خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: خرداد 1395

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 7

تعداد شماره: 13

تعداد مقاله ها: 124

درصد پذیرش: %41

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 133

تعداد مشاهده مقاله ها: 68,834

میانگین مشاهده هر مقاله: 555.11

تعداد دانلود مقاله ها: 55,578

میانگین دانلود هر مقاله: 448.21

تعداد نویسندگان: 254

تعداد داوران: 125

تعداد پایگاه های نمایه شده: 7

مجوز نشریه علمی مصالح و سازه های بتنی به صاحب امتیازی انجمن علمی بتن ایران، طی نامه شماره 3/18/71141 به تاریخ 1395/4/8، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردیده است.

این نشریه موفق به کسب رتبه "ب"، در ارزیابی سال 99 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

شماره جاری: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، تیر 1401 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان