ارزیابی خواص مکانیکی و دوامی بتن های حاوی خاکستر لجن فاضلاب ( SSA ) به عنوان جایگزین سیمان و یا ریزدانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده

با توسعه جامعه بشری و افزایش تعداد تصفیه خانه ها، تصفیه و دفع لجن آن هم در حجم زیاد، نیاز به یک مدیریت کارامد دارد. امروزه به دلیل کمبود زمین برای دفن لجن و محدودیت های زیست محیطی کاربرد لجن در کشاورزی، سوزاندن بعنوان یک راه حل مناسب برای دفع لجن مطرح می‌باشد. خاکستر لجن تصفیه خانه فاضلاب یکی از موادی است که در سالهای اخیر به عنوان جایگزین سیمان و سنگدانه در بتن و مصالح ساختمانی استفاده شده است. در پژوهش های پیشین صورت گرفته به ویژگی های دوامی بتن های حاوی خاکستر لجن فاضلاب کمتر پرداخته شده و همچنین خواص مکانیکی این نوع بتن‌ها به خصوص در جایگزینی خاکستر لجن به عنوان ریزدانه، دارای نقصان اطلاعات می‌باشد. در پژوهش حاضر در 2 گام به رفع خلاهای موجود پرداخته شد.

در گام اول به بررسی خواص مکانیکی و خواص تازه نمونه‌های بتنی حاوی خاکستر لجن فاضلاب به عنوان ماده جایگزین سیمان وریزدانه پرداخته شد و آزمایش‌های متنوعی اعم از اسلامپ، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مدول الاستیسیته بر روی نمونه ها صورت گرفت تا تناقضات و خلاهای موجود در پژوهش های پیشین برطرف گردد. در گام دوم به بررسی خواص دوامی نمونه‌های بتنی حاوی خاکستر لجن فاضلاب به عنوان ماده جایگزین سیمان وریزدانه که تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند، پرداخته شد. مقاومت الکتریکی، عمق نفوذ آب، جذب آب، RCPT و پوسته شدن بتن در معرض سیکل های یخ زدن و آب شدن در مجاورت مواد یخ زدا از جمله آزمایش هایی هستند که بر روی این بتن‌ها انجام گردید.

از نتایج بدست آمده می‌توان استنباط کرد که جایگزینی خاکستر لجن تصفیه خانه فاضلاب به جای سیمان ( تا 20 درصد) یا ریزدانه ( تا 15 درصد) در بتن منجر به کاهش کارایی به ترتیب تا حدود 35 و 85 درصد و افت خواص مکانیکی به ترتیب تا حدود 25 و 20 درصد و از طرف دیگر تا حدی باعث بهبود پارامترهای دوامی به ترتیب تا حدود 25 و 50 درصد می‌شود. لذا با ملاک قرار دادن خواص مکانیکی، استفاده از این خاکستر در بتن به عنوان جایگزین سیمان یا ریزدانه می‌باید به10% تا 20%، بسته به کاربرد مورد نظر اعم از سازه‌ای یا غیر سازه‌ای، محدود گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mechanical and Durability Properties of Concrete Containing Sewage Sludge Ash(SSA) as a Substitute for Cement or Fine Aggregate

نویسندگان [English]

  • Amirmahdi Nikmanesh 1
  • Amirmohammad Ramezanianpour 2
  • Mohammad Shekarchizadeh 3
1 M.Sc. of structural engineering. University of Tehran
2 Associate Professor. School of Civil Engineering, University of Tehran
3 Professor. School of Civil Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

