بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی بتن متخلخل سرباره‌ای قلیا فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار، گروه عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

در راستای رسیدن به محیط زیستی سالم و بدون آلاینده‌هایی همچون گازهای گلخانه‌ای و همچنین حل مشکل کم آبی و کاهش آب‌های زیر زمینی و در جهت استفاده از فرآورده‌های جانبی تولید شده در زمان فرآوری مصالحی همچون آلیاژهای آهن، فولاد و مس و ... از بتن قلیا فعال با پایه سرباره در صنعت ساخت و ساز استفاده می‌شود. بتن متخلخل دارای مزایای اقتصادی و محیط زیستی همچون جلوگیری از بروز آب گرفتگی در معابر به هنگام بارندگی و افزایش ذخایر آبهای زیرزمینی و مواردی دیگر است. بتن قلیا فعال با پایه سرباره از طریق فعال سازی پوزولان‌های طبیعی و پسماندهای صنعتی حاوی سیلیکات سدیم با محلول‌های سیلیکات قلیایی و هیدروکسید قلیایی عمل آوری می‌شوند. در این پژوهش نحوه عملکرد بتن متخلخل سرباره‌ای قلیا فعال با مقادیر متفاوت مولاریته سدیم هیدروکسید و نسبت‌ ترکیب‌های متفاوت سدیم هیدروکسید به سدیم سیلیکات که همراه با سرباره کوره بلند آهنگدازی به دست آمده است از لحاظ خواص مکانیکی مورد بررسی قرار می‌دهد بدین صورت که میزان مقاومت فشاری، خمشی و نفوذپذیری نمونه‌ها آزمایش قرار گرفت. آزمایش‌ها بر روی 9 سری نمونه با سه غلظت 8، 12و 16 مولار محلول هیدروکسید سدیم و سه نسبت ترکیبی سیلیکات سدیم به هیدروکسید سدیم 1، 2و 3 در سنین 7، 14 و 28 روزه انجام گرفت. بررسی نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که این نوع بتن مقاومت اولیه خوبی کسب کرده است. مقاومت فشاری این بتن در سن 14 روزگی و مقاومت خمشی آن در سن 7 روزگی به 75 درصد از مقاومت 28 روزگی خود رسیده است که دستیابی به این میزان در این سن قابل توجه است. با افزایش مقادیر مولاریته و نسبت ترکیب سدیم سیلیکات به سدیم هیدرکسید این بتن با افزایش مقاومت فشاری و خمشی همراه شده است به گونه‌ای که با افزایش نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید مقادیر سبب 20 تا 25 درصد افزایش در میزان مقاومت فشاری و 9 تا 13 درصد افزایش در میزان مقاومت خمشی شده ‌است. این در حالیست که افزایش این مقاومت‌ها با کاهش میزان نفوذپذیری آب در بتن متخلخل سرباره‌ای قلیا فعال همراه است که این کاهش برابر با 20تا 30 درصد کاهش در میزان نفوذپذیری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on the Mechanical Properties of Alkali-Activated Slag Porous Concrete

نویسندگان [English]

 • Mahsa Noghabaei 1
 • Meysam Bayat 2
1 Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

در راستای رسیدن به محیط زیستی سالم و بدون آلاینده‌هایی همچون گازهای گلخانه‌ای و همچنین حل مشکل کم آبی و کاهش آب‌های زیر زمینی و در جهت استفاده از فرآورده‌های جانبی تولید شده در زمان فرآوری مصالحی همچون آلیاژهای آهن، فولاد و مس و ... از بتن قلیا فعال با پایه سرباره در صنعت ساخت و ساز استفاده می‌شود. بتن متخلخل دارای مزایای اقتصادی و محیط زیستی همچون جلوگیری از بروز آب گرفتگی در معابر به هنگام بارندگی و افزایش ذخایر آبهای زیرزمینی و مواردی دیگر است. بتن قلیا فعال با پایه سرباره از طریق فعال سازی پوزولان‌های طبیعی و پسماندهای صنعتی حاوی