اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

علیرضا خالو

استاد برجسته، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

civil.sharif.ir/khaloo
khaloosharif.edu
+98 21 66164211
0000-0003-4450-0202

h-index: Scopus: 24