دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، خرداد 1400، صفحه 1-199 
مطالعه عددی میزان مقاومت روکش بتن بر رفتار سد سنگریزه ای

صفحه 70-86

10.30478/jcsm.2021.288368.1206

علیرضا مردوخ پور؛ رامتین صبح خیز فومنی؛ سید علی اصغری فر