With the development of the human community and increasing number of treatment plants, the treatment and disposal of high volume of sludge requires efficient management. Nowadays, due to the lack of land for burying sludge and environmental limitations of using sludge in agriculture, incineration is considered as a proper solution for sludge disposal. Sewage sludge ash is one of the materials that has been used in recent years as a substitute for cement and stone materials in concrete and construction materials.
Previous studies have paid less attention to the durability properties of concretes containing sewage sludge ash, and also the mechanical properties of this type of concrete, especially in the replacement of sludge ash as fine aggregate, have not been fully investigated and Characteristics such as tensile strength, modulus of elasticity need further investigation. The present research was compiled in two steps.
 In the first step, the mechanical properties and fresh properties of concrete samples containing sewage sludge ash as an alternative to cement or fine aggregate were investigated, and various tests including slump, compressive strength, tensile strength, modulus of elasticity were performed on the samples to resolve contradictions in previous researches. In the second step, the durability properties of concrete samples containing sewage sludge ash as an alternative to cement or fine aggregate, which have been less studied so far, were investigated. Electrical resistivity, water penetration depth, water absorption, RCPT and salt scaling of concrete exposed to de-ice chemicals tests performed on these concretes.
From the obtained results, it can be inferred that the replacement of SSA instead of cement (up to 20%) or fine aggregate (up to 15%)  in concrete leads to a reduction in workability up to 35% and 85%, and a decrease in mechanical properties, up to About 25% and 20% and on the other hand to some extent improves the durability parameters up to about 25% and 50%, respectively. Therefore, considering the mechanical properties, the usage of this ash in concrete as an alternative to cement or fine aggregate should be limited to 10% to 20%, depending on the application, whether structural or non-structural.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Sewage Sludge Ash
  • Filler
  • Pozzolan
  • Durability
[1] Masafari, M.; Mosadaghinia and Nadafi, 2013, "Sludge management of urban wastewater treatment plants in Iran in 1400", 5th Tehran National Conference on Environmental Health.
[2] Akhbari, Alavi Moghadam, 2013, "Investigation of American EPA standards regarding the use of sludge from sewage treatment plants in agricultural lands", the 11th conference of civil engineering students of the country.
 [3] Metcalf & Eddy, Burton, F.L., Stensel, H.D. and Tchobanoglous, G., 2003. Wastewater engineering: treatment and reuse. McGraw Hill.
[4] Sarvstani, M., Fadeli, M. 2015 "Evaluation of the feasibility of reusing the residues resulting from dewatering the sludge of water treatment plants in the irrigation of green space and agriculture (case study of the 3rd and 4th treatment plants in Tehran)", Iran Water Resources Management Conference
[5] Fotovat, A. ; Alavi Moghadam, M.R.; Maknoun, R. and Sabat, M. 2016, "Effect of replacing sewage treatment plant sludge ash instead of cement on the compressive strength of concrete", 3rd National Congress of Civil Engineering, Tabriz.
[6] Tantawy, M.A., El-Roudi, A.M., Abdalla, E.M. and Abdelzaher, M.A., 2012. Evaluation of the pozzolanic activity of sewage sludge ash. ISRN Chemical Engineering, 2012.
[7] Qalibafan, M. 1382, "Concrete and Environment", Iranian Concrete Association Quarterly, third year, number 11.
 [8] Fischedick, M., Roy, J., Acquaye, A., Allwood, J., Ceron, J.P., Geng, Y., Kheshgi, H., Lanza, A., Perczyk, D., Price, L. and Santalla, E., 2014. Industry In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Technical Report.
 
