خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: خرداد 1395

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 7

تعداد شماره: 14

تعداد مقاله ها: 132

درصد پذیرش: %42

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 134

تعداد مشاهده مقاله ها: 75,036

میانگین مشاهده هر مقاله: 568.45

تعداد دانلود مقاله ها: 57,259

میانگین دانلود هر مقاله: 433.78

تعداد نویسندگان: 269

تعداد داوران: 123

تعداد پایگاه های نمایه شده: 7

مجوز نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی به صاحب امتیازی انجمن علمی بتن ایران، طی نامه شماره 3/18/71141 به تاریخ 1395/4/8، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردیده است.

این نشریه موفق به کسب رتبه "ب"، در ارزیابی سال 99 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

شماره جاری: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، دی 1401 

بررسی ظرفیت تغییرشکل جانبی ستون‌های بتن‌آرمه به کمک محاسبات نرم

صفحه 20-50

10.30478/jcsm.2022.353833.1287

محمد علی هندویان؛ سید روح الله حسینی واعظ؛ محمدجواد حاجی‌مزدارانی


تأثیر دمای بتن بر خواص رئولوژی و پمپ‌پذیری

صفحه 51-69

10.30478/jcsm.2022.362120.1293

دانیال قاسمی؛ علیرضا باقری؛ امیرحسین عبدلی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان