بررسی پاسخ‌های ارتعاشی دال‌های بتنی دارای بازشو تحت تأثیر مولفه قائم زلزله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاداسلامی، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

ساختمان‌ها در اثر زمین‌لرزه تحت اثر تحریک مولفه‌های لرزه‌ای قرار می‌گیرند که در سه راستای متعامد بر سازه وارد می‌شوند. در بیشتر موردها، در برآورد نیروهای زلزله به‌طور معمول از زلزله‌های راستای قائم صرف نظر و یا اثر آن‌ها ناچیز در نظر گرفته می‌شود. در حالی که مولفه‌ی قائم زلزله می‌تواند باعث ایجاد تغییرمکان‌ها و تنش‌های شدیدی بر المان‌های سازه‌ای، به‌ویژه دال‌های بتنی دارای بازشو، شود. در این پژوهش به بررسی اثر مولفه‌ی قائم زلزله بر دال‌های بتنی دارای بازشو پرداخته شده است. برای این منظور ساختمان‌های بتنی 5، 8 و 12 طبقه دارای دال‌های بتنی با 0 ،15 ،30 و 45 درصد بازشو تحت اثر سه رکورد زلزله حوزه نزدیک بم، نورثریچ و السنترو قرار گرفتند و به کمک تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی مقایسه‌ای بین تغییرمکان‌ها و تنش‌های ایجاد شده در آن‌ها انجام شد. نتیجه‌ی بررسی‌ها نشان دادند که سهم زلزله‌ی راستای قائم در تغییرمکان دال‌ها نسبت به تغییرمکان دال‌ها در اثر ترکیب سه راستا مقدار قابل توجهی نمی‌باشد. از طرف دیگر، مقایسه‌ی تنش‌ها در دال‌های بتنی نشان داد که تنش‌های ایجادشده با تغییرشکل‌های به‌وجود آمده در دال‌ها رابطه‌ی مستقیم دارد، به‌طوری که در مدل‌هایی که تغییر‌مکان بیشتری مشاهده شده است، تنش‌های برشی ایجادشده نیز مقدارهای بالاتری نشان می‌دهند. در همه‌ی سازه‌ها، هم در زلزله ترکیبی و هم راستای قائم، با افزایش درصد بازشو، تنش ایجادشده در دال‌ها نیز افزایش می‌یابد. در حالت کلی، بیشینه تنش ایجاد‌شده در دال‌ها در اثر رکورد‌های راستای قائم در برخی از موردها به اندازه‌ی 60 درصد بیشینه تنش‌های ایجادشده در اثر زلزله‌های ترکیبی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Vertical Component of Earthquake on Seismic Responses of Concrete Slabs with Opening

نویسندگان [English]

  • Majid Khosrow Beigi 1
  • Ashkan KhodaBandehLou 2
1 M.Sc., Structural Engineering, Faculty of Engineering, Civil Engineering Department, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