سیلیکات سدیم با محلول‌های سیلیکات قلیایی و هیدروکسید قلیایی عمل آوری می‌شوند. در این پژوهش نحوه عملکرد بتن متخلخل سرباره‌ای قلیا فعال با مقادیر متفاوت مولاریته سدیم هیدروکسید و نسبت‌ ترکیب‌های متفاوت سدیم هیدروکسید به سدیم سیلیکات که همراه با سرباره کوره بلند آهنگدازی به دست آمده است از لحاظ خواص مکانیکی مورد بررسی قرار می‌دهد بدین صورت که میزان مقاومت فشاری، خمشی و نفوذپذیری نمونه‌ها آزمایش قرار گرفت. آزمایش‌ها بر روی 9 سری نمونه با سه غلظت 8، 12و 16 مولار محلول هیدروکسید سدیم و سه نسبت ترکیبی سیلیکات سدیم به هیدروکسید سدیم 1، 2و 3 در سنین 7، 14 و 28 روزه انجام گرفت. بررسی نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که این نوع بتن مقاومت اولیه مناسبی کسب کرده است بطوریکه مقاومت فشاری این بتن در سن 14 روزگی و مقاومت خمشی آن در سن 7 روزگی به 75 درصد از مقاومت 28 روزگی خود رسیده است که دستیابی به این میزان در این سن قابل توجه است. با افزایش مقادیر مولاریته و نسبت ترکیب سدیم سیلیکات به سدیم هیدرکسید این بتن با افزایش مقاومت فشاری و خمشی همراه شده است به گونه‌ای که با افزایش نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید سبب 20 تا 25 درصد افزایش در میزان مقاومت فشاری و 9 تا 13 درصد افزایش در میزان مقاومت خمشی شده ‌است. این در حالیست که هرچه مولاریته محلول هیدروکسید سدیم و نسبت ترکیب سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید افزایش یابد باعث کاهش نفوذپذیری بتن شده است.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Porous concrete
 • Activated alkali
 • Iron furnace slag
 • Sodium Hydroxide
 • Sodium silicate
[1]      G. Xu, W. Shen, X. Huo, Z. Yang, J. Wang, W. Zhang, X. Ji, Investigation on the properties of porous concrete as road base material, Constr. Build. Mater. 158 (2018) 141–148. doi:10.1016/j.conbuildmat.2017.09.151.
[2]      E.J. Elizondo-Martínez, V.C. Andrés-Valeri, D. Jato-Espino, J. Rodriguez-Hernandez, Review of porous concrete as multifunctional and sustainable pavement, J. Build. Eng. 27 (2020) 100967. doi:10.1016/j.jobe.2019.100967.
[3]      X. Yao, W. Wang, M. Liu, Y. Yao, S. Wu, Synergistic use of industrial solid waste mixtures to prepare ready-to-use lightweight porous concrete, J. Clean. Prod. 211 (2019) 1034–1043. doi:10.1016/j.jclepro.2018.11.252.
[4]      Y. Zhang, H. Li, A. Abdelhady, H. Du, Laboratorial investigation on sound absorption property of porous concrete with different mixtures, Constr. Build. Mater. 259 (2020) 120414. doi:10.1016/j.conbuildmat.2020.120414.
[5]      C. Xie, L. Yuan, M. Zhao, Y. Jia, Study on failure mechanism of porous concrete based on acoustic emission and discrete element method, Constr. Build. Mater. 235 (2020) 117409. doi:10.1016/j.conbuildmat.2019.117409.
[6]      Y. Zhang, H. Li, A. Abdelhady, J. Yang, H. Wang, Effects of specimen shape and size on the permeability and mechanical properties of porous concrete, Constr. Build. Mater. 266 (2021) 121074. doi:10.1016/j.conbuildmat.2020.121074.
