بررسی تأثیر نوع قالب و نوع ماده رهاساز روی حفرات ناخواسته سطح بتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

2 مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

امروزه با پیشرفت صنعت ساخت‌وساز و اهمیت کاهش هزینه‌ها استفاده چندمنظوره از مصالح مصرفی موردتوجه سازندگان قرارگرفته است. بتن نمایان از این دسته مصالح می‌باشد که علاوه بر کاربرد سازه‌ای کاربرد معماری هم دارد. استفاده از بتن‌نمایان مستلزم به حداقل رساندن حفرات سطحی در بتن و دستیابی به کیفیت ظاهری مناسب آن می‌باشد. در این تحقیق تأثیر جنس رویه قالب شامل انواع فولادی و تخته لایه روکش‌دار و نوع ماده رهاساز قالب روی حفرات سطحی و همچنین میزان لکه‌گذاری بر سطح بتن، موردبررسی قرار گرفت. بررسی انجام‌شده نشانگر این است که عملکرد قالب تخته لایه روکش‌دار قدری بهتر از قالب فولادی است و منجر به حفرات سطحی کمتری می‌گردد. به لحاظ تأثیر نوع ماده رهاساز نتایج نشانگر این است که ماده رهاساز پایه معدنی، در مقادیر حداقل مصرف عملکرد بهتری به لحاظ حفرات سطحی در مقایسه با ماده پایه آلی دارد. لیکن در صورت اعمال این نوع ماده در مقادیر زیاد، منجر به لکه‌گذاری روی سطح بتن و کاهش کیفیت ظاهری آن می‌گردد. ماده پایه آلی مشکلی به لحاظ لکه‌گذاری حتی در مقادیر بالای مصرف ایجاد ننمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of the Type of Mold and the Type of Release Agent on the Bugholes on the Concrete Surface

نویسندگان [English]

  • daniyal ghasemi 1
  • alireza bagheri 2
1 M.S.Graduted, in Construction Engineering and Management. K. N. Toosi University of Technology
2 1Associate Professor, Faculty of Civil Eng., K. N. Toosi University of Technology
چکیده [English]

Today, with the progress of the construction industry and the importance of reducing costs, the multi-purpose use of consumables has attracted the attention of builders. Exposed concrete is one of this category of materials, which, in addition to its structural use, also has an architectural function. The use of Exposed concrete requires minimizing bugholes in concrete and achieving appropriate appearance quality. In this research, the effect of the surface material of the mold, including steel and coated plywood, and the type of mold release agent on the bugholes, as well as the amount of staining on the concrete surface, was investigated. the conducted investigation shows that the performance of coated plywood mold is slightly better than steel mold and leads to less bugholes. In terms of the effect of the type of releasing agent, the results show that the mineral-based releasing agent has a better performance in terms of bugholes compared to the organic-based releasing agent in minimum consumption amounts. However if this type of substance is applied in excessive amounts, it leads to staining on the concrete surface, reducing its surface quality. The organic based material did not cause a problem in terms of staining even in high consumption rates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bugholes
  • Mold Release Agent
  • Mold Surface Material
  • Dimensional Distribution of Holes
 [1] American Concrete Institute, January 2014, “Guide to Formed Concrete Surfaces, ACI 347
, no. 347.3R-13.
 [2] Concrete International Board, 2003, “tolerances on blemishes of  concrete ” Commission W29-CIB Report no. 24,
 [3] W. A. Megid, and K. H. Khayat, 2020, “Variations in surface quality of self-consolidation and highly workable concretes with formwork material,” Construction and Building Materials, vol. 238.
 [4] B. Liu, T. Yang, and Y. Xie, 2017, “Factors influencing bugholes on concrete surface analyzed by image processing technology,” Construction and Building Materials, vol. 153, pp. 897-907,.
[5] S. Harada, T. Maeda, M. Hirano, and I. Yoshitake,2015 "Reducing bug-holes on tunnel lining concrete by using covering sheets" Proceedings of ISEC, pp. 689-694.  
[6] W. Da Silva, D. Lucena, P. Štemberk, and L. Prudêncio Jr, 2014 “Evaluation of the effect of concrete compositional changes and the use of ethyl-alcohol and biodegradable-oil-based release agents on the final surface appearance of self-compacting concrete precast elements,” Construction and Building Materials, vol. 52, pp. 202-208.
 [7] I. Shyha, A. Richardson, K. Coventry, and H. Ponton, 2016 “Mould release technologies with regard to concrete surface finish,” Magazine of Concrete Research, vol. 68, no. 2, pp. 87-98.
[8] یگانه، بهنام، ابراهیمی، مهسا و ناصح‌زاده، شهرام،(1397)، بررسی کاربرد بتن در طرح های معماری به لحاظ زیبا سازی و مقاومت، کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران- معماری- محیط زیست
[9] C. Djelal, Y. Vanhove, D. Chambellan, and P. Brisset,2010 “Influence of the application method of release agents on thickness of mould oils,” Materials and structures, vol. 43, no. 5, pp. 687-698.
 [10] C. Djelal, P. De Caro, L. Libessart, I. Dubois, and N. Pébère, 2008 “Comprehension of demoulding mechanisms at the formwork/oil/concrete interface,” Materials and structures, vol. 41, no. 3, pp. 571-581,.
 [11] I. Shyha, A. Richardson, K. Coventry, and H. Ponton, 2016 “Mould release technologies with regard to concrete surface finish,” Magazine of Concrete Research, vol. 68, no. 2, pp. 87-98.
 [12] F. León-Martínez, E. Abad-Zarate, L. Lagunez-Rivera, and P. d. J. Cano-Barrita, 2016 “Laboratory and field performance of biodegradable release agents for hydraulic concrete,” Materials and Structures, vol. 49, no. 7, pp. 2731-2748.
 [13] L. Libessart, P. de Caro, C. Djelal, and I. Dubois, 2015 “Correlation between adhesion energy of release agents on the formwork and demoulding performances,” Construction and Building Materials, vol. 76, pp. 130-139.
[14] موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،“ویژگی های سیمان پرتلند،” ،شماره.  389.
 [15] ASTM C150/C150M-20,2020 “Standard specification for Portland cement”ASTM International, West Conshohocken, PA.
 [16] سازمان ملی استاندارد ایران،“سنگدانه های بتن-ویژگی ها،” ،شماره.302.
 [17] ASTM c143 , 2012"Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete"ASTM International
[18]سازمان ملی اساندارد ایران،“سنگدانه ها-دانه یندی سنگدانه های ریز و درشت-روش آزمون،” ،شماره.4977.