خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: خرداد 1395

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 5

تعداد شماره: 10

تعداد مقاله ها: 90

درصد پذیرش: %44

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 142

تعداد مشاهده مقاله ها: 43,355

میانگین مشاهده هر مقاله: 481.72

تعداد دانلود مقاله ها: 42,643

میانگین دانلود هر مقاله: 473.81

تعداد نویسندگان: 188

تعداد داوران: 94

تعداد پایگاه های نمایه شده: 7

مجوز نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی به صاحب امتیازی انجمن علمی بتن ایران، طی نامه شماره 3/18/71141 به تاریخ 1395/4/8، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردیده است.

این نشریه موفق به کسب رتبه "ب" با 760 امتیاز از 1000، در ارزیابی سال 98 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-150 

4. مقاومت فشاری بتن الیافی حاوی خرده لاستیک تحت آتش

صفحه 41-54

10.30478/jcsm.2020.231220.1157

شایان فخریان؛ شایان مشهدی؛ حمید بهبهانی


شناسنامه نشریه

ابر واژگان