پایش آزمایشگاهی مقاومت الکتریکی بتن

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 رئیس مرکز تحقیق و توسعه سیمان تهران

2 استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

روش‌های رایج کنترل گیرش، سخت‌شدگی، روند کسب مقاومت بتن، آزمایش‌های تعیین زمان گیرش ملات ISIRI 392 و بتن ISIRI 6046 و تعیین مقاومت فشاری بتن ISIRI 3206 می‌باشد. به نظر می‌رسد این روش‌های فیزیکی و مکانیکی با چارچوب عملی معین و قراردادی، بطور کامل رفتار بتن و روند تغییرات حالات فازها طی فرآیند هیدراته شدن را نمایش نمی‌دهد؛ لیکن با روش کنترل مقاومت الکتریکی بتن، امکان این پایش میسر می‌باشد. از این‌رو در این مطالعه به این موضوع بطور بومی پرداخته شد و یک عملیات آزمایشگاهی گسترده طراحی گردید. در مرحله اول 11 نمونه سیمان تهیه شدند که مقادیر فازهای آنها تنوع داشتند، اما به واسطه سیمان‌سازی آزمایشگاهی، نرمی و دانه‌بندی آنها شرایط تقریبا یکسانی داشت. آنالیز فیزیکی و شیمیائی نمونه‌های سیمان صورت گرفت. در مرحله بعد 22 مخلوط‌ بتنی با 11 نمونه سیمان تهیه گردید، بطوریکه 11 مخلوط با عنوان شاهد (فاقد افزودنی) و 11 مخلوط با مقدار ثابت افزودنی فوق روان کننده (بر پایه پلی کربوکسیلات) بودند. بر روی مخلوط‌های بتنی آزمایش‌های تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده 7، 28 و 90 روزه انجام شد. همچنین آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی انجام شد که از زمان تماس سیمان با آب تا 31 روز بعد بطور مرتب قرائت‌ها صورت گرفت. نتایج حاصله، نشان داد که حداقل سه قله 8، 16 و 23 روز در منحنی مقاومت الکتریکی طی مرور زمان آزمایش دیده می‌شود. تقریباً در همه نمونه‌ها مقاومت الکتریکی تا حدود 3 ساعت کاهش یافته است که زمان گیرش بتن را نشان می‌دهد. بر اساس نتایج این مطالعه، روابطی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory Monitoring of Electrical Resistance of Concrete (Research Note)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Kafash Bazari 1
  • Mehdi Chini 2
1 Chief of Laboratory of research and development of Tehran cement Co
2 Assistant Professor of Road, Housing and Urban Development Research Centre
چکیده [English]

Common methods of controlling setting, hardness, process of strength growth of concrete are tests for determining the setting time of mortar (ISIRI 392) and concrete (ISIRI 6046) and determining the compressive strength of concrete (ISIRI 3206). Since these physical and mechanical methods do not fully reflect the behavior of concrete and also it is time and money consuming, application of electrical resistance of concrete has been investigated. Therefore, in this study, an extensive laboratory operation was designed. In the first stage, 11 samples of cement were prepared, the phases of which varied, but due to laboratory cementation, their fineness and grading were almost the same. Physical and chemical analysis of cement samples were performed. In the next step, 22 concrete mixtures with 11 cement samples were prepared, so that 11 mixtures with the title of control (without additives) and 11 mixtures with constant dosage of commercial super plasticizer (based on poly carboxylate). Compressive strength tests has been performed at ages of 7, 28 and 90 days. Also, an electrical resistance test was performed, which was performed regularly from the time of cement contact with water until 31 days later. The results showed that at least three peaks of 8, 16 and 23 days in the electrical resistance curve are seen along the test time. In almost all samples, the electrical resistance is reduced to about 3 hours, which indicates the setting time of the concrete. Based on the results of this study, formula was presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical resistance
  • cement
  • concrete
  • additives
[1] Stackelberg D, Wilge B, Boiko S, Martauz P, Strigac J (2011) “Monitoring the strength properties of cement 
clinker on the basis of measurements of electrical resistivity. XIII”. International Congress on the Chemistry of 
Cement. Madrid 7: 8.
[2] Goldman FA, Shtakelberg DI, Gadaev NR, Steinbuk G (2015) “Monitoring of hardening of aerated concrete as 
measured by electrical resistance.” Jour/Concrete Technology 3-4: 32-35.
[3] Schimizu Y (1928) “The science reports of the Tohoku Imperial University”, 1st Series, Shendai, Japan 17(1): 
423-429.
[4] Brameshuber W, Raupach M, Schröder P, Dauberschmidt C (2003) “Non-destructive determination of the 
water-content in the concrete cover using the multiring-electrode. Part. I: Aspects of concrete technology”. 
International Symposium NDT-CE, Stuttgart 2: 41.
[5] Mancio M, Moore JR, Brooks Z, Monteiro PJM, Glaser SD (2010) “Instantaneous in-situ determination of 
water-cement ratio of fresh concrete.” ACI Materials Journal 107(6): 586-592.
[6] Wei X, Li Z (2006) “Early hydration process of Portland cement paste by electrical measurement.” Journal of 
Materials in Civil Engineering 18(1): 99-105.
[7] Li Z, Wei X, Li W (2003) “Preliminary interpretation of Portland cement hydration process using resistivity 
measurement.” ACI Materials Journal 100(3): 253-257.
[8] Obla K, Hong R, Sherman S, Bentz DP, Jones SZ (2018) “Relating the electrical resistance of fresh concrete to 
mixture proportions”. NIST, Advance Civil Engineer Materials 7(1): 71-86.
[9] Xiao L, Li Z (2008) “Early-age hydration of fresh concrete monitored by non-contact electrical resistivity 
measurement.” Cement and Concrete Research 38: 312-319.
[10]Li Z, Xiao L, Wei X (2007) “Determination of concrete setting time using electrical resistivity measurement. 
Journal of Materials in Civil Engineering 19(5): 423-427.
[11]Andrade C, Rebolledo N (2011) “Setting and hydration evolution by resistivity and ultrasonic velocity.” 13 
Interns. Congress on the Chemistry of Cement, Abstracts and Proceedings, Madrid 7:8.
[12]Bentz DP (2014) “Activation energies of high-volume fly ash ternary blends: hydration and setting”. Cement 
and Concrete Composites 53: 214-223.
15
[13]Bentz DP, Snyder KA, Ahmed A (2015) “Anticipating the setting time of high-volume fly ash concretes using 
electrical measurements: feasibility studies using pastes.” J Mater Civ Eng 27(3): 1-6.
[14]McCarter WJ, Curran PN (1984) “The electrical response characteristics of setting cement paste.” Magazine of 
Concrete Research 36(126): 42.
[15]Hope BB, Ip AK, Manning, DG (1985) “Corrosion and electrical impedance in concrete.” Cement and Concrete 
Research 15(3): 525-534.
[16]Xinying Lu (1997) “Application of the Nernst-Einstein equation to concrete.” Cement and concrete research 
27(2): 293-302.
[17]Sengul O, Gjørv OE (2008) “Electrical resistivity measurements for quality control during concrete 
construction.” ACI Materials Journal 105(6): 541-547.
[18]Monfore GE (1968) “The electrical resistivity of Concrete.” Journal of PCA, pp. 35-48.
[19]Lio Y, Presuel Moreno FJ (2014) “Normalization of temperature effect on concrete resistivity by method using 
arrenius law.” ACI Materials Journal 3(4): 433-442.
[20]Trimbak PV, Jolicoeur C, Khayat KH (2002) “Multi-probe conductivity method for monitoring time-depended 
processes in fresh cementations and other slurry systems.” Canada Patent: CA 2322931.
[21]Lubeck A, Gastaldini ALG, Barin DS, Siqueira HC (2012) “Compressive strength and electrical properties of 
concrete with white Portland cement and blast-furnace slag.” Cement & Concrete Composites 34(3): 392- 399.
[22]Wei X, Xiao L (2012) “Effect of temperature on the electrical resistivity of Portland cement pastes.” Advances 
in Cement Research 24(2): 69-76.
[23]Backe KR, Lile OB, Lomov SK (2001) “Characterizing curing cements slurries by electrical conductivity.” SPE 
Drilling & Completion, pp. 201-207.
[24]Monfore, G E (1970). “THE ELECTRICAL RESISTIVITY OF CONCRETE”. PCA, Portland Cement Assoc 
R & D Lab Bull
[25]ASTM C1202 (2019). “Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride 
Ion Penetration”.
[26]Michelle R. Nokken & R. Doug Hooton (2006). “Electrical Conductivity Testing”. PCA R&D Serial No. 3002.
[27]ASTM C403 (2016). “Standard Test Method for Time of Setting of Concrete Mixtures by Penetration 
Resistance”.
[28]Li, Z., Xiao, L., and Wei, X. (2007), “Determination of Concrete Setting Time Using Electrical Resistivity 
Measurement”, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 19, pp. 423-427.
[29]Andrade C, Rebolledo N (2011) “Setting and hydration evolution by resistivity and ultrasonic velocity.” 13 
Intern. Congress on the Chemistry of Cement, Abstracts and Proceedings, Madrid 7:8.
[30]Ozkan Sengul & O.E. Gjørv (2007). “Electrical Resistivity Measurements for Quality Control during Concrete 
Construction”. November 2008 ACI Materials Journal 105(6):541-547.
[31]Robert Spragg & Chiara Villani & Ken Snyder & Dale Bentz & Jeffrey W. Bullard & Jason Weiss. (2012). 
“Electrical Resistivity Measurements in Cementations Systems: Observations of Factors that Influence the 
Measurements”. TRB 2013 Annual Meeting.
[32]Hamed Layssi & Pouria Ghods & Aali R. Alizadeh, & Mustafa Salehi (2015). “Electrical Resistivity of 
Concrete”. Concrete international, MAY 2015, 37(5), page 41-46.
[33]B. P. Hughes & A. K. O. Soleit & R. W. Brierley (2015). “New technique for determining the electrical 
resistivity of concrete”. Magazine of Concrete Research, Volume 37, Issue 133, December 1985, pp. 243-248
[34]Ozyildirim, C., “Effects of Temperature on the Development of Low Permeability in Concretes,” VTRC R98-
14, Virginia Transportation Research Council, Charlottesville, VA 1998.
[35] Qiao, C., Moradllo, M.K., Hall, H., Ley, M.T., and Weiss, J.W., (2019), “Electrical Resistivity and 
Formation Factor of Air-Entrained Concrete”. ACI Materials Journal, V. 116, No. 3, May, pp. 85-93