خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: خرداد 1395

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 5

تعداد شماره: 9

تعداد مقاله ها: 86

درصد پذیرش: %46

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 146

تعداد مشاهده مقاله ها: 38,451

میانگین مشاهده هر مقاله: 447.1

تعداد دانلود مقاله ها: 41,171

میانگین دانلود هر مقاله: 478.73

تعداد نویسندگان: 185

تعداد داوران: 91

تعداد پایگاه های نمایه شده: 6

مجوز نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی به صاحب امتیازی انجمن علمی بتن ایران، طی نامه شماره 3/18/71141 به تاریخ 1395/4/8، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردیده است.

این نشریه موفق به کسب رتبه "ب" با 760 امتیاز از 1000، در ارزیابی سال 98 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

شماره جاری: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-234 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان