دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، آذر 1396، صفحه 1-109 
بررسی اثر زئولیت بر کارایی بتن خود متراکم

صفحه 89-98

10.30478/jcsm.2017.60855

محمدرضا نبی زاده شهربابک؛ مصطفی خانزادی؛ سید رضا باقری؛ ولی الله قلعه نوی