نویسنده = جعفر سبحانی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی اثر الیاف میکرو و ماکروسنتتیک بر جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن مقید

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 114-129

10.30478/jcsm.2019.187919.1125

اویس افضلی ننیز؛ علیرضا دوست محمدی؛ جعفر سبحانی


3. بررسی اثرات افزایش چرخه‌های تر و خشک شدن روی نفوذ یون کلراید در بتن اشباع نشده: شبیه‌سازی شرایط پاششی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-76

10.30478/jcsm.2019.82170

مهدی نعمتی چاری؛ آکبر صفری؛ بابک احمدی؛ جعفر سبحانی


4. بررسی خواص مهندسی مخلوط‌های دو جزئی و سه جزئی حاوی زئولیت طبیعی و دوده سیلیس

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-133

10.30478/jcsm.2019.82173

جعفر سبحانی؛ علیرضا پورخوشیدی؛ بابک احمدی؛ مهدی چینی