete Institute, 1994, 465-474.
  34. Belarbi, A and Hsu, T.T.C. “Constitutive laws of softened concrete in biaxial tension-compression” Structural Journal of the American Concrete Institute, 1995, 92-5, 562-573.