بررسی آزمایشگاهی ظرفیت‌های الیاف نخل خرما به‌منظور عمل‌آوری داخلی بتن توانمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی عمران - سازه، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 عضو هیئت علمی مهندسی عمران، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

در این مقاله، خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف نخل خرما موسوم به (سیس) که در شهرستان بم (جنوب شرقی ایران) به‌وفور یافت می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این آزمایش در آزمایشگاه الیاف به شکل رشته‌ایی مورد استفاده قرار گرفت؛ خواص مکانیکی الیاف اعم از استحکام کششی، مدول یانگ و کرنش نقطه گسیختگی در شرایط خشک و مرطوب بر اساس طول و قطر الیاف ارزیابی ‌شده است؛ همچنین خواص فیزیکی الیاف نیز اعم از شکل، قطر، میزان تخلخل، سطح دانه‌ای، خصوصیات فیزیکی بر اساس آزمایش‌های پرتونگاری، چگالی، درصد جذب آب و رطوبت موجود در الیاف و نرخ از دست دادن آب و رطوبت ارزیابی ‌شده است. بنابر نتایج به‌دست ‌آمده در این پژوهش با کاهش طول الیاف استحکام کششی، مدول یانگ و کرنش نقطه گسیختگی در شرایط خشک و مرطوب افزایش می‌یابد؛ همچنین چگالی الیاف در حالت اشباع با سطح خشک 1/12 و در حالت رطوبت در دمای اتاق 0/61 گرم بر سانتی‌متر مکعب، جذب آب الیاف 127/5% و درصد رطوبت موجود در الیاف 8/72% به‌دست آمد. با توجه به این ویژگی‌ها ظرفیت استفاده از این الیاف به‌منظور حل مشکلات بتن توانمند مفید خواهد بود. ضمن این‌که الیاف بنابر ظرفیت جذب آب و رطوبت بالا سبب بهبود عمل‌آوری داخلی در بتن می‌گردد. از ویژگی‌های مهم الیاف به‌منظور بهبود عمل‌آوری داخلی می‌توان به ظرفیت جذب و نگهداری آب و رطوبت بالا اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory investigation of potentiol use of date palm fibers for internal curing of high performance concrete

نویسندگان [English]

  • Sadaf Hajisadeghian 1
  • Mehdi Khodadad saryazdi 2
1 Civil Engineering - Structure, Technical and Engineering Campus, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Member of the Faculty of Civil Engineering, Technical and Engineering Campus, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

In this paper, the physical and mechanical properties of date palm fibers known as (Sis) which are abundantly found in Bam city (Southeastern Iran) have been investigated. For this test fibers were used in the laboratory, in the form of filaments; The mechanical properties of the fibers, including tensile strength, Young's modulus and elongation in dry and wet conditions were evaluated; Also, the physical properties of the fibers, including the shape, diameter, porosity, grain surface, the type of compounds in fibers and the amount of these compounds, density, The percentage of water and moisture absorption and the rate of water and moisture loss were assessed. According to the results obtained in this study, by decreasing the length of tensile strength fibers, Young's modulus and elongation increase in dry and wet conditions; Also, the density of fibers in the saturated state with a dry surface of 1.12 gr/cm³ and in the humid state at room temperature 0.61 gr/cm³, the water absorption of fibers is 127.5% and the percentage of moisture in the fibers 8.72%; Achieved; On average we can say the fibers lose 1 gr of moisture every ten minutes. Given these characteristics, the capacity to use these fibers would be useful in order to solve the problems of strong concrete. At the same time the fibers improve the internal performance of concrete due to their water absorption capacity and high moisture content. Important properties of fibers in order to improve internal functionality include water absorption and retention capacity and high moisture content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Date palm fibers
  • Internal curing
  • High water absorption
  • High moisture absorption