بررسی تأثیر دیوار برشی فلزی نیمه‌پیوسته بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتنی به روش عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 گروه آموزشی مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر، ایران

چکیده

یکی از سیستم‌های باربر جانبی برای سازه‌های بتنی و فولادی، دیوارهای برشی فولادی هستند. این اعضا به دلیل مزایایی همچون، سختی زیاد، وزن کم، کاهش محدودیت معماری و ... مورد توجه قرار گرفته است. دیوارهای برشی اگر در حالت نیمه‌پیوسته در سازه به کار روند، در دهانه مورد نظر بدون ایجاد حفره در خود دیوار برشی، امکان ایجاد بازشو در دهانه مورد نظر وجود دارد. در پژوهش حاضر تحقیقاتی عددی بر روی رفتار قاب‌های بتنی مجهز به دیوار برشی فولادی نیمه‌پیوسته به قاب انجام گرفت. در ابتدا مدل عددی با استفاده از نمونه آزمایشگاهی صحت سنجی شد. سپس با انجام 33 تحلیل استاتیکی غیرخطی، تأثیر عرض دیوار و ضخامت آن بر روی رفتار لرزه‌ای قاب‌های بتنی مورد بررسی قرار گرفت. به همین ترتیب عرض دیوار در 11 حالت از 10 تا 110 سانتی‌متر متغیر در نظر گرفته شد. همچنین ضخامت دیوار برشی نیز در 3 حالت به ترتیب 1، 2 و 3 میلی‌متر مورد بررسی قرار گرفت. خروجی‌های مورد بررسی قاب شامل اتلاف انرژی، سختی جانبی، مقاومت و شکل‌پذیری بود‌. برای محاسبه سختی دیوار برشی یک فرمول طبق تکنیک برازش منحنی بر اساس نتایج عددی ارائه شد که طبق آن می‌توان سختی دیوار را با استفاده از عرض و ضخامت آن با دقت خوبی تخمین زد. پس از مقایسه نتایج مشاهده شد زمانیکه عرض دیوار برشی در قاب به درستی انتخاب شود، علاوه بر افزایش سختی و مقاومت جانبی قاب، اتلاف انرژی و شکل‌پذیری قاب به ترتیب 7/2 و 7/1 برابر قاب تنها می‌شوند. برای انتخاب عرض مناسب دیوار برشی می‌توان مقدار آن‌را طوری در نظر گرفت که نسبت عرض دیوار برشی به عرض دهانه قاب برابر 38/0 باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Semi-Continuous Steel Shear Wall on the Seismic Performance of ConcreteFrames by Numerical Method

نویسندگان [English]

  • yasaman najjari 1
  • Habib Akbarzadeh Bengar 2
  • Seyedeh Mahdieh Miralami 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Technology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Technology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Department of Civil Engineering, Rahman Institute of Higher Education, Ramsar, Iran
چکیده [English]

