مطالعه بر روش های مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح واقع در شهرستان کازرون با استفاده از روش TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی،واحدکازرون،باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان،کازرون،ایران

2 دانشجوی دکترا و معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی لیان، موسسه آموزش عالی لیان - دانشکده مهندسی.بوشهر.ایران

چکیده

بطورکلی دلایل مختلفی برای مقاوم سازی سازه ها وجود دارد از جمله آنها می توان به ساختمان های آسیب دیده در اثر وقوع زلزله و ساختمان هایی که به دلیل تغییر ضوابط آئین نامه مقاومت کافی ندارند ویا ساختمان هایی که کاربری آنها تغییر داده شده است. در این راستا مهندسین و محققین کشور درتلاش هستند تا با استفاده از روش های محاسباتی، بهترین راه حل را با کمترین هزینه و بالاترین ضریب اطمینان بدست آورند. با توجه به این که برخی از سازه های موجود در شهرستان کازرون ویژگی های یک سازه مقاوم در برابر زلزله را ندارند، و بیشتر آنها مطابق با آئین نامه ویرایش دوم زلزله ایران و قبل از آن ساخته شده اند، لازم است نسبت به بررسی آنها، اقدام شود. تا در ادامه با راه حل های مناسب، بهسازی در آن صورت گیرد. در این پژوهش، در ابتدا به تحلیل و بررسی روش های مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های متعارف بتن مسلح که در شهرستان کازرون مورد مطالعه قرار گرفته و پس از آن با استفاده از نظر متخصصین و توزیع و جمع آوری و تحلیل پرسشنامه هدفمند و روش TOPSIS به اولویت بندی روش مناسب برای مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح متعارف در شهرستان کازرون پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده این این است که از اولویت های مهم مقاوم سازی ساختمان های بتن مسلح متعارف در شهرستان کازرون روش های زره پوش فولادی، زره پوش بتنی و دیوار برشی بتنی و استفاده از FRP است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on seismic retrofitting methods of reinforced concrete buildings in Kazeroun city using TOPSIS method

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Ehsandoost 1
  • y a 2
1 Department of Civil Engineer Young Researchers Club Kazerun Branch Islamic Azad University Kazerun, Iran.
2 Ph.D. student and deputy director of Lian Higher Education Institution, Lian Institute of Higher Education, Faculty of Engineering, Boushehr, Iran.
چکیده [English]

In general, there are various reasons for the rehabilitation of structures, including earthquake-damaged buildings and buildings that are not adequately resisted due to changes in the rules of the building regulations or buildings whose use has been changed. In this regard, engineers and researchers of the country are trying to obtain the best solution with the lowest cost and highest reliability coefficient using computational methods. Due to the fact that some of the existing structures in the city of Kazeroon do not have the characteristics of an earthquake resistant structure, and most of them are constructed in accordance with the provisions of the second edition of Iran's earthquake before and after it, it is necessary to review them, Action. To be followed up with appropriate solutions, refurbish it. In this research, we first analyzed and evaluated the seismic retrofitting methods of conventional RC structures that were studied in Kazeroon city and then, using experts' opinion, and distributed and collected and analyzed by purposeful questionnaire and TOPSIS method To prioritize the appropriate method for seismic retrofit of conventional reinforced concrete buildings in Kazeroun city. The results of this research indicate that the main priorities of retrofitting of conventional reinforced concrete buildings in Kazeroon are steel armored vehicles, concrete armored concrete and concrete shear walls and the use of FRP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced concrete building
  • refurbishment and retrofitting
  • TOPSIS
  • Kazeroun city
 
