خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: خرداد 1395

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 4

تعداد شماره: 8

تعداد مقاله ها: 80

درصد پذیرش: %50

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 148

تعداد مشاهده مقاله ها: 31,888

میانگین مشاهده هر مقاله: 398.6

تعداد دانلود مقاله ها: 37,609

میانگین دانلود هر مقاله: 470.11

تعداد نویسندگان: 175

تعداد داوران: 90

تعداد پایگاه های نمایه شده: 6

مجوز مجله علمی مصالح و سازه های بتنی به صاحب امتیازی انجمن علمی بتن ایران، طی نامه شماره 3/18/71141 به تاریخ 1395/4/8، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردیده است.

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-192 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه تاثیر اندرکنش حفره ها در سازه بتونی تحت تنش زیاد توسط کد PFC2D

صفحه 5-15

10.30478/jcsm.2019.129092.1064

هادی حائری؛ وهاب سرفرازی؛ سید ایمان موسوی میرسالاری؛ حمیدرضا آژیر؛ محمد امین کربلا


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان