بررسی آزمایشگاهی میراگر اصطکاکی-دورانی با دو بار لغزش و ارزیابی عملکرد آن در قاب بتن مسلح تحت بارگذاری چرخه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه ، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه ، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه رازی ،کرمانشاه ، ایران

چکیده

هدف اصلی در این تحقیق، بررسی آزمایشگاهی نوعی از میراگرهای اصطکاکی-دورانی با دو بار لغزش و بررسی عددی رفتار قاب بتن مسلح دارای این نوع میراگرها تحت بارگذاری چرخه ای می باشد. برای این منظور پس از مقدمه به توضیح سازوکار عملکرد میراگر پیشنهادی پرداخته خواهد شد. در گام بعدی دو نمونه میراگر اصطکاکی دورانی دارای دو بار لغزش متفاوت مورد بررسی آزمایشگاهی قرار می گیرد. سپس مدل رفتاری ای برای آن پیشنهاد و با استفاده از نتایج آزمایشگاهی اعتبار سنجی می شود. در گام آخر قاب بتن مسلح یک طبقه-یک دهانه در چهار حالت بدون میراگر، با میراگر اصطکاکی-دورانی دارای یک بار لغزش (RFD)، با میراگر اصطکاکی-دورانی دارای دو بار لغزش از نوع S01 و با میراگر اصطکاکی-دورانی دارای دو بار لغزش از نوع S02 ، تحت بارگذاری چرخه ای تحلیل و نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بررسی‌های آزمایشگاهی نشان می دهد که، مقدار سختی موثر در چرخه آخر برای نمونه S01 و S02 به ترتیب 109 و 128 تن بر متر بوده است، در حالیکه مقدار میرایی موثر آنها در چرخه آخر حدوداً 48/0 می باشد، که این مقادیر به معنی توانایی مناسب نمونه های آزمایشگاهی در جذب انرژی زلزله و کاهش خسارات سازه ای، می باشد. همچنین نتایج بررسی های عددی قاب بتن مسلح نشان می دهد که قاب بتن مسلح دارای میراگر S02 عملکرد لرزه ای بهتری داشته، زیرا مقاومت نهایی آن 15 درصد و انرژی میرا شده آن در چرخه آخر 164 درصد بیشتر از مقاومت نهایی و انرژی میرا شده چرخه آخر قاب بدون میراگر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Rotational-Friction Damper with Two Slip Load and Evaluation of its Performance in RC Frame under Cyclic Loading

نویسندگان [English]