One of the most important factors in the design of the structures is providing seismic resistance against earthquakes-induced forces. Buildings might be subjected to stimulations of earthquake seismic components, which affect the structure in three perpendicular directions. In estimations of the earthquake forces, the vertical component is usually neglected or understated. However, the earthquake vertical component can lead to drastic stress changes in the structural elements, especially the concrete slabs with opening. In this study, the effect of earthquake vertical component on concrete slabs with opening has been investigated. Three concrete structures with 5, 8, and 12 stories and slab openings of 0, 15, 30, and 45 percent were subjected to the effect of the near-field record of Bam, Northridge, and El Centro earthquakes. Non-linear time history analysis was used to comparatively study the structural displacements and stresses. The results indicated that the contribution of vertical earthquake component in slabs displacements was not significant compared to that of three direction combination. On the other hand, it was inferred that the acquired stresses have a direct relationship with deformations generated in the slabs, so that in models with larger displacements, higher stress levels were detected. For both the three direction combination and the vertical direction earthquakes, increasing the opening percentage would result in growing more stress in concrete slabs. Generally, the maximum produced stress in the slabs was in some cases about sixty percent of the maximum stresses induced by three directional combined earthquakes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake vertical component
  • Concrete slab
  • Opening
  • Non-linear time history analysis
[1]   H. Kawase, Y. Mori, F. J. E. Nagashima, Planets et al., “Difference of horizontal-to-vertical spectral ratios of observed earthquakes and microtremors and its application to S-wave velocity inversion based on the diffuse field concept,” vol. 70, no. 1, pp. 1, 2018.
[2]   B. J. K. J. o. C. E. Shrestha, “Seismic response of long span cable-stayed bridge to near-fault vertical ground motions,” vol. 19, no. 1, pp. 180-187, 2015.
[3]   S. J. George, “Effects of Vertical Ground Motion on Seismic Performance of Reinforced Concrete Flat-Plate Buildings,” 2016.
[4]   H. Abdollahiparsa, P. Homami, and F. J. K. J. o. C. E. Khoshnoudian, “Effect of vertical component of an earthquake on steel frames considering soil-structure interaction,” vol. 20, no. 7, pp. 2790-2801, 2016.
[5]   Z. Gülerce, R. Kamai, N. A. Abrahamson et al., “Ground motion prediction equations for the vertical ground motion component based on the NGA-W2 database,” vol. 33, no. 2, pp. 499-528, 2017.
[6]   L.-h. Zhao, X. Cheng, H.-c. Dan et al., “Effect of the vertical earthquake component on permanent seismic displacement of soil slopes based on the nonlinear Mohr–Coulomb failure criterion,” vol. 57, no. 2, pp. 237-251, 2017.
[7]   I. S. Code, "Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings, Standard No. 2800 (3th Edition)," Building and Housing Research Center, Iran Google Scholar, 2005.
[8]   I. S. Code, "Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings, Standard No. 2800 (4th Edition)," Building and Housing Research Center, Iran Google Scholar, 2015.
[9]   F. Khoshnoudian, and H. V. Rezaei, “Response of pure-friction sliding structures to three components of earthquake excitation considering variations in the coefficient of friction,” 2009.
[10] C. K. Ng, T. J. Edward, and D. Lee, “Theoretical Evaluation on Effects of Opening on Ultimate Load-carrying Capacity of Square Slabs,” vol. 8, no. 2008, 2004.
[11] R. Khajehdehi, and N. Panahshahi, “Effect of openings on in-plane structural behavior of reinforced concrete floor slabs,” vol. 7, pp. 1-11, 2016.
[12] F. Hosseinpour, A. J. S. D. Abdelnaby, and E. Engineering, “Effect of different aspects of multiple earthquakes on the nonlinear behavior of RC structures,” vol. 92, pp. 706-725, 2017.
[13] A. Mosleh, H. Rodrigues, H. Varum, A. Costa, A. Arêde, “Seismic behavior of RC building structures designed according to current codes.” In Structures (Vol. 7, pp. 1-13). Elsevier. 2016
[14] H. Hou, W. Fu, W. Wang, B. Qu, Y. Chen, C. Qiu, “Horizontal seismic force demands on nonstructural components in low-rise steel building frames with tension-only braces.” Engineering Structures168, 852-864. 2018.
[15] S. M. Z. Yazdi, M. T. J. I. J. o. S. S. Kazemi, and Dynamics, “Investigation of Damages in RC Frames Under Near Field Earthquakes Using a Damage Index,” vol. 16, no. 02, pp. 1450094, 2016.
[16] M. Kohrangi, P. Bazzurro, D. Vamvatsikos, A. Spillatura, “Conditional spectrum‐based ground motion record selection using average spectral acceleration.” Earthquake Engineering & Structural Dynamics46(10), 1667-1685. 2017
[17] Y. Xiang, Y.-f. Luo, Q.-l. Huang et al., “Vertical ductility demand and residual displacement of roof-type steel structures subjected to vertical earthquake ground motions,” vol. 104, pp. 259-275, 2018.
[18] Jahangir, H., Bagheri, M., Delavari, S.M.J., “Estimation of Concrete Compressive Strength by Substitution of Pinyon Pine Ash for Cement (In Persian)” Journal of Structural and Construction Engineering, 2018; 5(Special Issue 2): 5-19.
DOI: 10.22065/jsce.2018.126900.1517.
[19] Bagheri, M., Chahkandi, A., and Jahangir, H., "Seismic Reliability Analysis of RC Frames Rehabilitated by Glass Fiber-Reinforced Polymers" International Journal of Civil Engineering, 2019; 17: 1785–1797. DOI: 10.1007/s40999-019-00438-x.
[20] Jahangir, H., Esfahani, M.R., “Strain of Newly – Developed Composites Relationship in Flexural Tests (In Persian)” Journal of Structural and Construction Engineering, 2018; 5(Special Issue 3): 92-107. DOI: 10.22065/jsce.2017.91828.1255.
[21] Jahangir, H., Bagheri, M. “Evaluation of Seismic Response of Concrete Structures Reinforced by Shape Memory Alloys” International Journal of Engineering, 2020; 33(3): 410-418. DOI: 10.5829/IJE.2020.33.03C.05.
 
[22] A. R. Salazar, A. J. C. Haldar, and Structures, “Structural responses considering the vertical component of earthquakes,” vol. 74, no. 2, pp. 131-145, 2000.
[23] V. Loghman, F. Khoshnoudian, M. J. J. o. V. Banazadeh et al., “Effect of vertical component of earthquake on seismic responses of triple concave friction pendulum base-isolated structures,” vol. 21, no. 11, pp. 2099-2113, 2015.
[24] F. J. B. o. E. E. Mazza, “Effects of near-fault vertical earthquakes on the nonlinear incremental response of rc base-isolated structures exposed to fire,” vol. 14, no. 2, pp. 433-454, 2016.
[25] F. Mazza, M. Mazza, and A. J. E. S. Vulcano, “Nonlinear response of rc framed buildings retrofitted by different base-isolation systems under horizontal and vertical components of near-fault earthquakes,” vol. 12, pp. 135-144, 2017.
[26] J. C. Guzman Pujols, K. L. J. E. E. Ryan, and S. Dynamics, “Computational simulation of slab vibration and horizontal‐vertical coupling in a full‐scale test bed subjected to 3D shaking at E‐Defense,” vol. 47, no. 2, pp. 438-459, 2018.
[27] Hibbitt, Karlsson, Sorensen. ABAQUS/Explicit: user's manual. Hibbitt, Karlsson and Sorenson Incorporated; 2016.
[28] Wilson EL, Hollings JP, Dovey HH. ETABS: Three Dimensional Analysis of Building Systems (extended Version). National Information Service for Earthquake Engineering/Computer Applications, Earthquake Engineering Research Center, University of California; 2013.