سنتز فوق روان کننده های برپایه پلی کربوکسیلات اتر و بررسی پارامترهای ساختاری مهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی سازه‌های دریایی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بررسی سنتز فوق روان کننده های پلی کربوکسیلاتی، عوامل موثر بر ساختار آنها هنگام سنتز و تاثیر پارامترهای ساختاری بر عملکرد فوق روان کننده، موضوع بحث این مقاله می باشد. در این پژوهش سنتز فوق روان کننده های پلی کربوکسیلاتی با استفاده از اکریلیک اسید یا مالئیک انیدرید با پلی اتیلن گلیکول در دماهای مختلف بررسی شده است تا تاثیر دمای سنتز بر ساختار و عملکرد این دو نوع فوق روان کننده به خوبی دیده شود. هر یک از منومر های AA و MAn به طور جداگانه با منومر APEG پلیمریزه شد. سپس با استفاده از تست GPC و توزیع وزن های مولکولی به دست آمده سعی شد تا ساختار هر یک از فوق روان کننده های به دست آمده پیش بینی شود. در ادامه، عملکرد هر یک از فوق روان کننده ها در بتن با استفاده از تست های اسلامپ و مقاومت فشاری بررسی شد. تا بتوان ارتباط بین دمای سنتز، ساختار و عملکرد فوق روان کننده را به خوبی مشاهده کرد. مشاهده شد که دمای سنتز تاثیر بسیار زیادی بر ساختار فوق روان کننده ها می گذارد. این تاثیر در دو نوع فوق روان کننده بر پایه AA و MAn متفاوت بود. به طوری که تغییر ساختار این دو نوع فوق روان کننده با دما شبیه به هم نبود. نکته قابل توجه این بود که در هیچ مقاله ای تاثیر دما به طور مقایسه ای برای این دو نوع فوق روان کننده در شرایط یکسان گزارش نشده است و بر اهمیت دمای سنتز نیز تاکید نشده است.
این کار اهمیت زیادی در طراحی روش سنتز برای دستیابی به فوق روان کننده ای با خواص بهینه مورد نظر دارد. چرا که با تغییر منومرهای سنتز شونده و دمای سنتز می توان ساختار و به دنبال آن عملکرد (اسلامپ و افت اسلامپ) را پیش بینی کرد. بر کسی پوشیده نیست که مهمترین پارامتر در سنتز اولیگومرها و پلیمرها دو فاکتور نوع منومر واکنش دهنده و دمای سنتز است که در این مقاله سعی شده است تا به این دو پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Polycarboxylate Ether Superplasticizer Synthesis, Interplay Between The Structure And Properties

نویسندگان [English]

  • Alireza Tajbakhshian 1
  • Hadi Chitgar 2
1 M.Sc. Graduate, Department of Polymer Engineering, Faculty of Chemical Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.Sc. Graduate, Department of Maritime Engineering, Faculty of Civil Engineering
چکیده [English]

