نویسنده = نگار رجب پور
ارزیابی تاب آوری لرزه ای زیرساخت های شهری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 77-87

10.30478/jcsm.2017.54801

نگار رجب پور؛ حسین نادرپور؛ پویان فخاریان