[7]      Y. Zhang, H. Li, A. Abdelhady, J. Yang, Effect of different factors on sound absorption property of porous concrete, Transp. Res. Part D Transp. Environ. 87 (2020) 102532. doi:10.1016/j.trd.2020.102532.
[8]      O. Nanayakkara, C. Gunasekara, M. Sandanayake, D.W. Law, K. Nguyen, J. Xia, S. Setunge, Alkali activated slag concrete incorporating recycled aggregate concrete: Long term performance and sustainability aspect, Constr. Build. Mater. 271 (2021) 121512. doi:10.1016/j.conbuildmat.2020.121512.
[9]      W. Shen, Y. Liu, M. Wu, D. Zhang, X. Du, D. Zhao, G. Xu, B. Zhang, X. Xiong, Ecological carbonated steel slag pervious concrete prepared as a key material of sponge city, J. Clean. Prod. 256 (2020) 120244. doi:10.1016/j.jclepro.2020.120244.
[10]    Y. Hitti, J. Chapelat, B. Sen Wu, M. Lefsrud, Design and Testing of Bioreceptive Porous Concrete: A New Substrate for Soilless Plant Growth, ACS Agric. Sci. Technol. 1 (2021) 285–293. doi:10.1021/acsagscitech.0c00065.
[11]    M. Salehi, M. Bayat, M. Saadat, M. Nasri, Experimental Study on Mechanical Properties of Cement-Stabilized Soil Blended with Crushed Stone Waste, KSCE J. Civ. Eng. 25 (2021) 1974–1984. doi:10.1007/s12205-021-0953-5.
[12]    M.R. ShahriarKian, S. Kabiri, M. Bayat, Utilization of Zeolite to Improve the Behavior of Cement-Stabilized Soil, Int. J. Geosynth. Gr. Eng. 7 (2021) 35. doi:10.1007/s40891-021-00284-9.
[13]    M.J. Rezaei-Hosseinabadi, M. Bayat, B. Nadi, A. Rahimi, Utilisation of steel slag as a granular column to enhance the lateral load capacity of soil, Geomech. Geoengin. 00 (2021) 1–11. doi:10.1080/17486025.2021.1940315.
[14]    A. Toghroli, M. Shariati, F. Sajedi, Z. Ibrahim, S. Koting, E.T. Mohamad, M. Khorami, A review on pavement porous concrete using recycled waste materials, Smart Struct. Syst. 22 (2018) 433–440. doi:10.12989/sss.2018.22.4.433.
[15]    J. Kong, G. Cong, S. Ni, J. Sun, C. Guo, M. Chen, H. Quan, Recycling of waste oyster shell and recycled aggregate in the porous ecological concrete used for artificial reefs, Constr. Build. Mater. 323 (2022) 126447. doi:10.1016/j.conbuildmat.2022.126447.
[16]    A. Siddika, M.A. Al Mamun, R. Alyousef, Y.H.M. Amran, F. Aslani, H. Alabduljabbar, Properties and utilizations of waste tire rubber in concrete: A review, Constr. Build. Mater. 224 (2019) 711–731. doi:10.1016/j.conbuildmat.2019.07.108.
[17]    B. Peceño, C. Arenas, B. Alonso-Fariñas, C. Leiva, Substitution of Coarse Aggregates with Mollusk-Shell Waste in Acoustic-Absorbing Concrete, J. Mater. Civ. Eng. 31 (2019) 04019077. doi:10.1061/(asce)mt.1943-5533.0002719.
[18]    A. Azad, S.F. Mousavi, H. Karami, S. Farzin, Using waste vermiculite and dolomite as eco-friendly additives for improving the performance of porous concrete, Eng. J. 22 (2018) 87–104. doi:10.4186/ej.2018.22.5.87.
