بررسی رفتار دیوارهای برشی بتنی تقویت شده با آلیاژهای حافظه‌‌دار شکلی به روش اجزا محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تهران

چکیده

دراین تحقیق مدلسازی و ارزیابی عددی استفاده از آلیاژ های جدید هوشمند در سازه های دیوار برشی بتنی به روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور دو دیوار برشی بتنی 5 طبقه که یکی از آنها بدون بازشو و دیگری داریای بازشو است در نرم‌افزار آباکوس مدل‌سازی می‌شود. در این دیوارها آرماتورهای حافظه‌دار شکلی و فولاد با درصدهای مختلف جایگذاری شد. سپس نتایج حاصل از تحلیل رفتار لرزه‌ای پس از نصب اعضای ساخته شده از آلیاژهای حافظه‌دار شکلی در دیوار برشی بتنی مسلح دارای بازشو و تیرهای پیوند رابط ارائه گردیده و با پاسخ سازه‌های دیوار برشی مرجع مقایسه شده ‌است. در دیوار برشی مرجع هیچ آرماتور حافظه‌دار شکلی وجود ندارد و همه آرماتورهای آن از فولاد است. از جمله تحلیل‌های بکار رفته در این بررسی، تاریخچه ‌زمانی به روش اجزا محدود است. با استفاده از این نوع تحلیل و مقایسه رفتاری بین دیوار برشی مرجع و دیوار برشی با بکارگیری آلیاژهای حافظه‌دار شکلی، بهبود رفتار لرزه‌ای و کاهش چشمگیر تغییرشکلهای نهایی و ماندگار در سازه دیوار برشی با آلیاژ حافظه‌دار شکلی مشخص می‌گردد. در تحلیل‌های استاتیکی در یک بارگذاری رفت و برگشتی نیز نتایجی مشابه مشاهده شد که حاکی از حذف تغییر شکل ماندگار توسط این آلیاژها بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Behavior of the Concrete Shear Walls, Reinforced with Shape Memory Alloys via Finite Element Method

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ghassemieh 1
  • Seyed Ali Nojoomi 2
1 Distinguished Professor of Civil Engineering - University of Tehran
2 Former Graduate student of Civil Engineering - University of Tehran
چکیده [English]

In this research, numerical modeling and evaluation of the using new smart alloys in concrete shear wall structures is investigated via finite element method. For this purpose, two 5-story concrete shear walls, one of which is without opening and the other is with openings, are modeled in Abaqus software. In these shear walls, steel and shape memory reinforcement with different percentages were installed in these walls. Then, the results of seismic behavior analysis after installing members made of shaped-memory alloys in reinforced concrete shear wall with interface joint beams are presented. The obtained results are compared with the response of shear wall structures without these members. There are no shape memory bars in the reference shear wall and all its reinforcement is made of steel. The finite element method is a technique which widely used in this field of study. Utilizing this type of analysis and comparing the behavior between single shear wall and shear wall by using shaped-memory alloys, improving seismic behavior and dramatically reducing final and lasting deformation in shear wall structure with shape memory alloy are monitored. In static loading, similar results were observed, indicating the elimination of permanent deformation by these alloys

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shaped-Memory Alloy
  • Ductility
  • Concrete Shear Wall
  • Energy Absorption Methods
  • Finite Element Method
 [1] Otsuka K, and Wayman C.M. (1998). “Shape Memory Materials”, Cambridge University Press, UK.
[2] Motahari S.A., and Ghassemieh M. (2007). “Multilinear one-dimensional shape memory material model for use in structural engineering applications”, Engineering Structures, 29, pp. 904–913.
[3] Bruno S., and Valente C. (2002). “Comparative Response Analysis of Conventional and innovative seismic protection strategies”. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 31, pp. 1067-1092.
[4] Cardone D., Dolce M., and Ponzo F.C. (2004). “Experimental behavior of R/C Frames retrofitted with dissipating and re-centering braces”. Journal of Earthquake Engineering, 8(3), pp. 361-396.
[5] Czaderski C., Hahnebach B., and Motavalli M., (2006). “RC beam with variable stiffness and strength”. Construction and building materials, 20, pp. 824-833.
[6] DesRoches R., and Delemont M. (2002). “Seismic retrofit of simply supported bridges using shape memory alloys”. Engineering Structures, 24, pp. 325- 32.
[7] Dolce M., Cardone D., and Nigro D. (2000). “Experimental tests on seismic deceives based on shape memory alloys”. 12th World Conference of Earthquake Engineering (12WCEE), New Zealand.
[8] Dolce M., and Cardone D. (2001). “Mechanical behavior of Shape Memory alloys for seismic applications – 2. Austenite NiTi wires subjected to tension”, International Journal of Mechanical Sciences, 43, pp.2657-77.
[9] Ghassemieh M., Nojoumi S.A, Kari A, and Bahaari M.R. (2007). “Upgrading of concrete shear wall system using shape memory alloys”. 11th international conference on inspection, appraisal, repairs & maintenance of Structures, north Cyprus.
[10] Motahari S.A, Ghassemieh M. and Abolmaali S.A. (2007). “Implementation of shape memory alloy dampers for passive control of structures subjected to seismic excitations”. Journal of Constructional Steel Research, 63, pp. 1570-157.
[11] Indiril M, CarpaniB, MartelliA, Castellano M.G, Infanti S, Crosi G, Biritognolo M, Bonci A, Viscovic A, and Viani S. (2000). “Experimental test on masonry structures provided with shape memory alloy antseismic devices”. 12th World Conferences of Earthquake Engineering (12WCEE) , New Zealand.
[12] Wilde K., Gardoni P., and Fujino Y. (2000). “Base isolation system with shape memory alloy device for elevated highway bridges”. Engineering Structures, 22, pp. 222–229.
[13] Ghassemieh, M., Mostafazadeh, M., and Sadeh, M.S. (2012) "Seismic control of concrete shear wall using shape memory alloys" Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 23, pp. 535-543.
[14] Ghassemieh M., Ghodratian S.M., Bahaari M.R., and Nojoomi S.A., (2013) "Seismic enhancement of coupled shear walls using shape memory alloys", Journal of Civil Engineering and Science, 2, pp.93–101.
[15] Aryan H., and Ghassemieh M. (2015) "Seismic enhancement of multi-span continuous bridges subjected to three directional excitations", Smart Materials and Structures, 2, 045030.
[16] Aryan H., and Ghassemieh M. (2017) "A superelastic protective technique for mitigating the effects of vertical and horizontal seismic excitations on highway bridges", Journal of Intelligent Material Systems and structures, 28(12) 1533–1552
[17] Ghassemieh M., Rezapour, M., and Sadeghian V. (2017) "Effectiveness of the shape memory alloy reinforcement in concrete coupled shear walls", Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 28, pp.640–52.
[18] Khaloo, AR, Eshgi. I, Piran, P, "Study of behavior of RC beams with smart rebars using finite element modeling", Inter. Journal of civil engineering, 8(3), Sep. 2010, pp. 221-231
[19] Khaloo, AR, Mobini, M, "Investigating the behavior of RC frames using super elastic nitinol", 1st middle East Conf. on Smart Monitoring Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, Feb. 2011, Dubai, UAE, 8p.
[20] HKS. ABAQUS User’s Manual Version 6.9, (2003). Hibbit, Karlsson& Sorensen, Inc., USA.
[21] Lee, J, and Fenves G.L. (1998) “Plastic-Damage Model for Cyclic Loading of Concrete Structures,” Journal of Engineering Mechanics, 124(8), pp. 892–900.