بررسی همگنی مقاومت بتن در دیوارهای ساخته شده از بتن های خود تراکم حاوی نانو سیلیس- دوده ی سیلیس و زئولیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

همگنی نامناسب بتن درنتیجه ی پدیده ی جداشدگی و تراکم ضعیف می تواند عملکرد آن را در محل سرویس دهی به طور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قراردهد. امروزه با افزایش استفاده از بتن خود تراکم درکارهای عمرانی، تحقیق در مورد همگنی خصوصیات سخت شده ی آن در محل، از جمله مقاومت فشاری، ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه به ارزیابی همگنی مقاومت فشاری بتن در ارتفاع دیوارهای ساخته شده از بتن خود تراکم و مقایسه آن با بتن معمولی پرداخته شده است. دراین تحقیق ازمواد پوزولانی نظیر دوده ی سیلیس- نانوسیلیس و زئولیت به عنوان جایگزین بخشی از سیمان استفاده شده است تا تاثیر این مواد در تغییرات مقاومت فشاری دراختلاط های بتن خود تراکم بررسی گردد. دیوارها در ابعاد واقعی ساخته شده اند و برای لحاظ کردن شرایط واقعی اجرا آرماتورگذاری گردیدند. آزمایش های غیرمخرب فراصوتی، چکش اشمیت و آزمایش نیمه مخرب مغزه گیری بر روی دیوار انجام گرفت. نتایج آزمایش ها بیانگر همگنی بیشتر مقاومت برای دیوارهای حاوی بتن خود تراکم نسبت به دیوار ساخته شده از بتن معمولی می باشد. همچنین استفاده از ترکیب دوده ی سیلیس- نانوسیلیس نسبت به زئولیت عملکرد بهتری در کاهش تغییرات و بهبود یکنواختی خصوصیات در محل، در اختلاط های بتن خود تراکم از خود نشان داده است.تغییرات مقاومت در ارتفاع دیوار های ساخته شده از بتن خودتراکم و معمولی به ترتیب 6 و 8 درصد بوده است که نشان دهنده عملکرد مناسب بتن های خودتراکم در المان های با ابعاد واقعی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on Concrete Strength Homogeneity in Walls Made with Self Compacting Concrete Containing Silica Fume-Nano SiO2 and Zeolite

نویسندگان [English]

 • Javid Malak Doust 1
 • Rahmat Madandoust 2
 • Malek Muhammad Ranjbar 3
1 M.Sc, Department of Civil Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Improper homogeneity of concrete due to segregation phenomenon and low compaction can affect its in situ performance. Today, by increasing the use of self compacting concrete (SCC) in civil engineering applications, It seems to be necessary to investigate the homogeneity of concrete by measuring the in situ hardened properties such as compressive strength.
In this study, the assessment of concrete compressive strength was carried out in the height of walls made with SCC and it was compared with normal concrete (NC). In this research, pozzolanic materials such as combination of silica fume-nano SiO2 and zeolite are used as partial replacement of cement to investigate the effect of these materials on strength variation in SCC mixtures. The walls made in full scale and had been reinforced for considering real condition of executive. Nondestructive tests such as ultrasonic pulse velocity and Schmidt hammer and partial destructive test such as core were carried out on the walls. The test results show more homogeneity in strength for walls made with SCC in compared to NC. Also the use of combination of silica fume- nano SiO2 indicates more improvement on homogeneity in compared to containing zeolite of SCC mixtures. Variations of strength in height of the wall made with SCC and NVC was 6 and 8 percent, respectively that indicate the proper function of self-compacting concrete in full-scale elements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • SCC
 • in Situ Compressive Strength
 • Silica Fume
 • Nano SiO2
 • Zeolite
 • Ultrasonic
 • Coring
 • Schmidt Hammer
1. Final report submitted to the Florida department of transportation(contract No:BD503),”Mix design and testing of self-consolidating –concrete using Florida materials”December 2004
2. S.Bakhtiyari, A. Allahverdi, and M. Rais-Ghasemi,”The influence of permanent expanded polystyren formwork on fire resistance of self-compacting and normal vibreted concretes” ,Asian Journal of Civil Engineering(Bulding and Housing) vol.12,No.3(2011)pp.353-374
3. P.L. Domone,” Self-compacting concrete: An analysis of 11 years of case studies”, Cement & Concrete Composites 28 (2006)pp. 197–208
4. S.Girish, R.V. Ranganath, Jagadish Vengala,” Influence of powder and paste on flow properties of SCC”, Construction and Building Materials 24 (2010)pp. 2481–2488
5. Amadi. Babak, Shekarchi. Mohammad,”Use of natural zeolite as a supplementary cementitious material” , cement and concrete composites,32(2010),pp.134-141
6.Zhu W, Gibbs JC, Bartos PJM. "Uniformity of in situ properties of self-compacting concrete in full scale structural elements". CementConcr Comp 2001; 23:pp.57–64
7. ملک محمد رنجبر، رحمت مدندوست، ایمان محمد پور نیک بین،" انتشار امواج اولتراسونیک در بتن خودتراکم و بررسی توزیع مدول الاستیسیته دینامیکی در اعضای بتنی"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران،دانشگاه تهران، اردیبهشت 1387
8. رحمت مدندوست،"ارزیابی مقاومت بتن در دیوار بتن مسلح"، اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، شماره1، اردیبهشت 1380
9. Bungey J.H, Madandoust R. “Strength variations in lightweight concrete beams”. Cem. Concr. Compos. 1994; 16:pp.49- 55
10. Soo-Duck Hwang , Kamal H. Khayat ,"Comparison of in situ properties of wall elements cast using self-consolidating concrete", Materials and Structures, DOI 10.1617/s11527-011-9755-4, Received: 15 November 2010 /Accepted: 17 May 2011
11.Khayat K H, Trembley S, Paultre P." Structural response of self-consolidating concrete columns. In: Skarendahl A, Petersson O, First international RILEM symposium on self-compacting concrete, Sweden: Stockholm, September 13–14, 1999, pp. 291–305.  
12.Khayat K.H, Petrov N, Attiogbe EK, See HT." Uniformity of bond strength of prestressed strands in conventional flowable and self-consolidating concrete mixtures". In: Wallevik O, Nielsson I, editors.Proceedings of third RILEM international symposium on selfcompacting concrete Reykjavik Iceland. Bagneux, France: RILEMPublications, PRO 33; 2003. pp. 703–12.
13. Khayat KH, Manai K, Trudel A. "In suit mechanical properties of wall elements cast using self-consolidating concrete". ACI Mater J1997;94(6):pp.491–500.
14. کمیته ی تدوین آیین نامه ی بتن ایران،"آیین نامه بتن ایران(آبا)- بخش اول"،انتشارات سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی و تدوین معیار ها، نشریه شماره 120،1377.