دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، آذر 1397، صفحه 1-133 
بررسی عملکرد چسب در اتصال بلوک های سبک پیش ساخته AAC

صفحه 89-101

10.30478/jcsm.2019.82189

میلاد امانیان؛ فرید کفیلی علمداری؛ محمد رضا توکلی زاده