مقایسه هزینه و زمان ساخت رویه بتن غلتکی و آسفالتی (مطالعه موردی شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد استهبان، فارس، ‌ایران

2 مربی، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد فیروزآباد (مرکز میمند)، فارس، ‌ایران

چکیده

با توجه به افزایش هزینه‌ها و مخاطرات زیست محیطی در سیستم راهسازی بوسیله قیر و آسفالت، ضرورت دارد تا دستگاه های دولتی و پیمانکاران فعال به سمت یافتن روش های بهینه، سوق داده شوند. راهسازی در کلان‌شهرها باید حداقل آلودگی و خطرات زیست محیطی، تسریع در زمان بهره‌برداری و کاهش اخلال در نظم ترافیک شهری به همراه داشته باشند. در‌این تحقیق با رویکرد امکان سنجی و مقایسه ساخت راهسازی با سیستم بتن غلتکی و قیر-آسفالت در شهر شیراز بررسی انجام گرفته است. این مقایسه شامل مدت زمان و هزینه ساخت و بهسازی راه آسفالتی و بتن غلتکی با نرم‌افزار MSProject2016 برای یک معبر به عرض 12 متر و طول 1000 متر مفروض گردیده است. مبنای طراحی این مسیر نشریه 354 راهسازی و نیز مبنای متره برآورد فهرست بها راه، باند، فرودگاه 1399 و با فرض دسترسی به نزدیک ترین معادن و منابع شهر شیراز انتخاب شده است. در ادامه به بررسی 25 طرح اختلاط مربوط به ساخت بتن غلتکی به استناد از سایر مراجع معتبر جهت بررسی شاخص مقاومت/هزینه برای ساخت یک متر مکعب بتن غلتکی اقدام گردید. نتایج ‌این تحقیق نشان داد که استفاده از سیستم بتن غلتکی تا 24 درصد ارزان‌تر و نیز مدت زمان ساخت آن تا 38 درصد سریع‌تر از نمونه آسفالتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison Of Cost And Time Of Construction RCCP And Asphalt Surface (Case Study Of Shiraz)

نویسندگان [English]

  • Bizhan Azad 1
  • Amirhossein Bazaee 2
1 Master Of Civil Engineering, Majoring In Construction Management, Faculty Of Engineering, Islamic Azad University, Estahban Unit, Fars, Iran
2 Instructor, Faculty Of Engineering, Islamic Azad University, Firoozabad Unit (Meymand Center), Fars, Iran
چکیده [English]

