خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: خرداد 1395

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 6

تعداد شماره: 11

تعداد مقاله ها: 104

درصد پذیرش: %44

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 143

تعداد مشاهده مقاله ها: 52,351

میانگین مشاهده هر مقاله: 503.38

تعداد دانلود مقاله ها: 47,724

میانگین دانلود هر مقاله: 458.88

تعداد نویسندگان: 216

تعداد داوران: 101

تعداد پایگاه های نمایه شده: 7

مجوز نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی به صاحب امتیازی انجمن علمی بتن ایران، طی نامه شماره 3/18/71141 به تاریخ 1395/4/8، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردیده است.

این نشریه موفق به کسب رتبه "ب"، در ارزیابی سال 99 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

شماره جاری: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-100 (در حال تکمیل) 

6. مطالعه عددی میزان مقاومت روکش بتن بر رفتار سد سنگریزه ای

صفحه 108-127

10.30478/jcsm.2021.288368.1206

علیرضا مردوخ پور؛ رامتین صبح خیز فومنی؛ سید علی اصغری فر


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان