دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، آذر 1400 
بومی سازی طرح مخلوط و روش ساخت بتن گرافیکی

صفحه 132-145

10.30478/jcsm.2022.327649.1252

سبا نائیج؛ زهرا علی پور بالفروش؛ علیرضا رحمتی؛ رهام افغانی خراسکانی


یادداشت فنی

پایش آزمایشگاهی مقاومت الکتریکی بتن

صفحه 249-265

10.30478/jcsm.2022.320030.1241

علی اکبر کفاش بازاری؛ مهدی چینی