بررسی روابط تحلیلی اثر محصورشدگی در طراحی ستون‌های بتن مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیأت علمی گروه عمران دانشگاه قم، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران گرایش سازه، دانشگاه قم، ایران،

چکیده

 
توانایی هسته بتن یک ستون بتن مسلح جهت مقاومت در برابر کرنش­های فشاری با فشار ناشی از محصورشدگی افزایش می­یابد. به منظور تضمین ظرفیت تغییر شکل جانبی مناسب ستون­های بتن آرمه بایستی میلگردهای محصورکننده را با توجه به بار محوری افزایش داد. از طرفی مقاومت و انعطاف­پذیری هر ستون­ بتن مسلح از طریق بهبود محصورشدگی مناطق لولای پلاستیک ارتقاء می­یابد. این بهبود تضمین پایداری لرزه­ای سازه در طول یک زلزله است. یکی از مهمترین ویژگی­های سازه­های بتنی در مقابل نیروهای ناشی از زلزله رفتار شکل­پذیر آنها است. یافتن مقادیری برای معیار شکل­پذیری به دلیل پیچیدگی­های رفتار سازه­ها و مشخص نبودن صریح همه عوامل موثر بر آن، با مشکلات زیادی همراه است. آئین­نامه­های مختلف نیز معیارهای متفاوتی برای شکل­پذیری بیان می­کنند. هدف از پژوهش حاضر ارائه یک معیار محصورشدگی بر مبنای نیاز شکل­پذیری است. در این مقاله ضمن بررسی آئین­نامه­های مختلف، روابطی برای طراحی آرماتورهای عرضی محصورکننده دو نوع ستون­ با مقطع دایره­ای و مستطیلی در حالت شکل­پذیری زیاد و متوسط استخراج شده است. جهت صحت­سنجی روابط، مقادیر آرماتور طراحی ستون­های بتن آرمه با مقادیر به دست آمده از روابط مقررات ملی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج استفاده از روابط پیشنهادی نشان می­دهد که مقادیر آرماتورهای طراحی مقاطع مورد بررسی در هر دو حالت، شکل­پذیری کاهش یافته را در بر دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of analytical relations on the effect of confinement in the design of reinforced concrete columns

نویسندگان [English]

  • Ehsan Dehghani 1
  • Mohammad Hossein Taghavi Parsa 2
1 Assistant Professor, Faculty Member of Department of Civil Engineering, University of Qom, Iran.
2 Ph.D. student of Civil Engineering, Structural Engineering, University of Qom, Iran.
چکیده [English]

 
Concrete core capability of a reinforced concrete columns to withstand compressive strain caused by the confinement pressure increases. In order to ensure proper lateral deformation capacity of reinforced concrete columns enclosing the bars should be increased according to the axial load. On the other hand, the strength and flexibility of each reinforced concrete is enhanced by improving the enclosure of plastic hinge areas. This ensures improved seismic stability during an earthquake. One of the most important characteristics of concrete structures against the forces of earthquake is their ductile behavior. Finding the values for standard plasticity due to the complexity of the structural behavior and the lack of explicit all its influencing factors, is associated with many problems. Also various regulations are expressing the different criteria for ductility. The purpose of the present study is to provide a confinement criterion based on the need for ductility. In this article, we review the various regulations, is extracted relations for design of enclosed transverse reinforcement of two type of columns, with circular and rectangular sections, In the case of medium and high ductility. In order to verify the relations, reinforcement values for designing reinforced concrete columns evaluated with the values obtained from Iranian national regulations relations. The results of the proposed relations show that the values of the design reinforcement of sections for both levels of ductility is reduced .
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design of confining transverse reinforcement
  • concrete reinforcement columns
  • ductility surfaces
  • plastic hinge length
  • curvature ductility factor
 