1-ح-عرب زاده،ا.شرفایی و ا.بارانی ،"مقایسه عملکرد سیستم ترکیبی قاب خمشی بتنی با مهاربند فولادی و دیگر سیستم های دوگانه،"دومین کنفرانس بتن ایران،1392.
2-ه،حسنی،"بهسازی ساختمان های بتنی با استفاده از پانلهای سه بعدی،"پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران،1391.
3-یاسر یدالهی، مسعود قلیزاده، حامد همدانی "بررسی اثر الیاف FRP در مقاومسازی قابهای بتن مسلح" مجموعه مقالات هفتمین
کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1392.
4-محسن احمدی "بررسی روشهای مقاوم سازی در سازه های بتن آرمه" مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار،. 1390
5-جواد خزایی، میثم شایسته "بررسی عوامل مؤثر در تصمیمگیری" مجموعه مقالات همایش ملیی سیازه، راه، معمیاری، دانشیگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، 1390.
6-گرامی، م. و بزاز، م. و عندلیب، ز، "مقاوم سازی قاب های بتن مسلح به کمک بادبندهای فولادی" چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور، تهران، 1387.
7-قدرتی، ا و رادمان، ب. ، "بهسازی لرزهای ساختمان های بتن مسلح تقویت شده با الیاف CFRP " چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، 1387.
8-عبدالکریم عباسی دزفولی، محمد ایزدیار "تحلیل و بررسی روشهای مرسوم مقاوم سازی لرزهای ساختمان های بتنی از دیدگاه مدیریت ساخت" مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، 1392.
9-Badoux M, Jirsa JO. Steel bracing of RC frames for seismic retrofitting. J Structural Engineering ASCE 1990; 116(1): 55–74.
10-Higashi Y, Endo T, Shimizu Y. Experimental studies on retrofitting of reinforced concrete structural members. In: Proceedings of the second seminar on repair and retrofit of structures. Ann Arbor (MI): National Science Foundation; 1981. p.p. 126–155.
11- Ohishi H, Takahashi M, Yamazaki Y. A seismic strengthening design and practice of an existing reinforced concrete school building in Shizuoka city. In: Proceedings of the ninth world conference on earthquake engineering. Vol. VII. 1988. p.p. 415–420.
12-شهاب روشنکار، علی ضیا شمس "ارائه یک روش بهینه مقاوم سازی لرزهای با توجه به پارامترهای کارایی، هزینه و زمان" مجموعه مقالات سومین کنفرانس سالیانه بتن ایران، تهران، 1390.
13-Nateghi-Alahi F. Seismic strengthening of eightstorey RC apartment building using steel braces. Engineering Structure 1995; 17(6): 455–461.
 
14-Ghobarah A., Abou Elfath H. Rehabilitation of a reinforced concrete frame using eccentric steel bracing. Engineering Structure 2001; 23:745-755.
 
15- مرضیه عباسی طرئی، عباس حق اللهی، محمد صادق طاهر طلوع دل "پیشنهاد روش نوین بهسازی لرزهای سازه های بلند مرتبه فولادی" مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک، مازندران، 1391.
16-Maheri MR, Kousari R, Razazan M. Pushover tests on steel X-braced and knee-braced RC frames. Engineering Structure 2003; 25(13): 1697–1705.
 
17-مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،« آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)  ویرایش دوم».،1378.
18-مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،« آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله )استاندارد 2800)  -ویرایش سوم»1384.
19-حامد احمدی مقدم، لیلا کاسب نژاد "بررسی روشهای مقاوم سازی و بهسازی سازه های فلزی موجود )مطالعه موردی: سالن ورزشی مرکز تربیت معلم رشت(" مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک، مازندران،1391.
20-FEMA-172: "Techniques for the Seismic Rehabilitation of Existing Buildings”, Federal Emergency Management Agency, Washington, 2007.
21-محمد باورسایی "مقایسه چند روش بهسازی ساختمان های بتنی در برابر نیروی زلزله" مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی عمران شهری، دانشگاه آزاد اسالمب واحد سنندج، 1390.
22-https://www.google.com/maps/@29.6145935,51.6574042,6543m/data=!3m1!1e3?hl=en.
23-آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها دربرابرزلزله استاندار2800ویرایش4.
24-مدنی، ح.، (1385) ، زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک ]کتاب[، انتشارات جهاد دانشگاهی.
25-حامدرضا طارقیان ، "برنامه ریزی و کنترل پروژه" ، چاپ اول، ، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ،1388.
26-Hwang .C.L., Zadeh L.A., Decision-making in a fuzzy environment, Management Sciences 17, 141-164 1970. 
27-Wang, T.-C., & Chang, T.-H.(2007). Application of TOPSIS in evaluating initialtraining aircraft under a fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 33(4), 870–880.
28-Kuo, M.-S., Tzeng, G.-H., & Huang, W.-C. (2007). Group decision making based on concepts of ideal and anti-ideal points in fuzzy environment. Mathematical and Computer modeling, 45(3/4), 324–339.
29-Buyukozkan, G., Feyziog˘lu, O., &Nebol, E. (2007).Selection of the strategic alliance partner in logistics value chain. International Journal of Production Economics, 113(1), 148–158.
- 30اصغرپور،محمدجواد. "تصمیم گیری های چندمعیاره" ،انتشارات دانشگاه تهران، 1388.