کلیدواژه‌ها = شبیه سازی عددی
مطالعه عددی میزان مقاومت روکش بتن بر رفتار سد سنگریزه ای

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 70-86

10.30478/jcsm.2021.288368.1206

علیرضا مردوخ پور؛ رامتین صبح خیز فومنی؛ سید علی اصغری فر