تاثیر پودر آجر ضایعاتی بر مقاومت و دوام یخزدگی بتن با هدف ساخت بتن بازیافتی در توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 مربی، گروه مهندسی عمران ، دانشکده مهندسی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

3 مربی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

چکیده

امروزه مسئله محیط زیست در ایران تبدیل به یکی از مشکلات بحرانی شده. تولید آلاینده‌ها و انتشار گاز دی اکسید کربن در هوا و از طرف دیگر تولید زباله و پسماندهای ساختمانی طی سال‌های گذشته باعث بروز آثار جبران‌ناپذیر به اکوسیستم و محتمل شدن هزینه‌های بالا به شهرداری‌ها شده است. طبق آمار منتشر شده، کارخانجات سیمان دومین تولید کننده گاز CO2 در دنیا بشمار می‌آیند که بیش از 5% از سهم جهانی تولید آلاینده‌ را به خود اختصاص داده‌اند. از طرف دیگر تولید بالای پسماند ساختمانی ناشی از تخریب بناهای فرسوده حجم قابل توجهی را به خود تخصیص داده. بنابراین بازیافت مصالح ساختمانی می‌تواند روش مناسبی برای کاهش هزینه‌های ساخت و جلوگیری از تخریب محیط زیست باشد. در این تحقیق با هدف تولید بتن دوستدار محیط زیست در جهت کاهش استفاده از سیمان، کاهش هزینه‌ها، بازیافت مصالح و کاهش آلودگی محیط زیست اقدام به بررسی رفتار بتن با استفاده از پسماند آجر ضایعاتی گردیده. بدین منظور آجر ضایعاتی ناشی از تخریب بنای فرسوده جمع‌آوری گردید و تا اندازه 150 میکرون پودر شد و در نسبت‌های وزنی 5%، 10%، 15% و 20% بجای بخشی از سیمان در بتن استفاده گردید. در ادامه برای بررسی رفتار این بتن آزمایش‌های اسلامپ، مقاومت فشاری، جذب آب و دوام یخ زدگی انجام شد. همچنین برای تعیین ساختار شیمیایی پودر آجر بازیافتی آزمایش XRD و برای شناسنایی فازهای آن آزمایش XRF صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از 5% پودر آجر بازیافتی در بتن تنها باعث کاهش 4/2% مقاومت فشاری 90 روزه می‌گردد که استفاده از آن در المان‌های غیرسازه‌ای توجیه‌پذیر می-باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Waste Brick Powder on the Resistance and Durability of Concrete Freezing With the Aim of Making Recycled Concrete in Sustainable Development

نویسندگان [English]

 • leila shahryari 1
 • Mahmoud Reza Golshan 2
 • farhda yousefnezhad 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Instructor, Department Of Civil Engineering, Technical And Vocational University (TVU), Tehran, Iran
3 Instructor, Department Of Architecture And Urban Planning, Technical And Vocational University (TVU), Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the issue of environment in Iran has become one of the critical problems. The production of pollutants and the release of carbon dioxide gas in the air and on the other hand the production of garbage and construction waste in the past years have caused a lot of damage to the environment and imposed a lot of costs on the municipalities. According to statistics, cement factories are the second producer of CO2 gas, which accounts for more than 5% of all pollution in the world. Also, the high volume of construction waste production due to the destruction of dilapidated buildings is very high. Therefore, recycling construction materials can be a good way to reduce construction costs and prevent environmental degradation. In this research, with the aim of producing environmentally friendly concrete to reduce the use of cement, reduce costs, recycle materials and reduce environmental pollution, the behavior of concrete was investigated using waste brick waste. For this purpose, waste brick from the destruction of the building was collected and pulverized to the size of 150 microns and used in weight amounts of 5%, 10%, 15% and 20% instead of part of cement in concrete. Further, slump tests, compressive strength, water absorption and freezing durability were conducted to investigate the behavior of this concrete. Also, to determine the chemical structure of the recycled brick powder, an XRD test was performed and an XRF test was performed to identify its phases. The results of this research showed that the use of 5% recycled brick powder in concrete only reduces the 90-day compressive strength by 2.4%, and its use in non-structural elements is justified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green Concrete
 • Brick Powder
 • Environmentally Friendly Concrete
 • Construction Waste Recycling
 • Concrete Freezing Durability
 1. Taherkhani,h. (2014). Investigating and comparing the properties of asphalt concrete containing brick and glass powder fillers. Research Journal of Transportation, 12(2 (serial 43)), 0-0. SID. Https://sid.ir/paper/83587/fa
 2. Taghipour,h. Kavousi, f. (2018). Evaluation of the effect of brick powder in improving the fatigue behavior of asphalt mixture. Modares Civil Engineering, 17(6), 81-91.