Due To The Increase In Costs And Environmental Hazards In The Road Construction System By Bitumen And Asphalt, It Is Necessary To Direct Government Agencies And Active Contractors To Find Optimal Methods. Road Construction In Metropolitan Areas Should Have Minimal Pollution And Environmental Hazards, Accelerate Operation Time And Reduce Disruption Of Urban Traffic Order. In This Research, With The Feasibility Approach And Comparison Of Road Construction With Roller Concrete And Bitumen-Asphalt System In Shiraz Has Been Investigated. This Comparison Includes The Time And Cost Of Construction And Improvement Of Asphalt Roads And Roller Concrete With Msproject2016 Software For A 12-Meter-Wide And 1000-Meter-Long Passageway. The Design Basis Of This Route Is 354 Road Construction Magazine And Also The Quantity Surveying And Estimating Basis For Measuring, The Price List Of Roads, Runways, Airports In 1399 And Assuming Access To The Nearest Mines And Resources Of Shiraz City Has Been Selected. Then, 25 Mixing Plans Related To Roller Concrete Construction Were Reviewed, Citing Other Reputable Sources, To Evaluate The Strength / Cost Index For The Construction Of One Cubic Meter Of Roller Concrete. The Results Of This Study Showed That The Use Of Roller Concrete System Is Up To 24% Cheaper And Its Construction Time Is Up To 38% Faster Than Asphalt Sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road Construction
  • Roller Concrete
  • Time Estimation
  • Cost Estimation
  • Asphalt Road
  • Shiraz Roads
[1] Zargar.M, Shariatmadari.H, Technical And Economic Evaluation Of Pavement RCCP Concrete, Civil Engineering Thesis In Construction Management, First National Conference On Applied Research In Structural Engineering And Construction Management, (2016) Pp1-17 (In Persian)
[2] Ameri. M, Shekarchizadeh. M, Shahabi.H, The Effect Of Using Isfahan Steel Converter Overhead As A Grout Alternative On Road Paving RCCP Concrete, 8th International Congress Of Civil Engineering, Iran, Shiraz, (2012), Pp 15-32 (In Persian)
[3] Ahmadi. A, Shah Hosseini. A, Kia.S, The Requirements Of Paving The Country With The Help Of RCCP Concrete, Journal Of Deputy And Strategic Planning And Supervision, No. 56, (2013), Pp 48-66 (In Persian)
[4] Sadri. M, Hojjati.M, Investigation Of Some Factors Affecting The Rolling Concrete Mixing Design, Master Thesis In Civil Engineering, Soil And Foundation, Tehran Technical University. (2015) (In Persian)
[5] Karimi Goghari.M, Hassani. Laboratory Feasibility Study Of Using Recycled Asphalt Pieces An Aggregate Alternative In Road Pavement RCCP  Concrete, Quarterly Journal Of Transportation Engineering, Year 3, Issue 1, (2011), Pp 40-56 (In Persian)
[6] Hadianfar.M.H, Nik Mohammadi.A, Hashemi.A, Technical And Economic Evaluation And Comparison Of Concrete And Asphalt Pavements, 4th Conference On New Research In Civil Engineering, March 2016
[7] Regulation No. 120, Iranian Concrete Regulations, Management And Planning Organization, (2004) (In Persian)
[8] Oraimi.Al, Hago.A, Recycling Of Reclaimed Asphalt Pavement In Portland Cement Concrete, Journal Of Engineering Research, Vol. 6, No.1,(2017), Pp. 37-45
[9] Gaekel, L. And Schrader, “Rccp Mixes And Properties Using Poor Quality Materials: Concepcion Dam. In RCCP  Compacted Concrete” American Society Of Civil Engineers, New York, 2019. Pp. 340–357.
[10] Courard.L, Michel.F, Use Of Concrete Road Recycled Aggregates For RCCP  Compacted Concrete, Construction And Building Materials No.24, (2019), Pp.390–395
[11] Villena.J, Griggs.T, Schrader.E“Burnett Rccp Dam Design An Innovative Approach To Site-Specific Conditions. In Proceedings Of Ancold Conference On Dams” November Melbourne, Australia, 2018
[12] Iranian Standard No. 302, Properties Of Aggregates Consumed In Concrete, Iranian Institute Of Standards And Industrial Research, (2002) (In Persian)
[13] Issue No. 354, Guide To The Design And Implementation Of RCCP  Concrete In Paving The Country's Roads, Vice President For Planning And Strategic Supervisors, (2009) (In Persian)
[14] Regulation No. 723, Design Guide For RCCP  Concrete Weight Dams, Program And Budget Organization, (2016) (In Persian)
[15] Statistical Yearbook Of Shiraz 1399. Tehran, Office Of The Department Of Public Relations And International Cooperation, Statistics Center Of Iran.(Persian)
[16] Adelzadeh, Abdolhossein, Zahra Parsai And Ali Zamen Gholami And Kobra Manavipour "Analysis Of The Daily Average Temperature Trend In Shiraz" First International Conference On Geographical Sciences. 1394 (In Perian)
[17] Journal No. 354, Guide To The Design And Implementation Of RCCP  Concrete In Paving The Country's Roads, Vice President For Planning And Strategic Supervisors, 2009
[18] Criterion No. 723, Design Guide For RCCP  Concrete Weight Dams, Program And Budget Organization, 2016
[19] Criterion No. 120, Iranian Concrete Regulations, Management And Planning Organization, 2004
[20] Center For Road And Urban Studies, Statistics Center Of Iran. March 2017, Www.Mrud.Ir
[21] Physical And Chemical Properties Of Fars Cement, Www.Fars-Cement.Ir
[22] Nef Pasargad Company, The Largest Producer Of Bitumen In The Middle East, Www.Pasargadoil.Com
[23] Program And Budget Organization Of The Presidency Of The Islamic Republic Of Iran, Price List Of The Basic Unit For Roads, Railways And Airport Runways In 1399.