مصالح و سازه های بتنی (JCSM) - فرایند پذیرش مقالات