 3. Jalilzadeh, Qudousi, J, Shamsi.Sh, (2018). Identification and ranking of effective factors in the management of civil and construction waste in urban areas using the FAHP method. Environmental Science and Technology Quarterly
 4. Khairkhah, Ghanbari. (2022). Laboratory investigation of the feasibility of reusing construction waste in construction projects. Journal of Engineering Geology, 15(4), 111-130.
 5. A, (1396), Assessment and analysis of construction waste recycling situation: a case study of District 4 of Tehran Municipality. (in persian)
 6. Motahari, F, Samadi, H. (2020). Identification and ranking of socio-cultural factors affecting urban waste management in Tehran (case study: civil and construction waste). Iranian Political Sociology Monthly, 3(3), 2915-2929.‎
 7. Moradi Kia.S, Omidre.B, Abdoli.M, Salehi.I, (2021). Investigating the relationship between independent economic variables and dependent variables of urban waste production (case example: Tehran). (in persian)
 8. Salamat news agency, (1401), Construction waste, https://www.salamatnews.com/news/345459/ (in persian)
 9. Islamic Republic News Agency, (1394), Hoarding of cement, https://irna.ir/xjddrb (in persian)
 10. Tang, D., Zhang, X., Hu, S., Liu, X., Ren, X., Hu, J., & Feng, Y. (2020). The reuse of red brick powder as a filler in styrene-butadiene rubber. Journal of Cleaner Production, 261, 120966.
 11. Zhao, Z., Grellier, A., Bouarroudj, M. E. K., Michel, F., Bulteel, D., & Courard, L. (2021). Substitution of limestone filler by waste brick powder in self-compacting mortars: Properties and durability. Journal of Building Engineering, 43, 102898.
 12. G, Atyia, M. M., Mahdy, M. G., & Abd Elrahman, M. (2022). The effect of finely-grinded crushed brick powder on physical and microstructural characteristics of lightweight concrete. Minerals, 12(2), 159.
 13. D, Li, B., Xiao, J., & Singh, A. (2022). Utilization potential of aerated concrete block powder and clay brick powder from waste. Construction and Building Materials, 238, 117721.
 14. Arif, R., Khitab, A., Kırgız, M. S., Khan, R. B. N., Tayyab, S., Khan, R. A., (2021). Experimental analysis on partial replacement of cement with brick powder in concrete. Case Studies in Construction Materials, 15, e00749.
 15. J, Lin, Z. H., Chen, G. M., Kwan, A. K. H., & Li, Z. H. (2020). Reutilization of clay brick waste in mortar: Paste replacement versus cement replacement. Journal of Materials in Civil Engineering, 31(7), 04019129.
 16. Hu, K., Chen, Y., Naz, F., Zeng, C., & Cao, S. (2019). Separation studies of concrete and brick from construction and demolition waste. Waste Management, 85, 396-404.
 17. Abdullah, D. J., Abbas, Z. K., & Abed, S. K. (2016). Some Properties of Concrete Containing Waste Brick As Partial Replacement Of Coarse Aggregate And Addition Of Nano Brick Powder. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 961, No. 1, p. 012093). IOP Publishing.
