دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، آذر 1398، صفحه 1-192 

مقاله پژوهشی

مطالعه تاثیر اندرکنش حفره ها در سازه بتونی تحت تنش زیاد توسط کد PFC2D

صفحه 5-15

10.30478/jcsm.2019.129092.1064

هادی حائری؛ وهاب سرفرازی؛ سید ایمان موسوی میرسالاری؛ حمیدرضا آژیر؛ محمد امین کربلا