  • reza moradi 1
  • ebrahim khalilzadeh vahidi 2
1 Phd Student in structure Engineering, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Abstract
This study experimentally examines types of rotational-friction dampers with two slip load and numerically analyze the behavior of a reinforced concrete frame with these dampers under cyclic loading. To this goal, the study will explain the mechanism of proposed damper’s action after the introduction. In the next step, two specimens of rotational-friction dampers with two different slip load are investigated in the laboratory. Using OpenSees software, the proposed behavioral model is validated by experimental results. In the final step, a frame of one-story reinforced concrete that had one bay was analyzed under cyclic loading in four states including (1) without damper, (2) with a rotational-friction damper that had one slip load (RFD), (3) with a rotational-friction damper that had two slip load type S01, and (4) with a rotational-friction damper that had two slip load type S02. The obtained results were discussed and examined after these analyses. The results of the numerical analysis also show that the concrete frame with S01 damper has better seismic performance. This is because its ultimate strength and dissipated energy are respectively 15% and 164% more than the ultimate strength and dissipated energy of the frame without damper, at the last cycle. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slip load
  • Rotational-Friction
  • Damper
  • Dissipated Energy
  • Effective Stiffness
  • Effective Damping
[1] H. Luo, B. Ambrosius, R.M. Russo, V. Mocanu, K. Wang, M. Bevis, R. Fernandes, A recent increase in megathrust locking in the southernmost rupture area of the giant 1960 Chile earthquake, Earth and Planetary Science Letters, 537 (2020) 116200.
[2] R. DesRoches, M. Comerio, M. Eberhard, W. Mooney, G.J. Rix, Overview of the 2010 Haiti earthquake, Earthquake Spectra, 27(1_suppl1) (2011) 1-21.
[3]  Talebi, Ali and Jahangir, Hashem, 1396, Evaluation of the effect of geometric factors on the behavior of knee braces, Fourth International Conference on New Technologies in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning (in persian)
[4] TAHERIAN, Iman and GHALEHNOVI, Mansour and JAHANGIR, Hashem,1394,ANALYTICAL STUDY ON COMPOSITE STEEL PLATE WALLS USING A MODIFIED STRIP MODEL,7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering,Tehran.
[5] H. Jahangir, M. Bagheri, S.M.J. Delavari, Cyclic behavior assessment of steel bar hysteretic dampers using multiple nonlinear regression approach, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 45(2) (2021) 1227-1251.
[6]  Ghamari, A., Khaloo, A. (2020). Strengthening the RC Frames Using an Innovative Steel Damper with Shear Mechanism. Journal of Concrete Structures and Materials, 5(2), 16-31. doi: 10.30478/jcsm.2020.224892.1150 (in persian)
[7] H. Jahangir, M. Bagheri, Evaluation of seismic response of concrete structures reinforced by shape memory alloys, International Journal of Engineering, 33(3) (2020) 410-418.
[8] B. Kavyashree, S. Patil, V.S. Rao, Review on vibration control in tall buildings: from the perspective of devices and applications, International Journal of Dynamics and Control,  (2020) 1-16.
[9] S.P. LARIMI, Seismic response of steel frames with rotational friction damper,  (2020).
[10] S.S. Sanghai, P.Y. Pawade, Effectiveness of friction dampers on seismic response of structure considering soil-structure interaction.
[11] O. Hussien, M. Elamy, Optimal Placement of Dampers on Multistorey Frames Using Dynamic Analysis, Strength of Materials, 52(3) (2020) 470-479.
[12] H. Jarrahi, A. Asadi, M. Khatibinia, S. Etedali, A. Samadi, Simultaneous optimization of placement and parameters of rotational friction dampers for seismic-excited steel moment-resisting frames, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 136 (2020) 106193.
[13] A.F. Santos, A. Santiago, M. Latour, G. Rizzano, L.S. da Silva, Response of friction joints under different velocity rates, Journal of Constructional Steel Research, 168 (2020) 106004.
[14] M. Anoushehei, F. Daneshjoo, S. Mahboubi, M. Hashemi, Empirical evaluation of cyclic behavior of rotational friction dampers with different metal pads, scientiairanica, 25(6) (2018) 3021-3029.
[15] M. Latour, M. D’Aniello, M. Zimbru, G. Rizzano, V. Piluso, R. Landolfo, Removable friction dampers for low-damage steel beam-to-column joints, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 115 (2018) 66-81.
[16] S.P. Ontiveros-Pérez, L.F.F. Miguel, L.F.F. Miguel, Robust Simultaneous Optimization of Friction Damper for the Passive Vibration Control in a Colombian Building, Procedia engineering, 199 (2017) 1743-1748.
[17] H. Mirzaeefard, M.M. Masoud Mirtaheri, Evaluation of Seismic Behavior and Select Optimal Situation of Cylindrical Frictional Dampers in Steel Structures, Journal of Structural and Construction Engineering, 2(4) (2016) 18-30.
[18] S. Sanghai, P. Pawade, Optimal placement of friction dampers in building considering nonlinearity of soil, Innovative Infrastructure Solutions, 6(1) (2020) 1-18.
[19] N. Nabid, I. Hajirasouliha, M. Petkovski, Multi-criteria performance-based optimization of friction energy dissipation devices in RC frames, Earthquakes and Structures, 18(2) (2020) 185-199.
[20] N. Nabid, I. Hajirasouliha, M. Petkovski, Simplified method for optimal design of friction damper slip loads by considering near-field and far-field ground motions, Journal of Earthquake Engineering,  (2019) 1-25.
[21] H. Jiang, S. Li, L. He, Experimental study on a new damper using combinations of viscoelastic material and low-yield-point steel plates, Frontiers in Materials, 6 (2019) 100.
[22] H.A. Amiri, E.P. Najafabadi, H.E. Estekanchi, Experimental and analytical study of Block Slit Damper, Journal of Constructional Steel Research, 141 (2018) 167-178.
[23] A.S.A. Tawfik Essa, M.R. Kotp Badr, A.H. El-Zanaty, Effect of infill wall on the ductility and behavior of high strength reinforced concrete frames, HBRC Journal, 10(3) (2014) 258-264.
[24] L. Hsu, C.-T. Hsu, Complete stress—strain behaviour of high-strength concrete under compression, Magazine of concrete research, 46(169) (1994) 301-312.
[25] moradi, R., khalilzadeh vahidi, E. (2018). Comparison of Numerical Techniques of Masonry Infilled RC Frames for Lateral Loads. Journal of Concrete Structures and Materials, 3(2), 102-118. doi: 10.30478/jcsm.2019.82172