خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: خرداد 1395

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 6

تعداد شماره: 12

تعداد مقاله ها: 116

درصد پذیرش: %40

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 136

تعداد مشاهده مقاله ها: 62,331

میانگین مشاهده هر مقاله: 537.34

تعداد دانلود مقاله ها: 53,254

میانگین دانلود هر مقاله: 459.09

تعداد نویسندگان: 239

تعداد داوران: 125

تعداد پایگاه های نمایه شده: 7

مجوز نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی به صاحب امتیازی انجمن علمی بتن ایران، طی نامه شماره 3/18/71141 به تاریخ 1395/4/8، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردیده است.

این نشریه موفق به کسب رتبه "ب"، در ارزیابی سال 99 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، آذر 1400 

بومی سازی طرح مخلوط و روش ساخت بتن گرافیکی

صفحه 132-145

10.30478/jcsm.2022.327649.1252

سبا نائیج؛ زهرا علی پور بالفروش؛ علیرضا رحمتی؛ رهام افغانی خراسکانی


یادداشت فنی

پایش آزمایشگاهی مقاومت الکتریکی بتن

صفحه 249-265

10.30478/jcsm.2022.320030.1241

علی اکبر کفاش بازاری؛ مهدی چینی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان