ارائه روشی جهت جلوگیری از وقوع پدیده شکست زودرس در تقویت خمشی تیرهای بتن آرمه مسلح با استفاده از الیاف کربن و شیشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عمران گرایش سازه

2 استادیار و عضوهیئت علمی موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق

چکیده

اتصال پلیمرهای مسلح شده با الیاف (FRP)توسط چسب اپوکسی به عنوان یک تکنولوژی مقاوم سازی پیشرفته برای تعمیر و تقویت سازه های بتن آرمه پدید آمده است. اگرچه اتصال ورق های FRP توسط لایه چسب دارای مزایای بسیاری است اما بیشتر حالات گسیختگی تیرهای تقویت شده با این روش به صورت ترد و با کمی (یا بدون نشانه) رخ می دهد که به این پدیده گسیختگی زودرس می گویند. شایع ترین حالت این گسیختگی های زودرس (DEBONDING)شکافته شدن پوشش بتن و جداشدگی سطح مشترک بتن و صفحه تقویتی گزارش شده اند. در این تحقیق تیرهای بتنی علاوه بر تقویت به روش کلاسیک (تقویت توسط الیاف فقط زیر تیر بصورت یکسره) با الیاف CFRP و همچنین تقویت به روشL شکل (تقویت توسط الیاف که قسمتی زیر تیر و ادامه آن بصورت اورلب در کناره های تیر) با الیافCFRP وGFRP ، تحت آزمایش خمش چهار نقطه ای قرار گرفتند که منجر به تعویق این پدیده در تیرهای تقویت شده به روش Lشکل نسبت به روش کلاسیک شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

an expremental method to prevent fast fracture phenomenon in bending of carbon and glass reinforced concrete beams

نویسندگان [English]

  • Milad Baderan 1
  • Hamid Varaste Poor 2
1 Ph.D. Student in civil engineering, Structural tendency
2 Assistant Professor of Water and Power Industry Institute of Higher Education
چکیده [English]

attachment fiber reinforcd polymers (FRP) with epoxy has emerged as an advanced reinforcement technology for repairing and reinforcing concrete structures. Although the bonding of FRP layers with epoxy has many advantages,but most of the rupture modes of the reinforced beams occur with this method in a crisp way (or without a sign), which is called a premature rupture. The most prevalent condition of these premature rupture (DEBONDING) is the breakdown of concrete cover and the joint detachment of concrete and reinforcement layers.
In this research, concrete beams, in addition to the reinforcement of the classical method (reinforced solely by the fibers under the beam as a whole) with CFRP fibers, as well as L-shaped reinforcement (strengthened by fibers at the bottom of the beams and continued to the edges of the beam) with CFRP fibers And GFRP, were subjected to a four-point bending test, which delayed this phenomenon in L-shaped reinforced beams compared to the classical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • debonding
  • CFRP
  • GFRP
[1] صدر ممتاز،ع،رستمی عتیق،ه،  "بررسی تاثیر نحوه اتصال انتهای ورق های  CFRP بر نحوه شکست تیرهای بتنی مسلح تقویت شده درخمش"،چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران،تهران،
[2]وارسته پور, ح., رضایی آدریانی, م.ع.( 1393) ،"حذف شکست زودرس تیربتنی تقویت شده با FRP ", ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران.
[3] وارسته پور, ح., اسکناطی, ا.ر.(1394)،"افزایش ظرفیت خمشی تیر بتن آرمه با استفاده از الیاف کامپوزیت شیشه", هفمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران.
[4]وارسته پور, ح., کرمانی, ف.(1394)،"روش جدید تقویت تیر بتنی با استفاده از الیاف کربن ", هفمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران.
[5]مستوفی نژاد, د., حاج رسولیها, م.ج.( 1389)،"بررسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد روش شیار زنی در کنترل جداشدگی ورق FRP  از سطح بتن", پنجمین کنگره ملی عمران.
[6] Collot V.spadaed G. and swamy R.M.2004.”structural Model to predict the failure Behavior of platted reinforced concrete Beams”.journal of composites for construction, ASCE. Vol8. No4.104_122
[7]مستوفی نژاد، داود،اردلان"ارزیابی طول موثر ورق تقویتی FRP بر سطح بتن بر اساس آنالیز میدان کرنش به روش سرعت سنجی تصویری ذرات (PIh) ."پایان نامه کارشناسی ارشد سازه.دانشکده صنعتی اصفهان.
[8] Kim D.and sebastian w.M.2002.” parametric study of Bond Failure in concrete Beams Elternally strengthened with fiber Reinforced polymer plates”.Magazine of concrete Re search.Vol 54.No I.47_59.
[9]وارسته پور،بادران،میلاد" ارائه روشی جهت جلوگیری از وقوع پدیده شکست زودرس در تقویت خمشی تیرهای بتن آرمه با استفاده از الیاف کربن و شیشه".پایان نامه کارشناسی ارشد سازه.دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خراسان رضوی