بررسی اثر استفاده از مواد عمل‌آوری‌کننده بر پایه لیتیوم‌پلی‌سیلیکات روی خواص مهندسی و دوام کف‌های بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بخش فناوری بتن

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

3 کلینیک ساختمانی ایران

چکیده

عمل‌آوری یکی از پارامترهای مؤثر بر مقاومت و دوام کف‌سازی‌های بتنی می‌باشد. عمل‌آوری مناسب باعث پیشرفت روند کسب مقاومت،کاهش احتمال پوسته‌شدگی سطح بتن و افزایش مقاومت سایشی آن می شود. در این مقاله اثر استفاده از نوعی ماده عمل‌آوری کننده بر پایه لیتیوم پلی‌سیلیکات بر روی مشخصات مکانیکی و دوام نمونه‌های بتنی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، آزمون‌های تعیین مقاومت فشاری، جذب آب، نفوذپذیری تحت فشار آب و مقاومت سایشی بر روی نمونه‌های شاهد و آزمایشی انجام گرفت. با توجه به نتایج ارائه شده مقاومت فشاری نمونه‌های نگهداری شده در محیط آزاد بیش از 60% و در محیط آزمایشگاه بیش از 20 درصد، نسبت به نمونه‌های عمل‌آوری شده در شرایط استاندارد، کاهش مقاومت داشته‌اند. در صورتیکه در نمونه‌های آزمایشی، با اعمال ماده عمل آوری بر پایه لیتیوم‌پلی‌سیلیکات، مقدار کاهش مقاومت فشاری کمتر از 10 درصد بوده است. همچنین جذب آب نمونه‌های نگهداری شده در محیط آزاد، بیش از 3 برابر نسبت به شرایط استاندارد افزایش پیدا کرده، در صورتیکه در نمونه‌های با ماده عمل‌آوری مذکور، مقدار جذب آب فقط 14 درصد افزایش یافته است. نتایج آزمون تعیین مقاومت سایش نشان داد که در صورت استفاده از مواد عمل‌آوری ویژه نسبت به شرایط عمل‌آوری استاندارد بهبود مقاومت سایشی را در نمونه‌ها تا حدود 8 درصد را شاهد خواهیم بود. نگهداری در شرایط آزمایشگاهی و محیط آزاد به ترتیب موجب کاهش مقاومت سایشی به مقدار 8 و 21 درصد شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Lithium Polysilicates Curing Agent on Engineering Properties and Durability of Concrete Floors

نویسندگان [English]

 • jafar sobhani 1
 • Alireza Pourkhorshidi 2
 • A. Raminfar 3
1 Associated Professor, Road, Housing & Urban Development Research Center
2 , Lecturer, Road, Housing & Urban Development Research Center
3 Iran Construction Clinic
چکیده [English]

Curing is an important parameter on the strength and durability development of concrete floors. Appropriate curing leads to the concrete strength gain, decrease in surface scaling and increasing the surface abrasion resistance of concrete. In this paper, the effects of a curing agent based on lithium polysilicates were investigated in an experimental program to verify their mechanical and durability properties. To this end, the compressive strength, water absorption, permeability under water pressure and abrasion resistance tests were carried out on the reference and cured specimens with curing agent. Based on the presented results, the compressive strength of air-cured and lab-condition specimens decreased more than 60% and 20% respectively. However, the specimens cured with Lithium Polysilicates agent lead up to 10% decrease in concrete strength. Moreover, the water absorption of specimens cured in air increased more that 3 times. The results showed that by application of such curing agents, the abrasion resistance increased by 8% in comparison with the standard curing system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Concrete Floor
 • Curing Agent
 • Surface Harder
 • Abrasion Resistance Treatment
 1. ACI 308R-01 (2001), "Guide to Curing Concrete, American Concrete Institute", ACI Manual of Concrete Practice.
 2. عسکری نژاد آ.، رئیس قاسمی ا. (1396)، "بررسی تأثیر روش های مختلف عمل آوری بر مقاومت سایشی بتن غلتکی روسازیمهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره یازدهم، شماره 20، 69-72.
 3. باقری ع.، محمودیان م.، فخری م (1395) ،" تاثیر عمل آوری بر خواص بتن های غلتکی روسازی راه، با و بدون دوده سیلیس"، پژوهشنامه حمل و نقل : پاییز 1385 , دوره 3، شماره 3، 147-162.
 4. استاندارد ملی ایران شماره 8288، (1394) "بتن-مواد مایع غشاء ساز جهت عمل آوری بتن-ویژگیها و روشهای آزمون"، سازمان ملی استاندارد ایران.
 5. ASTM C 1315, (2011), "Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds Having Special Properties for Curing and Sealing Concrete", United States.
 6. استاندارد ملی ایران شماره 3822، (1393)، بتن-اتلاف آب(از یک آزمونه ملات )از میان مواد مایع غشاساز عمل آورنده بتن -روش آزمون، سازمان ملی استاندارد ایران.
 7. استاندارد ملی ایران شماره 8288، (1394)، بتن-مواد مایع غشاء ساز جهت عمل آوری بتن-ویژگیها و روشهای آزمون، سازمان ملی استاندارد ایران.
 8. Kholia N. R, Vyas B. A,  Tank T. G.  (2013) "Effect on concrete by different curing method and efficiency of curing compounds – a review", International Journal of Advanced Engineering Technology , IV( II) pp. 57-60
 9. Kevern, J. T., Schaefer, V. R., and Wang, K., (2009) "The Effect of Curing Regime on Pervious Concrete Abrasion Resistance," Journal of Testing and Evaluation,37(4), pp. 337-342,
 10. Gawatre ,   W.,  Sawant  K., Mule R.,  Waydande, N., Randeve D., Shirsath T. (2017) "Effectiveness of Curing Compound on Concrete", Journal of Mecha nical and Civil Engineering, 14(3), PP 73-76
 11. Nassif, H., Suksawang, N., Mohammed, (2003). M. "Effect of curing methods on early-age and drying shrinkage of high-performance concrete". Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 1834, 48–58
 12. Kropp R., Cramer S.M., (2012), "Laboratory Study of High Performance Curing Compounds for Concrete Pavement – Phase I", DOT Report, F 1700.7 (8-72).
 13. استاندارد ملی ایران شماره 389، (1378)، ویژگیهای سیمان پرتلند، سازمان ملی استاندارد ایران.
 14. استاندارد ملی ایران شماره 302، (1378)، سنگدانه های بتن -ویژگی ها، سازمان ملی استاندارد ایران.
 15. BS EN 12390-3, (2009), "Testing hardened concrete. Compressive strength of test specimens", British Standards, UK.
 16. ASTM C642 (2013), "Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete ", United States.

 

 1. BS EN 12390-8, (2009), "Testing hardened concrete. Depth of penetration of water under pressure", British Standards, UK.
 2. BS EN 1338, (2003), "Concrete paving blocks. Requirements and test methods", British Standards, UK.
 3. BS EN 10025-1, (2004), "Hot rolled products of structural steels. General technical delivery conditions", British Standards, UK.
 4. ASTM C779 / C779M, (2012), " Standard Test Method for Abrasion Resistance of Horizontal Concrete Surfaces", United States.