بررسی خواص مهندسی مخلوط‌های دو جزئی و سه جزئی حاوی زئولیت طبیعی و دوده سیلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و رئیس بخش فناوری بتن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

استفاده از مواد جایگزین سیمان، یکی از راهکارهای اساسی در زمینة کاهش مصرف سیمان است که به واسطة آن از یک سوآلودگی زیست محیطی ناشی از تولید سیمان کاهش یافته و از سوی دیگر صرفه‌جویی اقتصادی مناسبی چه از نظر کاهش هزینه‌های تولید و چه از نظر کاهش هزینه‌های انرژی صنعت ساختمان و بهبود شاخص‌های دوام حاصل خواهد شد. در این مقاله سعی شده است خواص مهندسی مخلوط‌ بهینه‌ برای کاربرد دو نوع مادة جایگزین سیمان شامل زئولیت طبیعی و دوده سیلیس ارائه گردد. این مطالعه در دو مرحله شامل بهینه‌سازی طرح مخلوط‌های دو جزئی و سه جزئی حاوی این دو نوع مادة پوزولانی و مرحلة بررسی خواص مهندسی انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد طرح مخلوط بتن‌های سه جزئی حاوی دوده سیلیس نسبت به طرح مخلوط‌های دو جزئی آنها بهبود نسبی داشته است. در مورد زئولیت، استفاده از ترکیب سه جزئی باعث بهبود چشمگیری در عملکرد مقاومتی و دوام داشته است. نتایج بدست آمده از آزمون‌های دوام نشان داد که عموماً استفاده از این نوع مواد می‌تواند بهبود چشمگیری در رفتار دوام و پایایی بتن داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Properties of binary and ternary mixtures containing natural zeolite and silica fume

نویسندگان [English]

  • jafar sobhani 1
  • Alireza Pourkhorshidi 2
  • b Ahmadi 2
  • mehdi chini 2
1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
2 Road, Housing and Urban Development Research Center (BHRC)
چکیده [English]

Production of cement as the main components of concrete is an energy consumption process with environmental pollutions. Application of cementitious materials is one of the major solutions for mitigation of subside the environmental problems and economics of concrete production leading to more durable concrete structures. This paper tries to assess the application of pozzolanic materials, namely micro silica and natural zeolite for this means. A two-phase experimental study conducted which at the first stage, an optimization process utilized to verify the proper blended binder system in binary and ternary terms. At the second phase the mechanical and durability aspects of the blended system experimentally investigated which propose the enhancements on the durability of concrete mixtures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplementary cementitious materials
  • micro silica
  • natural zeolite
  • mechanical properties
  • durability
  • optimization
 
[1] B. Lothenbach, K. Scrivener, R.D. Hooton, Supplementary cementitious materials, Cement and Concrete Research 41 (2011) 1244–1256.
[2] A.R. Pourkhorshidi, M. Najimi, T. Parhizkar, F. Jafarpour, B. Hillemeier, Applicability of the standard specifications of ASTM C618 for evaluation of natural pozzolans, Cement & Concrete Composites 32 (2010) 794–800.
[3] M.G. Alexander, B.J. Magee, Durability performance of concrete containing condensed silica fume, Cement and Concrete Research 29 (1999) 917–922.
]4 [قدوسی، پ. و همکاران، فن‌آوری بتن در شرایط محیطی خلیج فارس،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه 283، 1378.
]5[ رمضانیان‌پور، ع.، پیدایش، م.، دوام بتن و نقش سیمان‌های پوزولانی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه 274، 1376.
[6]  I. S. Oslakovic, R. Roskovic and D. Bjegovic, Concrete ability to resist chloride ions using ternary blended cement, Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting II – Alexander et al (Eds), CRC Press, Taylor & Francis Group, London, UK.
[7] Yazici]Halit Yazıcı, The effect of curing conditions on compressive strength of ultra high strength concrete with high volume mineral admixtures, Building and Environment 42 (2007) 2083–2089
[8] D. A. Sinha, A. K. Verma,  and K. B. Prakash, Development of Ternary blends for High Performance Concrete, National Conference on Recent Trends in Engineering & Technology, 13-14 May 2011, B.V.M. Engineering College, V.V.Nagar,Gujarat,India.
[9] R.D. Hooton, M.P. Titherington, Chloride resistance of high-performance concretes subjected to accelerated curing, Cement and Concrete Research 34 (2004) 1561–1567
[10] G. Long, X. Wang, Y. Xie, Very-high-performance concrete with ultrafine powders, Cement and Concrete Research 32 (2002) 601–605.
[11] R. Rathan Raj, E.B. PerumalPillai,  A.R.Santhakumar, Evaluation and Mix Design for Ternary Blended High Strength Concrete, Procedia Engineering
51, (2013) 65-74.
]12[ محمدناصر نوروزی فرو سیدحسام مدنی، خواص مکانیکی و دوام بتن های سبز حاوی سیمان سه جزئی با مواد پوزولانی و دوده سیلیسی ، سمینار ملی بتن های سازگار با محیط زیست، گرمسار، ایران 1395.
 
]13 [باقری علیرضا، زنگانه حامد، صانعی محمدجواد، توسعه بتن توانمند سه جزیی حاوی پوزولان طبیعی پومیس و دوده سیلیسی برای ساخت سازه های بندری در شرایط محیطی خلیج فارس، پژوهشنامه حمل و نقل، 1390 دوره 8 شماره 2 صفحه 133 تا 144.
]14[ باقری علیرضا، زنگانه حامد، محمد مهدی معلمی، بررسی دوام بتن های توانمند سه جزئی حاوی سرباره داخلی و دوده سیلیسی با استفاده از آزمایش های RCMT و RCPT، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، ایران، 1390.