The steel shear wall is an efficient lateral load-bearing system for steel and concrete structures. These members have been gaining interest because of advantages such as high stiffness, fewer architectural limitations, light weight, and lower footprint in plan. When shear walls are used in a semi-continuous state in the structure, it is possible to consider an opening in the span without creating a hole in the shear wall. In the present study, numerical research was performed on the behavior of concrete frames containing a steel shear wall with a semi-continuous connection to the frame. First, the numerical model was validated using an experimental specimen. Then, by performing 33 nonlinear static analyses, the effect of the wall width and thickness on the seismic behavior of concrete frames was investigated. Similarly, the width of the wall was considered to vary from 10 to 110 cm in 11 cases. In addition, the shear wall thickness was examined in 3 cases of 1, 2 and 3 mm, respectively. The outputs of the frame included energy loss, lateral stiffness, strength, and ductility of the frame. To calculate the shear wall stiffness, a formula was presented using the curve fitting technique based on numerical results. By using this formula, the wall stiffness can be estimated with good accuracy using its width and thickness. After comparing the results, it was observed that when the shear wall width in the frame was selected correctly, not only the stiffness and lateral strength of the frame increased, energy loss and ductility of the frame were 2.7 and 1.7 times those of the plain frame, respectively. By considering the ratio of the shear wall width to the frame span equal to 0.38, a proper width can be obtained for the shear wall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ConcreteFrame
  • Steel Shear wall
  • SeismicBehavior
  • Numerical Analysis
  • Nonlinear Static Analysis
 [1] American Concrete Institute, January 2014, “Guide to Formed Concrete Surfaces, ACI 347
, no. 347.3R-13.
 [2] Concrete International Board, 2003, “tolerances on blemishes of  concrete ” Commission W29-CIB Report no. 24,
 [3] W. A. Megid, and K. H. Khayat, 2020, “Variations in surface quality of self-consolidation and highly workable concretes with formwork material,” Construction and Building Materials, vol. 238.
 [4] B. Liu, T. Yang, and Y. Xie, 2017, “Factors influencing bugholes on concrete surface analyzed by image processing technology,” Construction and Building Materials, vol. 153, pp. 897-907,.
[5] S. Harada, T. Maeda, M. Hirano, and I. Yoshitake,2015 "Reducing bug-holes on tunnel lining concrete by using covering sheets" Proceedings of ISEC, pp. 689-694.  
[6] W. Da Silva, D. Lucena, P. Štemberk, and L. Prudêncio Jr, 2014 “Evaluation of the effect of concrete compositional changes and the use of ethyl-alcohol and biodegradable-oil-based release agents on the final surface appearance of self-compacting concrete precast elements,” Construction and Building Materials, vol. 52, pp. 202-208.
 [7] I. Shyha, A. Richardson, K. Coventry, and H. Ponton, 2016 “Mould release technologies with regard to concrete surface finish,” Magazine of Concrete Research, vol. 68, no. 2, pp. 87-98.
[8] یگانه، بهنام، ابراهیمی، مهسا و ناصح‌زاده، شهرام،(1397)، بررسی کاربرد بتن در طرح های معماری به لحاظ زیبا سازی و مقاومت، کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران- معماری- محیط زیست
[9] C. Djelal, Y. Vanhove, D. Chambellan, and P. Brisset,2010 “Influence of the application method of release agents on thickness of mould oils,” Materials and structures, vol. 43, no. 5, pp. 687-698.
 [10] C. Djelal, P. De Caro, L. Libessart, I. Dubois, and N. Pébère, 2008 “Comprehension of demoulding mechanisms at the formwork/oil/concrete interface,” Materials and structures, vol. 41, no. 3, pp. 571-581,.
 [11] I. Shyha, A. Richardson, K. Coventry, and H. Ponton, 2016 “Mould release technologies with regard to concrete surface finish,” Magazine of Concrete Research, vol. 68, no. 2, pp. 87-98.
 [12] F. León-Martínez, E. Abad-Zarate, L. Lagunez-Rivera, and P. d. J. Cano-Barrita, 2016 “Laboratory and field performance of biodegradable release agents for hydraulic concrete,” Materials and Structures, vol. 49, no. 7, pp. 2731-2748.
 [13] L. Libessart, P. de Caro, C. Djelal, and I. Dubois, 2015 “Correlation between adhesion energy of release agents on the formwork and demoulding performances,” Construction and Building Materials, vol. 76, pp. 130-139.
[14] موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،“ویژگی های سیمان پرتلند،” ،شماره.  389.
 [15] ASTM C150/C150M-20,2020 “Standard specification for Portland cement”ASTM International, West Conshohocken, PA.
 [16] سازمان ملی استاندارد ایران،“سنگدانه های بتن-ویژگی ها،” ،شماره.302.
 [17] ASTM c143 , 2012"Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete"ASTM International
[18]سازمان ملی اساندارد ایران،“سنگدانه ها-دانه یندی سنگدانه های ریز و درشت-روش آزمون،” ،شماره.4977.