دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-125 
6. ارزیابی تاب آوری لرزه ای زیرساخت های شهری

صفحه 77-87

10.30478/jcsm.2017.54801

نگار رجب پور؛ حسین نادرپور؛ پویان فخاریان