دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1397، صفحه 1-117 
اثر استایرن اکریلات روی مشخصات مکانیکی ملات‏های ترمیمی و مقایسه شرایط عمل‏آوری

صفحه 44-53

10.30478/jcsm.2018.60858

مجید نعمتی چاری؛ مهدی نعمتی چاری؛ محمد شکرچی زاده؛ محمدرضا رئیس محمدیان


بررسی تاثیر استئارات ها بر مشخصات مکانیکی و دوام بتن

صفحه 81-95

10.30478/jcsm.2018.66525

رامین ناصرالاسلامی؛ مهدی نعمتی چاری؛ مجتبی حاج مهدی؛ محمدعلی یعقوبی