بررسی عددی تاثیر میلگردهای فشاری GFRP برمقاومت خمشی و شکل پذیری تیرهای بتنی مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زلزله، دانشگاه صنعتی شریف

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

آرماتورهای FRP با مقاومت قابل توجه در برابر خوردگی منجر به بهبود در عملکرد سازه‌های بتنی مسلح و کاهش قابل توجه هزینه‌ها می‌شوند. از دیگر ویژگی‌های آنها نسبت بالای مقاومت کششی به وزن ، نارسانا و غیرمغناطیس بودن آن می‌باشد. آیین‌نامه‌های طراحی بین الملل اخیر از قبیلACI 440.1R-15 استفاده از آرماتورهای FRP را در فشار مجاز ننموده‌اند و در محاسبات با بتن جایگزین می‌کنند. در این پژوهش، به منظور پیش‌بینی اثر میلگردهای فشاری GFRP روی مقاومت خمشی و شکل‌پذیری تیرهای بتنی مسلح GFRP، سیزده نمونه تیر بتنی با استفاده از نرم افزار ABAQUS مدلسازی شدند‌. رفتار مصالح الاستوپلاستیک به کمک مدل پلاستیسیته خرابی بتن در نرم افزار تعریف شد. داده‌های تجربی از پژوهش‌های موجود، بعنوان معیار‌ برای بررسی‌های عددی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند و نتایج با استفاده از مدلسازی عددی صحت سنجی شدند. نتایج نشان دادند که منحنی‌های تغییرمکان-نیرو به‌دست آمده از تحلیل عددی مطابقت خوبی با منحنی‌های حاصل از آزمایشگاه دارند. طبق ارزیابی عددی، تیرهای بتنی مسلح GFRP، مقاومت خمشی بالاتری دارند؛ میانگین مقاومت خمشی تیرهای بتنی مسلح فولادی،90 درصد تیرهای بتنی مسلح GFRP محاسبه شد. هم‌چنین تیرهای بتنی مسلح GFRP شکل‌پذیری بیشتری از خود نشان دادند. افزایش درصد میلگردهای فشاری GFRP، منجر به جذب انرژی بیشتر و در نهایت شکل‌پذیری بیشتر تیرهای بتنی GFRP شده‌است. نتایج نشان دادند که میلگردهای فشاری GFRP تاثیر قابل توجهی در افزایش مقاومت خمشی تیرها ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of the effects of compression GFRP reinforcement on the flexural strength and ductility of reinforced concrete beams

نویسندگان [English]

