بررسی آزمایشگاهی و تئوری ستون‌های بتن‌آرمه شامل وصله میلگردها و فورجینگ (جوش سر به سر) تحت بار محوری با فولاد عرضی به صورت حلقه مجزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر، چهار ستون بتن آرمه کوتاه با مقطع دایره‌ای در آزمایشگاه ساخته شده است که در یک گروه دسته بندی شده است. این گروه دارای ستون‌هایی با فولاد گذاری عرضی در تمام ارتفاع ستون بر طبق ضوابط آیین نامه بتن ایران (آبا) است. همچنین در این گروه، دو ستون در وسط و پایین آن دارای وصله اورلپ و دو ستون دیگر دارای میلگردهای فورج شده می‌باشد. پایش (Monitoring) مصالح شامل: جابجایی، تنش و کرنش فولاد‌های طولی (در سه محل مختلف در ارتفاع ستون) و عرضی و بتن در هر مرحله از اعمال بار محوری بکمک حسگرهای مختلف نصب شده بر آنها، صورت گرفته است. مقادیر آزمایشگاهی (پایش) قرائت شده با نئوری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پایش و تخریب ستون‌ها، خصوصا در مناطق زلزله خیز، حاکی از عملکرد رضایت بخش وصله اورلپ نسبت به فورجینگ دارد. هرچند در تنش‌های خدمت و تحلیل‌های خطی عملکرد دو روش بسیار بهم نزدیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Reinforced Concrete Columns Consisting of Overlap Spliced and Forge Welded Steel Bars Under Uniaxial Load with Tied Stirrups

نویسندگان [English]

  • amirreza toghroli pour 1
  • AliAkbar Maghsoudi 2
1 civil engineering, faculty of engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
2 civil engineering, faculty of engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerma, Iran
چکیده [English]

In this paper, four short reinforced comcrete (RC) columns with circular section has been built at university lab that are classified in one group. The group consists of columns with stirrups along their height related to Iran Concrete Code (ABA). In this group, two columns consist of forge welded steel bars at mid-height and their bottom, and two others contain overlap spliced at the same locations. To record displacements, tension and strain of steel bars and concrete for ever step of uniaxial loading, different types of gauges has been installed at different places. For monitoring purpose, the gauges are connected to Data Logger and computer for further analysis. The results of monitoring and the theoretical works are shown that, specially in earthquake zones, overlap splice acts satisfactorily in compare to forge welded steel bars although, both methods of forge and splicing have same behavior in service loads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monitoring
  • RC columns
  • Overlap splice
  • forging
  • Uniaxial load
[1] مستوفی نژاد، داود، سازه­های بتن آرمه (جلد اول)، اصفهان، ارکان دانش، 1391.
[2] مقررات ملی ساختمان، مبحث نهم، طرح و اجرای ساختمان­های بتن آرمه، تهران، نشر توسعه ایران، 1392.
[3] آیین نامه بتن ایران (آبا)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر امور فنی و تدوین معیارها، تهران، 1383.
[4] American Concrete Institute, ACI Committee 318, Building Code Requierments for Structural Concrete, Texas, USA, 2014.
[5] Yamamoto, R., ''A Hot Shearing Method for Removing Flash is Proposed as a Way to Inspect the Integrity of  Gas Pressure Welds'', Gas Pressure Welding Method for Reinforcing Steel Bar; 1998.
 
[6] خیرالدین، علی، فامیلی، هرمز، شیرین سخن، هادی، دلنواز، محمد، معرفی روش های نوین وصله آرماتورها در سازه­های بتن آرمه، نشریه داخلی انجمن بتن ایران، سال هفدهم، شماره 61، بهار 1395، ص 52 تا 67.
[7] طغرلی­پور، امیررضا، بررسی آزمایشگاهی و تئوری ستون­های بتن آرمه شامل وصله میلگردها و جوش سر به سر (فورجینگ)، پایان نامه کارشناسی ارشد سازه، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان 1395.