 18. Eshg Dost.GH, (1395) Investigating the mechanical properties of high-strength concrete with zeolite and waste brick powder, Journal of Concrete Structures and Materials, 4(3), 60-76. (in persian)
 19. h , mohamadi.f, (1392), The use of clay bricks in the construction of light and resistant concrete blocks from an environmental point of view, Journal of Concrete Structures and Materials, 1(2), 14-30. (in persian)
 20. He, Z., Shen, A., Wu, H., Wang, W., Wang, L., Yao, C. (2021). Research progress on recycled clay brick waste as an alternative to cement for sustainable construction materials. Construction and Building Materials, 274, 122113.
 21. Shah, M. U., Usman, M., Hanif, M. U., Naseem, I., & Farooq, S. (2021). Utilization of solid waste from brick industry and hydrated lime in self-compacting cement pastes. Materials, 14(5), 1109.
 22. Bazaee, A., Alidadi Tassoji, H., Golshan, M. R., & Aghamajidi, R. (2022). Optimization Of The Reinforcement Method Of Short Concrete Column With Steel Sheet In Different Shape Patterns By Finite Element Method. Journal of Concrete Structures and Materials, 7(2), 159-187. (in persian)
 23. Homayoun, M. J., Aghamajidi, R., Bazaee, A., & Mansouri, B. (2022). Studying the Behavior and the Freezing Endurance of Heavy Concrete with Nano-Silica Gel and Ilmenite Powder in Different Volume Ratios. Journal of Concrete Structures and Materials, 7(2), 89-110. (in persian)
 24. Azad, B., & Bazaee, A. (2022). Comparison Of Cost And Time Of Construction RCCP And Asphalt Surface (Case Study Of Shiraz). Journal of Concrete Structures and Materials, 7(1), 114-136. (in persian)
 25. Mansouri, B, aghamejidi, R, bazaei, A, & ghadoumizadeh, GH. (1401). The use of ocher soil and nano aluminum oxide in the colorability of concrete and the investigation of some mechanical properties and wear durability of concrete. Structural engineering and construction, (), -. Doi: 10.22065/jsce.2023.375610.2986 (in persian)
 26. Bazaei, A, Mansouri, B, Aghamjidi, R, Gulshan, M. (1401). Investigating the mechanical properties and freezing durability of yellow colored concrete with different weight ratios of mush clay pigment (limonite). Structural engineering and construction, (), -. Doi: 10.22065/jsce.2023.368634.2967. (in persian)
 27. Sharif Tehrani.S., Hosseini Lavasani.H., Shirgir.B. (2016) "Investigating the effect of water flow and deicing materials on the damage of asphalt concrete under freezing and thawing cycles" Scientific Research Journal of Civil Engineering, Modares, Iran.
 28. A., Nahovi.A., Samadi.D., Farmanpour.G. (2014) "Comparison of electrical and compressive strength of concrete in freezing and water cycles" 6th Annual Concrete Conference, Tehran, Iran.
 29. Ge, Z., Gao, Z., Sun, R., & Zheng, L. (2012). Mix design of concrete with recycled clay-brick-powder using the orthogonal design method. Construction and Building Materials, 31, 289-293.
 30. Kırgız, M. S. (2016). Fresh and hardened properties of green binder concrete containing marble powder and brick powder. European Journal of Environmental and Civil Engineering, 20(sup1), s64-s101.
 31. Olofinnade, O. M., Ede, A. N., Ndambuki, J. M., & Bamigboye, G. (2016). Structural properties of concrete containing ground waste clay brick powder as partial substitute for cement. In Materials Science Forum (Vol. 866, pp. 63-67). Trans Tech Publications Ltd.
 32. Sinkhonde, D., Onchiri, R. O., Oyawa, W. O., & Mwero, J. N. (2021). Response surface methodology-based optimisation of cost and compressive strength of rubberised concrete incorporating burnt clay brick powder. Heliyon, 7(12), e08565.
