خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: خرداد 1395

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 6

تعداد شماره: 12

تعداد مقاله ها: 105

درصد پذیرش: %42

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 140

تعداد مشاهده مقاله ها: 53,865

میانگین مشاهده هر مقاله: 513

تعداد دانلود مقاله ها: 48,974

میانگین دانلود هر مقاله: 466.42

تعداد نویسندگان: 218

تعداد داوران: 118

تعداد پایگاه های نمایه شده: 7

مجوز نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی به صاحب امتیازی انجمن علمی بتن ایران، طی نامه شماره 3/18/71141 به تاریخ 1395/4/8، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردیده است.

این نشریه موفق به کسب رتبه "ب"، در ارزیابی سال 99 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1400 

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان