اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

پرویز قدوسی

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/7289/Dr.-Ghoddousi,-Parviz
ghoddousiiust.ac.ir
+98 21 77240399

h-index: Scopus: 9