اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علیرضا خالو

Concrete Structures and Technology, Earthquake Engineering استاد برجسته، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

khalooatsharif.edu
+98 21 66164211

h-index: Scopus: 23