دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

پیش‌بینی مقاومت فشاری ملات استاندارد ماسه سیمان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و در نظر گرفتن اثر نرمی سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.30478/jcsm.2023.375675.1305

محمد رضا توکلی زاده؛ سحر مهدی نیا؛ مهدی احمدی جلایر