تحلیل رفتار روسازی بتنی بلوکی سطوح پروازی با استفاده از آزمایشPLT و CBR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیارگروه مهندسی عمران ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

چکیده

در توقفگاه های هواپیما (اپرون) که بارگذاری عمدتا" از نوع ایستایی است، از روسازی بتنی استفاده میشود. مشکلی که این نوع روسازی دارد هزینه زیاد تعمیرو نگهداری و بروز اختلال در ترافیک هواپیماها در زمان انجام تعمیرات است. به همین دلیل میتوان از روسازی بتنی بلوکی با مزیت هایی مانند اجرا و ترمیم آسان بدون نیاز به عمل آوری استفاده نمود. یکی از چالش های طراحی روسازی بتنی بلوکی میزان تاثیر CBR خاک بستر در پایداری آن در مقابل تغییر شکل های ماندگار است. به همین منظور در این تحقیق ، اقدام به مدلسازی با نرم افزار آباکوس و اجرای یک نمونه به مساحت 4 متر مربع، مطابق ضوابط سازمان هوانوردی فدرال و انجام بارگذاری صفحه(PLT) گردید. این مدل شامل لایه های خاک بستر، زیر اساس، اساس، اساس سیمانی و بلوک های بتنی 8 سانتیمتری بود. تحلیل حساسیت نشان داد با افزایش CBR خاک بستر از 2 به 10تغییر مکان قائم بیش از 12% و با CBR های 10 و بالاتر ، کمتر از 4% کاهش می یابد. نتیجه آن که به دلیل وجود اساس سیمانی استفاده از خاک بستر متراکم با CBR بیشتر از 10 تاثیر چندانی در افزایش مقاومت این نوع روسازی در برابر تغییر شکل قائم ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Airfield Concrete Block Pavement Behavior Using PLT and CBR tests

نویسندگان [English]

 • parham hayati 1
 • vahid taheri 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and research Branch, Islamic Azad University, Tehran.Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Concrete pavement is been used in the aprons owing to its resistance to static loads as the main loads of aircraft. An alternative is to use interlocking concrete block pavement with advantages such as simple execution and repair and with no needs for curing. There is concern about the effect of the CBR of the subgrade on the resistance of block pavers to permanent deformation. The present study conducted to investigate the effect of subgrade (CBR) on these pavements in the apron. The Plate Load Test (PLT) performed on a 2m×2m prototype constructed as per Federal Aviation Administration (FAA) regulations. The layers of this 3D model include compacted subgrade, sub-base, crushed aggregate base and Cement-Treated Base (CTB) and 8-cm thick concrete blocks. Sensitivity analysis showed a reduction of over 12% in vertical deflection with increasing CBR from 2 to 10 and a reduction of below 4% in the presence of subgrade even with CBR=10~20%. Using subgrade with CBR of over 10 has found insignificantly increase the resistance of block pavements to permanent deformation. Concern about the risk of permanent deformation is obliterated given the key role of the Cement-Treated Base in redistributing the loads.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Airfield Concrete block pavement
 • Apron
 • Cement Treated Base (CTB)
 • CBR
 • Plate Loading Test (PLT)
 1. .               Ziari, H., P. Hayati, and J. Sobhani, Airfield self-consolidating concrete pavements (ASCCP): Mechanical and durability properties. Construction and Building Materials, 2014. 72: p. 174-181.
 2. Ziari, H., P. Hayati, and J. Sobhani, Air-Entrained Air Field Self-Consolidating Concrete Pavements: Strength and Durability. International Journal of Civil Engineering, 2016. 15.
 3. Jamshidi, A., et al., State-of-the-art of interlocking concrete block pavement technology in Japan as a post-modern pavement. Construction and Building Materials, 2019. 200: p. 713-755.
 4. Knapton, J. and S.D. Barber, UK Research into block pavement design. The first Int. conf. on concrete block paving, 1980: p. 33-37.
 5. Shackel, B., The design of interlocking concrete block pavements for road traffic. concrete block paving, 1980: p. 23-32.
 6. Emery, J.A., Concrete block paving for aircraft hardstandings and turning areas. Second Int. conf. on concrete block paving, 1984.
 7. Vroombout, F., R. Monteith, and K.G. Sharp, The use of interlocking concrete blocks on an aircraft pavement in Australia. pave92, 1992: p. 217-230.
 8. Knapton, J., The structural design of heavy duty pavements for ports and other industries. 4 ed. 2008, UK: interpave, the precast concrete paving and kerb association. 38.
 9. Moghadas Nejad, F. and M.R. Shadravan, A study on behavior of block pavement using 3D finite element method, in 8th International Conference on Concrete Block Paving. 2006: San Francisco , California, USA. p. 349-358.
 10. Hassani, A. and A. Jamshidi. Modeling and structural design of a concrete block pavement system. in 8th international conference on concrete block paving. 2006.
 11. Shafabakhsh, G., A. Family, and B.P.H.J.E.J. Abad, Numerical analysis of concrete block pavements and comparison of its settlement with asphalt concrete pavements using finite element method. 2014. 18(4): p. 39-51.
 12. Mampearachichi, W.K. and W.P.H. Gunarathna, Finite-Element Model approach to determine support conditions and effective layout for concrete block paving. Materials in civil engineering, 2010: p. 1139-1147.
 13. Nishizawa, T., et al., A model for predicting permanent deformation of interlocking concrete block pavements on heavy duty roads, in 12th International Conference on Concrete Block Pavement. 2018: Seoul, Korea.
 14. FAA, Standard Specifications for Construction of Airports, in Item P-152 Excavation, Subgrade, and Embankment. 2018, U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration: USA. p. 103.
 15. FAA, Standard Specifications for Construction of Airports, AC 150/5370-10H, in Item P-154 Subbase Course. 2018, U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration: USA. p. 121.
 16. FAA, Standard Specifications for Construction of Airports, AC 150/5370-10H, in Item P-209 Crushed Aggregate Base Course. 2018, U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration: USA. p. 173.
 17. FAA, Standard Specifications for Construction of Airports,AC 150/5370-10H, in Item P-304 Cement-Treated Aggregate Base(CTB). 2018, U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration: USA. p. 231,232.
 18. ASTM C78, in Standard test method for flexural strength of concrete (using simple beam with third-point loading) ASTM C78. 2018.
 19. McQueen, R.D., et al., Airfield pavement design with concrete pavers, a comprehensive guide. 4 ed. 2010, USA: Interlocking Concrete Pavement Institute. 62.
 20. Taheri, V., M. Fakhri, and P. Hayati, Evaluation of airfield concrete block pavements based on 3-D modelling and plate loading test. Construction and Building Materials, 2021. 280: p. 122441.
 21. FAA, Airport Pavement Design and Evaluation AC 150/5320-6F, in Pavement Design. 2016, U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration: USA. p. 3-42.
 22. Huang, Y.H., Pavement Analysis and Design. 2 ed. 2004, USA: Pearson.
 23. Organization, I.N.S., Concrete paving blocks-Requirements and test methods. 2015, INSO: IRAN. p. 70.