اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

علی خیرالدین

Reinforced Concrete Structures, Tall Buildings, Strengthening of Reinforced Concrete Structures استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

kheyroddin.semnan.ac.ir
kheyroddinatsemnan.ac.ir
+98 23 31535220
0000-0001-7802-2013

h-index: Scopus: 15