[19]    C. Shi, Steel Slag—Its Production, Processing, Characteristics, and Cementitious Properties, J. Mater. Civ. Eng. 16 (2004) 230–236. doi:10.1061/(asce)0899-1561(2004)16:3(230).
[20]    V. Subathra Devi, M. Madhan Kumar, N. Iswarya, B.K. Gnanavel, Durability of Steel Slag Concrete under Various Exposure Conditions, Mater. Today Proc. 22 (2019) 2764–2771. doi:10.1016/j.matpr.2020.03.407.
[21]    D.H. Le, Y.N. Sheen, Q.B. Bui, An assessment on volume stabilization of mortar with stainless steel slag sand, Constr. Build. Mater. 155 (2017) 200–208. doi:10.1016/j.conbuildmat.2017.08.069.
[22]    W. Cha, J. Kim, H. Choi, Evaluation of steel slag for organic and inorganic removals in soil aquifer treatment, Water Res. 40 (2006) 1034–1042. doi:10.1016/j.watres.2005.12.039.
[23]    Y. Zandi, M. Abedi, Evaluation of the effect of magnetic water on the durability of Concrete made of cast iron slag, J. Struct. Constr. Eng. 8 (2021). doi:10.22065/JSCE.2020.204047.1963.
[24]    Z.F. Haza, M.A. Shulhan, K.B. Kadis, A. Arbianto, Characteristic of melted slag from wrought iron industry as green concrete material, in: IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., Institute of Physics Publishing, 2020: p. 012006. doi:10.1088/1757-899X/767/1/012006.
[25]    J.N. Murphy, T.R. Meadowcroft, P. V. Barr, Enhancement of the cementitious properties of steelmaking slag, Can. Metall. Q. 36 (1997) 315–331. doi:10.1179/cmq.1997.36.5.315.
[26]    P. Zhang, F. Muhammad, L. Yu, M. Xia, H. Lin, X. Huang, B. Jiao, Y.C. Shiau, D. Li, Self-cementation solidification of heavy metals in lead-zinc smelting slag through alkali-activated materials, Constr. Build. Mater. 249 (2020) 118756. doi:10.1016/j.conbuildmat.2020.118756.
[27]    X.-L. Han, N.-J. Jiang, Y.-J. Wang, Stabilization of Calcareous Sand by Applying the Admixture of Alkali-Activated Slag (AAS) and Biochar, (2020) 469–475. doi:10.1061/9780784482780.045.
[28]    K. Behfarnia, M. Rostami, The Effect of Alkaline Solution-to-Slag Ratio on Permeability of Alkali Activated Slag Concrete, Int. J. Civ. Eng. 16 (2018) 897–904. doi:10.1007/s40999-017-0234-3.
[29]    C.S. Thunuguntla, T.D. Gunneswara Rao, Effect of mix design parameters on mechanical and durability properties of alkali activated slag concrete, Constr. Build. Mater. 193 (2018) 173–188. doi:10.1016/j.conbuildmat.2018.10.189.
[30]    F. Puertas, B. González-Fonteboa, I. González-Taboada, M.M. Alonso, M. Torres-Carrasco, G. Rojo, F. Martínez-Abella, Alkali-activated slag concrete: Fresh and hardened behaviour, Cem. Concr. Compos. 85 (2018) 22–31. doi:10.1016/j.cemconcomp.2017.10.003.
[31]    J.J. Chang, W. Yeih, T.J. Chung, R. Huang, Properties of pervious concrete made with electric arc furnace slag and alkali-activated slag cement, Constr. Build. Mater. 109 (2016) 34–40. doi:10.1016/j.conbuildmat.2016.01.049.
[32]    Z. Sun, X. Lin, A. Vollpracht, Pervious concrete made of alkali activated slag and geopolymers, Constr. Build. Mater. 189 (2018) 797–803. doi:10.1016/j.conbuildmat.2018.09.067.
 • تاریخ دریافت: 30 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 12 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401