اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

هرمز فامیلی

مهندسی سازه استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/find-32.6121.7285.en.html
familiust.ac.ir
+98 21 77240399

h-index: Scopus: 2  

Education

Ph.D. University of Birmingham, UK, 1970

M.S. University of Birmingham, UK, 1968

B.S. University of Birmingham, UK, 1965