دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-121 
بررسی تاثیر پودر مگنتیت (اکسید آهن) بر خواص مکانیکی بتن خود تراکم

صفحه 83-102

10.30478/jcsm.2016.49035

حسین اینانلو عربی شاد؛ فرهنگ سرشکی؛ محمد عطایی؛ سعید بزرگمهر؛ لیلا اکبری نسب