 33. Sinkhonde, D., Onchiri, R. O., Oyawa, W. O., & Mwero, J. N. (2022). Durability and water absorption behaviour of rubberised concrete incorporating burnt clay brick powder. Cleaner Materials, 4, 100084.
 34. Heidari, A., & Hasanpour, B. (2013). Effects of waste bricks powder of gachsaran company as a pozzolanic material in concrete.
 35. Rani, M. U., & Jenifer, J. M. (2016). Mechanical Properties of Concrete with Partial replacement of Portland Cement by Clay brick powder. IJERT–International Journal of Engineering Research and Technology, 5(2), 2278-0181.
 36. Kumar, B. V., Ananthan, H., & Balaji, K. V. A. (2017). Experimental studies on cement stabilized masonry blocks prepared from brick powder, fine recycled concrete aggregate and pozzolanic materials. Journal of Building Engineering, 10, 80-88.
 37. Ma, Z., Tang, Q., Wu, H., Xu, J., & Liang, C. (2020). Mechanical properties and water absorption of cement composites with various fineness and contents of waste brick powder from C&D waste. Cement and Concrete Composites, 114, 103758.
 38. Xie, H., Dong, J., Deng, Y., & Dai, Y. (2022). Research and Model Prediction on the Performance of Recycled Brick Powder Foam Concrete. Advances in Civil Engineering, 2022.
 39. Prayuda, H., Monika, F., & Cahyati, M. D. (2020). Fresh properties and compressive strength of self compacting concrete with fines aggregate replacement using red brick powder and rice husk ash. World Journal of Engineering, 17(4), 473-480.
 40. Mohan, M., Apurva, A., Kumar, N., & Ojha, A. (2020, September). A review on use of crushed brick powder as a supplementary cementitious material. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 936, No. 1, p. 012001). IOP Publishing.
 41. Zheng, L., Ge, Z., Yao, Z. Y., Sun, R. J., & Dong, J. G. (2011). The properties of concrete with recycled clay-brick-powder. In Applied Mechanics and Materials (Vol. 99, pp. 826-831). Trans Tech Publications Ltd.
 42. Sun, R., Huang, D., Ge, Z., Hu, Y., & Guan, Y. (2014). Properties of self-consolidating concrete with recycled clay-brick-powder replacing cementitious material. Journal of Sustainable Cement-Based Materials, 3(3-4), 211-219.
 43. Salman, M. M., & Yousif, M. Z. (2018). The effect of waste brick powder as cement weight replacement on properties of sustainable concrete. J. Econ. Sustain. Dev, 22(2), 116-130.
 44. Sinkhonde, D., Onchiri, R. O., Oyawa, W. O., & Mwero, J. N. (2023). Behaviour of rubberised concrete with waste clay brick powder under varying curing conditions. Heliyon, 9(2).
 45. Tuyan, M., Andiç-Çakir, (2018). Effect of alkali activator concentration and curing condition on strength and microstructure of waste clay brick powder-based geopolymer. Composites Part B: Engineering, 242-252.
 46. Zhou, L. A., Liu, Y., Lu, J., Zhou, W., (2021). Influence of Recycled Concrete Powder (RCP) and Recycled Brick Powder (RBP) on the Physical/Mechanical Properties and Durability of Raw Soil. Coatings, 11(12), 1475.
 47. Nayak, P. S., & Sing, B. K. (2007). Instrumental characterization of clay by XRF, XRD and FTIR. Bulletin of materials science, 30
 48. Topic 9 of National Building Regulations .2019 Edition. (in persian)
 49. Iranian concrete standard .ABA. (in persian)
 50. Astm c666,(2019). Standard test method for resistance of concrete to rapid freezing and thawing., u.s.a.
 51. Islamic Republic News Agency, (1400), Hoarding of cement, https://www.irna.ir/news/84811044/ (in persian)
 52. Tasnim News Agency, (1400), Hoarding of cement, https://tn.ai/2623748 (in persian)
 53. Iranian Labour News Agency, (1400), Hoarding of cement, https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1109815 (in persian)