تاثیر میکروسیلیس بر مشخصات مکانیکی روسازی بتن غلتکی (RCCP) در مناطق سردسیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران- راه و ترابری، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

امروزه با توسعه شبکه حمل و نقل ، بخش اعظمی از درآمد کشورها صرف تعمیر و نگهداری راه‌ها می‌شود. یکی از انواع روسازی، روسازی بتن غلتکی است که یکی از اقتصادی‌ترین و بادوام‌ترین انواع روسازی است. از آنجا که اکثر روسازی‌های بتن غلتکی در معرض عوامل جوی و به خصوص رطوبت، یخبندان و بارهای ناشی از ترافیک قرار می‎گیرندبا گذشت زمان دچار خرابی می شوند. امروزه مسئله دوام بتن‎های غلتکی در برابر دوره‌های یخ زدن و آب شدن و زمان حمل و کار با بتن غلتکی، دارای اهمیت زیادی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر میکروسیلیس به همراه ماده هواساز در خصوصیات مکانیکی روسازی بتن غلتکی در مناطق سردسیر می باشد. بدین منظور مصالح مورد مطالعه با میکروسیلیس با درصد های 5، 10، 15، 20 و 25 و به همراه 2 درصد ماده هوازا مخلوط شده است. خصوصیات مکانیکی مصالح مخلوط روسازی بتن غلتکی براساس آزمونهای مقاومت فشاری، مقاومت کششی غیر مستقیم، دوره های ذوب و یخبندان، جذب آب، عمق نفوذ، چگالی بتن، زمان وی بی، زمان حمل، زمان غلتک‌زنی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد در حالت کلی هنگامیکه 10 درصد میکروسیلیس به مصالح بتن غلتکی افزوده می شود براساس نتایج آزمایشات ذکر شده بهترین کارایی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Micro Silica on Mechanical Properties of Roller Compacted Concrete Pavement (RCCP) in Cold Regions

نویسندگان [English]

  • Hooman Pourabdollah 1
  • Rouzbeh Dabiri 2
1 Department of Road and Transportation, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Nowadays with development in transportation networks, majority of countries revenue is spent on maintenance and preservation. One of the pavements is Roller Compacted Concrete (RCC) that is most economical and durable type of pavements. As regard most of RCC pavements subjected to weather conditions especially humidity, freezing and loading due to traffic gradually have become destroyed. Therefore, durable of RCC against thaw and freezing cycles and suitable time for transport and operation is very important. Main purpose of this research is evaluation of micro silica effects on mechanical properties of RCC in cold regions. For this target, material with 5, 10, 15, 20 and 25 percent micro silica mixed and 2% aerosol matter added. Mechanical properties of mixed materials with using compression, indirect tensile strength, thaw and freezing cyclic, water absorbing, density, vebe and specific gravity tests evaluated. Generally, results of tests showed that with adding 10% micro silica in RCC performance get better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roller compacted concrete
  • Micro Silica
  • Aerosol matter
  • Compression strength
  • tensile strength
[1]- Ghaffori, N., Zhang, Z, “Sulfate Resistance of Roller Compacted Concrete”, ACI Materials Journals, 95 (1995): 347-355.
[2]- American Society of Civil Engineers, “RCC Paves Municipal Street”, ASCE; Civil Engineering, 57.2 (1987): 65-68.
[3]- ASTM C666-03, Standard Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and Thawing, 2008.
[4]- Nanni, A., Ludwig, D. and Shoenberger, J., “Roller Compacted Concrete for Highway Pavement”, Concrete International, (1996):33-32.
[5]- Yang .H. Huang, “Pavement Analysis and Design”, 2nd Edition, University of Kentucky, Pearson publication. 1994
[6]- Halsted G. E., P.E., “Roller-Compacted Concrete Pavements for Highways and Streets”, Annual Conference of the Transportation Association of Canada, (2009): 1-15.
[7]- Hazaree C., Ceylan H., Wang K., “Influences of Mixture Composition on Properties and Freeze–Thaw Resistance of RCC”, Construction and Building Materials, 25.1 (2011): 313-319.
[8]- Ceylan H, Gopalakrishnan K., Kim S., “Looking to the future: the next-generation hot mix asphalt dynamic modulus prediction models”, International Journal of Pavement Engineering, 23.8 (2009):341-352.
[9]- Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A. and Ramyar, K., “Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate”, Materials & Design, 53 (2014): 983-991.
[10]- Hao W., Zhuo L., Beibei S., “Experimental investigation on freeze–thaw durability of Portland cement pervious concrete (PCPC)”, Journal of Construction and Building Materials, 117 (2016):63-71.
[11]- Alexandre B. J., Ramos D. J., “Freeze–thaw resistance of concrete produced with fine recycled concrete aggregates”, Journal of Cleaner Production, 115.1 (2016):294-306
[12]- ASTM C618, American Society for Testing and Materials, Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete, 2008.

[13]- ASTM C150-07 Standard Specification for Portland cement, 2007.

 
[14]- Betonshimi Mahan Company, www.bsm.pcn.ir
[15]- www.fosroc.com, Conplast AEA, FOSROC Company.
[16]- ASTM C260-1, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete, 2001.
[17]- American Society for Testing and Materials. “Standard Practice for Molding Roller-Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Hammer”, C1435/C1435M-07, ASTM International, Philadelphia, Pa. 2007.
[18]- Code 354, guideline for design and construction of rolled compacted concrete pavements, 2009.
[19]- ACI 325.10 “State of art Report on Roller Compacted Concrete Pavements” American Concrete, Institute Report ACI 325.10-95, 2000.
[20]- Neville, A.M. “Properties of Concrete”, 3rd edition, Longman, London; 1981.
[21]- Waddell, Joseph J. and Joseph A. Dobrowolski, “Concrete Construction Handbook,” 3rd edition, McGraw-Hill, Inc., 1993.
[22]- American Society for Testing and Materials, “Standard Practice for Making Roller Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Table”, ASTM C1176, year 1992.
[23]- American Society for Testing and Materials, “Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort”, ASTM D1557, year 1991.

[24]- ASTM C39-14, Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens, 2014.

[25]- American Society for Testing and Materials. “Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens”. C 496-96, ASTM International, Philadelphia, Pa. 1996.

[26]- ASTM C127-15, Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate, 2015.

[27]- American Society for Testing and Materials, “Standard Test Method for Determining Consistency and Density of Roller Compacted Concrete Using a Vibrating Table”, ASTM C1170, page 615, year 1991.
[28]- ASTM C1585-13, Standard Test Method for Measurement of Rate of Absorption of Water by Hydraulic-Cement Concretes, 2013.
[29]- ASTM C642-13, Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete, 2013.