خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: خرداد 1395

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 4

تعداد شماره: 8

تعداد مقاله ها: 72

درصد پذیرش: %47

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 158

تعداد مشاهده مقاله ها: 28,624

میانگین مشاهده هر مقاله: 397.56

تعداد دانلود مقاله ها: 35,490

میانگین دانلود هر مقاله: 492.92

تعداد نویسندگان: 152

تعداد داوران: 88

تعداد پایگاه های نمایه شده: 6

مجوز مجله علمی مصالح و سازه های بتنی به صاحب امتیازی انجمن علمی بتن ایران، طی نامه شماره 3/18/71141 به تاریخ 1395/4/8، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردیده است.

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-192 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه تاثیر اندرکنش حفره ها در سازه بتونی تحت تنش زیاد توسط کد PFC2D

صفحه 5-15

هادی حائری؛ وهاب سرفرازی؛ سید ایمان موسوی میرسالاری؛ حمیدرضا آژیر؛ محمد امین کربلا


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان