بررسی اثر زئولیت بر کارایی بتن خود متراکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار، عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 کارشناس ارشد، مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

4 دانشجوی دکتری، مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه استفاده از مواد دورریز مفید و پوزولان های طبیعی در راستای کاهش هزینه های جاری و همچنین کاهش یا حذف مشکلات زیست محیطی به یکی از مباحث مورد علاقه اکثر محققین تبدیل شده است و از طرفی استفاده از این مواد علاوه بر کمک به بهبود خواص بتن به یکی از بحث های مهم در زمینه توسعه پایدار نیز تبدیل شده است. در این پژوهش امکان استفاده از زئولیت به عنوان یک پوزولان طبیعی که خواص پوزولانی از خود نشان می دهد در بتن خودمتراکم بررسی گردید. برای این منظور اثر جایگزینی زئولیت با درصدهای مختلف برروی خواص بتن تازه و مقامت فشاری بتن سخت شده بررسی گردید. نتایج آزمایشات نشان داد که زئولیت باعث بهبود عملکرد بتن خودتراکم در حالت تازه می-شود، زئولیت چسبناکی و پایداری بتن را افزایش و آب انداختگی را کاهش می دهد. ضمن اینکه زئولیت در سنین اولیه سبب کاهش مقاومت بتن سخت شده می شود. اما در سنین 28 و 90 روز مقاومتی برابر و حتی بیشتر از بتن پایه را کسب می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Zeolite on workability of self-compacting concrete

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Nabizadeh Shahrbabak 1
  • Mostafa Khanzadi 2
  • Seyyed Reza Bagheri 3
  • valiollah ghalehnovi 4
1 MSc. Graduate student, Civil Engineering-Geotechnical, IUST
2 Associate professor, Faculty member / School of civil engineering, Iran university of science and technology
3 MSc. Graduate student, Construction engineering and management, IUST
4 Ph.D. student, Geotechnical engineering, IUST
چکیده [English]

Nowadays, the use of waste materials and natural pozzolans in order to reduce costs as well as reduce or eliminate environmental problems has become one of the topics of interest to the majority of researchers. In addition to improvement of concrete properties and characteristics, usage of these waste materials also plays a great rule in sustainable development.
In this study, the possibility of using zeolite as a natural pozzolan in SCC was evaluated. For this purpose, the effect of substitution of zeolites with different percentages on the properties of fresh concrete and hardened concrete compressive resistance was evaluated. The results showed that zeolite can improve the performance of SCC in the fresh state, increases the viscosity and stability of concrete and reduces segregation. While the zeolite reduces the strength of concrete at early ages, but in the ages of 28 and 90 days, resistance against the base concrete gets even more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pozzolanic SCC
  • Zeolite
  • Workability of self-compacting concrete
  • sustainable development
 
[1] R. G. Kelly and J. R. Scully, D. W. Shoesmith, R. G. Buchheit, Electrochemical Techniques in Corrosion Science and Engineering, Marcel Dekker, USA, 2002.
[2] V. Feliu,  J. A. Gonzalez, C. Andrade And S. Feliu, Equivalent circuit for modelling the steel concrete interface,ii experimental evidence and theoretical predictions, Corrosion Science, Corrosion Science, Vol. 39, No. 5, pp. 975-993, 1998.
 [3] O. Poupard, A.A. Mokhtar, P. Dumargue, Corrosion by chlorides in reinforced concrete: Determination of chloride concentration threshold by impedance spectroscopy, Cement and Concrete Research, Vol. 34 , 2004, pp. 991–1000
[4] P. Gu, Z. Xu, P. Xie, J.J. Beaudoin, Application of A.C. impedance techniques in studies of porous cementitious materials (i): Influence of solid phase and pore solution on high frequency resistance, Cement and Concrete Research. Vol. 23, pp. 531-540, 1993.
]5[ احتشام‌زاده، مریم، مقدمه‌ای بر کاربرد .E.I.S در مطالعه خوردگی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، 1385.
[6] V. Feliu, J.A. Gonzalez, S. Feliu, Modelling of the steel–concrete interface to obtain information on reinforcement bar corrosion, Journal of Applied Electrochemistry (2005) 35:429–436
[7] G. S. Franke, Electrochemical Techniques in Corrosion: Status, Limitations, and Needs, Journal of ASTM International, Vol. 5, No. 2, pp. 1-27.
 [8] V. Feliu, J. A. González, C. Adrade, S. Feliu , Equivalent circuit for modelling the steel-concrete interface. II. Complications in applying the stern-geary equation to corrosion rate determinations, Corrosion Science, Vol. 40, No. 6, 1998, pp. 995-1006
[9] V. Feliu, J. A. González, C. Adrade, S. Feliu , I. experimental evidence and theoretical predictions, Corrosion Science, Vol. 39, No. 5, pp. 263-381.
[10] M. Keddam, X.R. Nَvoa, V. Vivier, The concept of floating electrode for contact-less electrochemical measurements: Application to reinforcing steel-bar corrosion in concrete, Corrosion Science 51 (2009) 1795–1801.