Polycarboxylate superplasticizers based on acrylic acid (AA) and maleic anhydride (MAn) were synthesized via free‐radical copolymerization with an ethylene glycol monomer and characterized. The copolymerization temperature (ranging from 90 to 130 °C) appeared to be the key operating factor governing the chemical structure of the superplasticizers. The chemical structures of the products were analyzed by gel permeation chromatography, whereas an optimized sample was further analyzed by Fourier transform infrared spectroscopy and 1H‐NMR. Superplasticizers of the AA and MAn classes were then incorporated into concrete, and their performances were measured by slump and slump loss tests, where a large dependency of the microstructure on the synthesis temperature was recognized. The optimum temperatures were found to be 90 and 120 °C for the AA and MAn modifiers, respectively. At their own optimum temperatures, the AA and MAn superplasticizer revealed slump losses from 23 to 4 cm and 15 to 5 cm, respectively, after 45 min. The chemical structures of the plasticizers were patterned illustratively to speculate the performance of each superplasticizer according to changes that took place in the backbone length and side‐chain density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ''molecular recognition''
  • ''plasticizer ''
  • ''radical polymerization''
[1]  Memon, A. H., Radin, S. S., Zain, M. F. M., & Trottier, J. F. (2002). Effects of mineral and chemical admixtures on high-strength concrete in seawater. Cement and Concrete Research, 32(3), 373-377.
[2] Łaźniewska-Piekarczyk, B. (2013). The influence of chemical admixtures on cement hydration and mixture properties of very high performance self-compacting concrete. Construction and building materials, 49, 643-662.
[3]  Assaad, J, Kamal, H. (2004). Evaluation of static stability of self-consolidating concrete. ACI Materials Journal 101.3 .
[4]  Neville, A. M. (2006). Concrete: Neville's insights and issues. Thomas Telford.
[5]  Felekoğlu, B., Türkel, S., & Baradan, B. (2007). Effect of water/cement ratio on the fresh and hardened properties of self-compacting concrete. Building and Environment, 42(4), 1795-1802.
[6]  Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Yılmaz, G., Arıöz, Ö., & Ramyar, K. (2013). Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete. Construction and Building Materials, 47, 1020-1025.
[7]  Barbhuiya, S. (2011). Effects of fly ash and dolomite powder on the properties of self-compacting concrete. Construction and Building Materials, 25(8), 3301-3305.
[8]  Hwang, S. D., Khayat, K. H., & Bonneau, O. (2006). Performance-based specifications of self-consolidating concrete used in structural applications. ACI materials journal, 103(2), 121.
[9]  Paultre, P., Khayat, K. H., Cusson, D., & Tremblay, S. (2005). Structural performance of self-consolidating concrete used in confined concrete columns. ACI structural journal, 102(4), 560-568. [10]  Björnström, J., & Chandra, S. (2003). Effect of superplasticizers on the rheological properties of cements. Materials and Structures, 36(10), 685-692.
[11]  Boukendakdji, O., Kadri, E. H., & Kenai, S. (2012). Effects of granulated blast furnace slag and superplasticizer type on the fresh properties and compressive strength of self-compacting concrete. Cement and concrete composites, 34(4), 583-590.
[12]  Lei, L., & Plank, J. (2012). Synthesis, working mechanism and effectiveness of a novel cycloaliphatic superplasticizer for concrete. Cement and Concrete Research, 42(1), 118-123.
[13]  Guérandel, C., Vernex-Loset, L., Krier, G., De Lanève, M., Guillot, X., Pierre, C., & Muller, J. F. (2011). A new method to analyze copolymer based superplasticizer traces in cement leachates. Talanta, 84(1), 133-140.
 [14]  Houst, Y. F., Bowen, P., Perche, F., Kauppi, A., Borget, P., Galmiche, L., ... & Banfill, P. F. (2008). Design and function of novel superplasticizers for more durable high performance concrete (superplast project). Cement and Concrete Research, 38(10), 1197-1209.
[15]  Yamada, K., Takahashi, T., Hanehara, S., & Matsuhisa, M. (2000). Effects of the chemical structure on the properties of polycarboxylate-type superplasticizer. Cement and concrete research, 30(2), 197-207.
[16] Winnefeld, F., Becker, S., Pakusch, J., & Götz, T. (2007). Effects of the molecular architecture of comb-shaped superplasticizers on their performance in cementitious systems. Cement and Concrete Composites, 29(4), 251-262.
[17]  Felekoğlu, B., & Sarıkahya, H. (2008). Effect of chemical structure of polycarboxylate-based superplasticizers on workability retention of self-compacting concrete. Construction and Building Materials, 22(9), 1972-1980.
 [18]  Bian, R. B., & Shen, J. (2006). Review of polycarboxylate superplasticizer: synthetic methods and research. FINE CHEMICALS-DALIAN-, 23(2), 179.
[29]   Janowska-Renkas, E. (2013). The effect of superplasticizers’ chemical structure on their efficiency in cement pastes. Construction and Building Materials, 38, 1204-1210.