  • Pegah Aghabozorgi 1
  • Alireza Khaloo 2
1 M.Sc. Earthquake Engineering, Sharif University of Technology
2 Distinguished Professor, Department Civil Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Fiber Reinforced Polymer (FRP) bars with significant resistance against the corrosion lead to an improvement in the performance of concrete structures and a significant reduction in costs. High ratio of tensile strength to weight, being non-conductive, and non-magnetic are other features of them. Recent international design standards, such as ACI 440.1R-15 do not recommend including FRP reinforcement in compression and replace them by concrete in calculations. In this study, due to the prediction of the effect of the GFRP compression bars on the flexural strength and ductility of GFRP reinforced concrete beams, the thirteen concrete specimens were modeled using finite element software, ABAQUS. Concrete elastoplastic behavior after the peak was defined using the concrete damaged plasticity model in software. Experimental data from previous studies were used as a criterion for numerical investigations and the model results were validated using numerical modeling. The results demonstrated that the displacement-force graphs, obtained from numerical analysis, were in good agreement with the respective curves obtained from the laboratory analysis. According to the numerical evaluation, GFRP reinforced concrete beams included higher flexural strength, i.e., the average flexural strength of steel-reinforced concrete beam was about 90% of the GFRP reinforced concrete beam. Also, the ductility of GFRP concrete beam specimens was greater than that for the steel beam specimen. Increasing the percentage of GFRP compression reinforcement resulted in higher energy absorption and ultimately higher ductility of the GFRP concrete beams. The numerical results indicated that GFRP compression reinforcement does not significantly increase the flexural strength of beams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GFRP
  • ABAQUS
  • Beams
  • Flexural strength
  • Concrete damaged plasticity
[1]      ACI 440.1R-15, Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced with Firber-Reinforced Polymer (FRP) Bars (ACI440.1R-15), vol. 22, no. 4. 2015.
[2]      Canadian Standards Association, “Design and Construction of Building Components with Fibre-Reinforced Polymers (CAN/CSA S806-02),” Csa S806-02, no. Reaffirmed, p. 218, 2002.
[3]      C. Arya, J. L. Clarke, E. A. Kay, and P. D. O’Regan, “TR 55: Design Guidance for Strengthening Concrete Structures Using Fibre Composite Materials — A Review,” Struct. Eng. Mech. Comput., pp. 1243–1250, Jan. 2001.
[4]      I. Standard, “Iso 10406-1,” vol. 2008, 2008.
[5]      fib TG 9.3, fib Bulletin 40: FRP reinforcement in RC structures, no. 1997. 2002.
[6]      M. Aliasghar-Mamaghani and A. Khaloo, “Seismic behavior of concrete moment frame reinforced with GFRP bars,” Compos. Part B Eng., vol. 163, no. September 2018, pp. 324–338, 2019.
[7]      M. Z. Afifi, H. M. Mohamed, and B. Benmokrane, “Axial Capacity of Circular Concrete Columns Reinforced with GFRP Bars and Spirals,” J. Compos. Constr., vol. 18, no. 1, p. 04013017, 2014.
[8]      M. Z. Afifi, H. M. Mohamed, and B. Benmokrane, “Strength and Axial Behavior of Circular Concrete Columns Reinforced with CFRP Bars and Spirals,” J. Compos. Constr., vol. 18, no. 2, p. 04013035, Apr. 2014.
[9]      A. M. Amiri, A. Olfati, S. Najjar, P. Beiranvand, and M. H. N. Fard, “STUDY ON FLEXURAL OF REINFORCED GEOPOLYMER CONCRETE BEAM,” Adv. Sci. Technol. Res. J., vol. 10, no. 30, pp. 89–95, 2016.
[10]    K. T. Nguyen, N. Ahn, T. A. Le, and K. Lee, “Theoretical and experimental study on mechanical properties and flexural strength of fly ash-geopolymer concrete,” Constr. Build. Mater., vol. 106, pp. 65–77, Mar. 2016.
[11]    Z. Sun, Y. Yang, W. Yan, G. Wu, X. H.-A. in C. Engineering, and  undefined 2017, “Moment-Curvature Behaviors of Concrete Beams Singly Reinforced by Steel-FRP Composite Bars,” hindawi.com.
[12]    M. Elchalakani and G. Ma, “Tests of glass fibre reinforced polymer rectangular concrete columns subjected to concentric and eccentric axial loading,” Eng. Struct., vol. 151, pp. 93–104, 2017.
[13]    L. W, X. M, and C. Z., “Parameters calibration and verification of concrete damage plasticity model of Abaqus.,” J. Compos. Constr., vol. 19, no. 1, p. 04014026, Feb. 2014.
[14]    A. 363R-10, “Report on High-Strenght Concrete,” Am. Concr. Inst., 2010.
[15]    M. Elchalakani, A. Karrech, M. Dong, M. S. Mohamed Ali, and B. Yang, “Experiments and Finite Element Analysis of GFRP Reinforced Geopolymer Concrete Rectangular Columns Subjected to Concentric and Eccentric Axial Loading,” Structures, vol. 14, no. 2017, pp. 273–289, 2018.
[16]    A. De Luca, F. Matta, A. N.-A. S. Journal, and  undefined 2010, “Behavior of full-scale glass fiber-reinforced polymer reinforced concrete columns under axial load,” vrodbrunei.com.
[17]    C. S. Standards Association of Australia. Committee BD-002, Concrete structures : AS 3600-2009. Standards Australia, 2009.
[18]    J. Stoner, “Finite Element Modelling of GFRP Reinforced Concrete Beams,” Apr. 2015.