موضوعات = دوام و پایایی بتن و سازه های بتنی
مطالعه عددی میزان مقاومت روکش بتن بر رفتار سد سنگریزه ای

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 70-86

10.30478/jcsm.2021.288368.1206

علیرضا مردوخ پور؛ رامتین صبح خیز فومنی؛ سید علی اصغری فر


بررسی تاثیر انواع الیاف در خواص رئولوژیکی بتن‌خودتراکم

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 70-91

10.30478/jcsm.2020.208280.1137

محمدحسین ذوالفقارزاده؛ رضا فرخ زاد


بررسی دوام مخلوط های بتن خودتراکم دو و چند جزئی درشرایط شبیه سازی دریایی (خلیج فارس)

دوره 4، شماره 2، آذر 1398، صفحه 143-158

10.30478/jcsm.2019.206336.1134

سید سجاد میرولد؛ علی اکبر شیرزادی جاوید؛ صادق منوچهری