[1] ACI Committee 318; Buildings Code Requirements for Structural Concrete (ACI318-99) and Commentary (318R-99), American concrete Institute, Farmington Hills and Mich. 391 pp, 1999.
 [2] Standards New Zealand. Code of Practice for Design of Concrete Structures (NZS 3101:1995), The Design of Structures; Part 2: Commentary on the Design of structures, 256 pp.
 [3] Section 9 National Building Regulations: Design and Construction of Reinforced concrete buildings, national building regulations, 2013. (In Persian)
 [4] Code 360: Seismic improvement instructions for existing buildings, First revision, 2013. (In Persian)
 [5] Li, B.; Park, R.; and Tanaka, H., Strength and Ductility of Reinforced Concrete Members  and  Frames  Constructed  using  High  strength  concrete ,” Research Report 5-94, University of Canterbury , New Zealand, May, 373, 1994.
 [6] Li, B.; Park, R.; and Tanaka, H. Stress  Strain  Behaviour  of  High  Strength Concrete  Confined by Ultra-High and Normal Strength Transverse Reinforcement, ACI Structural Journal, V.98, No. 3, 395-406, 2001.
[7] Azizinamini, A.; Baum Kuska S.S. Brungardt, P.; and Hatfield, E. Seismic Behaviour of Square High-Strength Concrete Columns, ACI Structural Journal, V .91, No. 3, 336-345, 1994.
 [8] Khoury, S.S., and Sheikh, S.A. Behaviour of Normal and High Strength Confined Concrete Columns with and without Stubs, Research Report NO UHCEE 4-91. University of Houston, Houston, Tex. 345, 1991.
 [9] Bayrak, O. Seismic Performance of Rectilinearly Confined High Strength Concrete Columns, PhD Thesis University of Toronto, Toronto, 1998.
 [10] Saatcioglu, Murat and Baingo, Darek. Circular High-Strength Concrete Columns under Simulated Seismic Loading, Journal of Structural Engineering, Vol. 125, Issue 3. 1999.
[11] Paultre, P.; Legeron, L.; and Mongeau, D., Influence of Concrete Strength and Transverse reinforcement Yield Strength on Behaviour of High-Strength Concrete Columns, ACI Structural Journal, V. 98, No. 4, pp, 490-501. 2001.
[12] P. Paultre, F. Légeron, Confinement Reinforcement Design for Reinforced Concrete Columns. Journal of Structural Engineering, Vol. 134, No. 5, 2008.
[13] D. Najdanović, B. Milosavljević; Strength and ductility of concrete confined circular columns”, Strength and ductility of concrete confined circular columns, Građevinar 5, 417-423. 2014.
[14] R. Sezer, A. Aryan; Experimental investigation of ductility of reinforced concrete beams strengthened with polypropylene fibers, The Journal of Science and Technology - Volume 6, Issue 2, 2016.
[15] Tasnimi, A. Behavior and Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings. Tehran: Building. Volume: 1. 2005.
[16] Iran Concrete Regulation (ABA). Tehran: Management and Planning Organization, Center of Scientific Publications. 2014. (In Persian)
[17] Corley, W.G., Rotational Capacity of Reinforced Concrete Beams, Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 92(ST5), pp. 121-146. 1966.
[18] Mattock, A.H., Rotational Capacity of Hinging Regions in Reinforced Concrete Beams, Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 93(ST2), pp. 519-522. 1967.
[19] Sawyer, H.A., Design of Concrete Frames for Two Failure Stages, Proceedings of international symposium on the Flexural Mechanics of Reinforced Concrete; Miami, ACI, SP-12, pp. 405-431. 1964.
[20] Paulay, T., and Priestley, M.J.N. Seismic Design of Reinforced Concreteand Masonry Buildings. JohnWiley and Sons, New York. 1992.
[21] Mortezaie, A. Dynamic response of reinforced concrete buildings to near field earthquakes, PHD thesis. Semnan University. 2010.
[22] The Ninth Chapter of the National Building Regulations of Iran. design and implementation of reinforced concrete buildings. Tehran: National Building Regulations Development Office. Ed. 5. 2018.
[23] ACI Committee 318. Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-14). American Concrete Institute. Available at: www.concrete.org. 2014.