[9] Construction Waste Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2017 – 2025
[10] Lehne, J. and Preston, F., 2018. Making Concrete Change. Innovation in Low-carbon Cement and Concrete.
[11] Shekarchizadeh, M.; Mirzaei, Z. 2010, "Education of concrete and cement engineering with the approach of sustainable development and environmental protection", technical faculty publication, number 43.
[12] Sabour, M. Yekeler, M. and Nikrovan, M., 2014, "Evaluation of the role of nanosilica consumption in concrete on its environmental and economic performance", Ferdowsi Civil Engineering Quarterly, No. 25.
[13] Nikmanesh, A.M., Ramzanianpour, A.M. and Shekrachizadeh, M. 2018, Investigating the effect of heating temperature on the properties of sewage sludge ash (SSA) and the feasibility of its use in concrete materials, 11th National Concrete Conference, Tehran - Road, Housing and Urban Development Research Center, Iran Concrete Association.
[13] Delnawaz, M. and Haq-prast, A. 1389, "Recycling and reuse of surplus sludge from sewage treatment plant in Alborz Industrial City of Qazvin as cementitious material in concrete", 5th National Waste Management Conference, Mashhad.
 [15] Chang, F.C., Lin, J.D., Tsai, C.C. and Wang, K.S., 2010. Study on cement mortar and concrete made with sewage sludge ash. Water Science and Technology, 62(7), pp.1689-1693.
[16] Khoshrosh, Amin, Bahadri, Hadi, Manafpour, Alireza. (2013). Investigating the performance of sewage sludge ash with and without silica nanoparticles in the properties of self-compacting cement base materials. Water and Wastewater Journal, 66-75, 24(5).
[17] Arshad Torabi Mohammad Amin, Danesh Shahnaz, Tavaklizadeh Mohammad Reza. The effect of urban sewage sludge ash as a substitute for cement on the physical, mechanical and reliability properties of concrete. Madras Civil Engineering. 1396; 17 (1): 1-12
[1618 Askari, S. 2016, "Investigation of the use of sewage sludge sludge ash in the concrete structure as a filler or substitute material for cement", Faculty of Civil Engineering, University of Tehran.
 [19] Yagüe, A., Valls, S., Vázquez, E. and Albareda, F., 2005. Durability of concrete with addition of dry sludge from waste water treatment plants. Cement and concrete research, 35(6), pp.1064-1073.
[20] Vouk, D., Nakic, D., Serdar, M., Donatello, S. and Cheeseman, C.R., 2017, January. Evaluation of using sewage sludge ash in the cement industry: Case study of Zagreb, Croatia. In The IWA specialist conference on sludge management: Sludgetech.
[21] Pavlík, Z., Fořt, J., Záleská, M., Pavlíková, M., Trník, A., Medved, I., Keppert, M., Koutsoukos, P.G. and Černý, R., 2016. Energy-efficient thermal treatment of sewage sludge for its application in blended cements. Journal of Cleaner Production, 112, pp.409-419.
[22] Monzó, J., Paya, J., Borrachero, M.V. and Córcoles, A., 1996. Use of sewage sludge ash (SSA)-cement admixtures in mortars. Cement and Concrete Research, 26(9), pp.1389-1398.
[23] Fontes, C.M.A., Barbosa, M.C., Toledo Filho, R.D. and Goncalves, J.P., 2004, November. Potentiality of sewage sludge ash as mineral additive in cement mortar and high performance concrete. In International RILEM conference on the use of recycled materials in buildings and structures (Vol. 8, No. 11).
[24] Lynn, C.J., Dhir, R.K., Ghataora, G.S. and West, R.P., 2015. Sewage sludge ash characteristics and potential for use in concrete. Construction and Building Materials, 98, pp.767-779.
[25] Valls, S., Yagüe, A., Vázquez, E. and Mariscal, C., 2004. Physical and mechanical properties of concrete with added dry sludge from a sewage treatment plant. Cement and concrete research, 34(12), pp.2203-2208.
[26] Mejdi, M., Saillio, M., Chaussadent, T., Divet, L. and Tagnit-Hamou, A., 2020. Hydration mechanisms of sewage sludge ashes used as cement replacement. Cement and Concrete Research, 135, p.106115.
[27] Bahadori, H. and Hosseini, P., 2018. Developing green cement paste using binary and ternary cementitious blends of low pozzolanic sewage sludge ash and colloidal nanosilica (short-term properties). Asian Journal of Civil Engineering, 19(4), pp.501-511.
[28] Pinarli, V., 2000. Sustainable Waste Management-Studies on the use of sewage sludge ash in the construction industry as concrete material. In Sustainable Construction: Use of Incinerator Ash (pp. 415). Thomas Telford Publishing.
[29] Tay, J.H., 1987. Sludge ash as filler for Portland cement concrete. Journal of Environmental Engineering, 113(2), pp.345-351.
[30] Baeza-Brotons, F., Garcés, P., Payá, J. and Saval, J.M., 2014. Portland cement systems with addition of sewage sludge ash. Application in concretes for the manufacture of blocks. Journal of Cleaner Production, 82, pp.112-124.
[31] Valenza II, J.J. and Scherer, G.W., 2007. A review of salt scaling: I. Phenomenology. Cement and Concrete Research, 37(7), pp.1007-1021.
[32] Ramzanianpour, A.A., Pourjavadi, A. and Jafari Nadushan, M. 2013, the effect of different types of cements and entrained air on the resistance of concrete against spalling in the vicinity of salt, the fourth national conference of Iranian concrete, Tehran, Iranian Concrete Association.