طبقه بندی، الزامات، روش اجرا و نحوه ی اندازه گیری مضرس سازی رویه های بتنی: مطالعه موردی آزادراه تهران- شمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انجمن بتن ایران

2 استادیار دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

چکیده

هدف از عملیات مضرس کاری ایجاد سطحی ایمن از طریق ایجاد مقاومت اصطکاکی کافی پس از اجرای بتن تازه می باشد که با استفاده از کشیدن انواع مواد مختلف بر روی بتن تازه جهت ایجاد زبری کافی قبل از سفت شدن آن انجام می شود، به این ترتیب پتانسیل پدیده هیدرو پلانینگ و سرخوردگی ناشی از رطوبت جاده کاهش می یابد. ملاحظاتی شامل ایمنی، کیفیت رانندگی در جاده، صدای تولید شده و فاکتور اقتصاد عملیات اجرایی می بایست در این خصوص رعایت شوند. ویژگی ها و مشخصات لازم از طریق عرض، عمق و فاصله شیارها، طول موج و دامنه صدای تولید شده، جهت و سمت اجرای شیارها و سایر فاکتورهای مرتبط می بایست کنترل شوند. به منظور مشخص شدن عملیات مضرس کاری در این مقاله انواع طبقه بندی بافت سطوح روسازی، روش های اجرایی مضرس سازی، مشخصات سطح روسازی و روش های اندازه گیری آن و الزامات مضرس سازی مطابق با راهنمای انجمن روسازی بتنی آمریکا (ACPA) پرداخته شده است. در ادامه نحوه مضرس کاری در پروژه آزاد راه تهران – شمال با توجه به کاربرد فینشرهای مختلف و اجرای دستی و ماشینی (TCM) و نتایج آزمون پاندول انگلیسی و مقایسه آن با سطح روسازی بتن آسفالتی ارائه شده است. نتایج نشان می دهد عملیات مضرس کاری با دستگاه TCM دارای عدد پاندول بیشتر و تامین میزان مورد نظر در صورت رعایت ضوابط و الزامات اجرایی پس از عمل آوری می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Classification, Requirements, Methodology and Measurements of Surface Texturing of Concrete Pavements: Case Study of Tehran-North Highway

نویسندگان [English]

  • mehdi chiini 1
  • parham hayati 2
1 Assistant professor, Road, Housing and Urban development Research Center (BHRC)
2 Assistant professor, Science and Research, Azad University
چکیده [English]

One of the main reasons of surface texturing in concrete pavements is to provide a safe surface by supplying adequate surface friction which it could be furnished by different methods on fresh poured concrete. In this way, the hydroplaning and skidding on wet surface would be minimized. However, some other considerations such as safety, quality of driving, bumping noises and economical factor should be noticed. Required specifications should be controlled via width, depth and distance between grooves, amount of noises and grooves direction. In this paper, in order to monitor the surface texturing different classifications, texturing methods, surface properties and measuring methods have been discussed in accordance with American concrete pavement association (ACPA). Finally, different methods of surface texturing in Tehran-North highway are introduced and the results of English pendulum test on each method would be presented. The results indicate that texturing by TCM machine has better English pendulum value even in compare to asphalt overlay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface Texturing
  • Jointed Plain Concrete Pavement
  • English Pendulum
  • Tehran-North Highway
 
1. J.W. Hall, K.L. Smith, NCHRP, Report 634, Texturing of concrete pavements , The national academies press, Washington, D.C. 2009.
2. B. Worel, B. Izevbekhai, Improving pavement performance by optimizaing concrete surface features, Research services & library, 2016.
3. S.I. Sarsam, H.N. Al Shareef, Assessment of texture and skid variables at pavement surface, Applied research journal, 2015.
4. B. Igbafen Izevbekhai, Pavement surface characteristics concrete new construction (MnRoad Study) , Principal investigator Office of materials & Road research minnesota department of transportation, February 2016 , Final Report 2015-48.
5. م. فرصت، ا. میرزا بروجردیان، ا. حسنی، بررسی روشهای مضرس سازی در ایمنی رویه های بتنی، دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی، 1396.
6. W. James Wilde, Pcc surface charateristics rehabilitation MnRoad study, Principal investigator center for transportation research and implementation Minnesota state university, Mankato, 2013.
7. ASTM E 965. (2001) Standard Test Method for Measuring Pavement
Macro-texture Depth Using a Volumetric Technique, ASTM, West
Conshokocken, PA.
8. ASTM E 2380. (2005) Standard Test Method for Measuring Pavemen
Texture Drainage Using an Outflow Meter, ASTM, West Conshokocken, PA.
9. ASTM E 2157. (2001) Standard Test Method for Measuring Pavement Macrotexture Properties Using the Circular Track Meter, ASTM,West Conshokocken, PA.
10. ASTM E 274. (1997) Standard Test Method for Skid Resistance of
Paved Surfaces Using a Full-Scale Tire, ASTM, West Conshokocken, PA.
11. ASTM E 1911. (2002) Standard Test Method for Measuring Paved Surface Frictional Properties Using the Dynamic Friction Tester, ASTM, West Conshokocken, PA.
12. ASTM E 303. (2003) Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester, ASTM, West Conshokocken, PA.
13. ISO 11819 -1:2017- Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical Pass-By method & ISO 11819-2:2017 - Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 2: The close-proximity method
14. AASHTO TP076-08. (2008) Provisional Standard Test Method for Measurement of Tire/Pavement Noise Using the On-Board Sound Intensity (OBSI) Method, AASHTO, Washington, DC.
15.ACPA Guide Specification – Roller Compacted Concrete pavements as exposed wearing surface version 1.2 – Setember 2014
16.www.Wirtgen.com , Wirtgen Group brochure , Texture Curing Machine , TCM 950/1800